איך אומרים בעברית - האקדמיה ללשון העברית (2023)

Table of Contents
אדס אֵדֶס Aedes יַתּוּשׁ־יוֹם יתוש־יום אָאוּטְלֵט אאוטלט outlet store, factory outlet, outlet חֲנוּת עֳדָפִים חנות עודפים אָאוּטְסוֹרְסִינְג אאוטסורסינג outsourcing מִקּוּר חוּץ מיקור חוץ אָאוּטְפּוּט אאוטפוט output במחשבים פֶּלֶט פלט אָאוּטְפּוּט אאוטפוט output בכלכלה תְּפוּקָה תפוקה אָאוּפְטַאקְט אאופטאקט anacrusis, upbeat, Auftakt [Ger.] קַדְמָה, מִקְדָּם קדמה, מקדם אָאוֹרְטָה אאורטה aorta אֲבִי הָעוֹרְקִים, אַב הָעוֹרְקִים אבי העורקים, אב העורקים אַבְּדּוּקְצִיָּה אבדוקצייה abduction [abductive inference] אִסְלוּק אסלוק אַבּוּרִיגִ'ינִי אבוריג'יני aborigine, aboriginal קַדְמוֹנַאי קדמונאי אַבְּזָץ , אִינְדֶּנְטַצְיָה אבזץ , אינדנטציה Absatz [Ger.], indentation, indention [space] בדפוס זִיחַ זיח אֵבָלוּאַצְיָה אבלואציה evaluation הַעֲרָכָה הערכה אַבְּלַצְיָה אבלציה ablation הֲסָרָה; הַכְחָדָה; הִפָּרְדוּת הסרה; הכחדה; היפרדות אַבְּסוֹלוּטִי אבסולוטי absolute מֻחְלָט מוחלט אַבְּסְטְרַקְט אבסטרקט abstract תַּקְצִיר; תַּמְצִית תקציר; תמצית * בתחום האומנות אבסטרקט (במלרע) הוא סגנון מופשט. אַבְּסְטְרַקְטִי אבסטרקטי abstract מֻפְשָׁט מופשט אַבְּסְטְרַקְצִיָּה אבסטרקצייה abstraction הַפְשָׁטָה הפשטה * ראו אבסטרקטי – מופשט. אַבְּצֵס אבצס abscess מֻרְסָה מורסה * מקור המילה מורסה בלשון חז"ל: "המפיש [סוחט] מורסא בשבת – אם לקולפה ולעשות לה פה כדרך שהרופאין עושין חייב. אם להוציא ממנה לחה פטור" (תוספתא עדויות א, יז). אֲבַרְיָה אבריה בביטוח ימי הֶזֵּק מְשֻׁתָּף היזק משותף אָגֶ'נְדָּה אג'נדה agenda סֵדֶר יוֹם; סֵדֶר יוֹם רַעֲיוֹנִי סדר יום; סדר יום רעיוני אֵגוֹ אגו ego הָאֲנִי האני אֵגוֹאִיזְם אגואיזם egoism אָנוֹכִיּוּת אנוכיות אֵגוֹאִיסְט אגואיסט egoist אָנוֹכִי אנוכי אֵגוֹצֶנְטְרִי אגוצנטרי egocentric, self-centered מְרֻכָּז בְּעַצְמוֹ מרוכז בעצמו אֶגְזוֹז אגזוז exhaust pipe צִנּוֹר פְּלִיטָה צינור פליטה אָגִיטַצְיָה אגיטציה agitation בפוליטיקה הַסְעָרָה הסערה * משמשות גם החלופות תעמולה, הסתה, התססה ושטיפת מוח אָגִיטַצְיָה אגיטציה agitation בפסיכולוגיה סַעֲרַת נֶפֶשׁ סערת נפש אַגְלוּטִינִין אגלוטינין agglutinin בביולוגיה צַמְתָן צמתן אַגְלוּטִינַצְיָה אגלוטינציה agglutination בבלשנות מִדְבָּק מדבק אַגְלוּטִינַצְיָה אגלוטינציה agglutination בביולוגיה צִמּוּת צימות * במילון למונחי מיקרוביולוגיה וסרולוגיה משנת תש"ט הוסבר כך: "הוועדה בחרה בשורש צמת ולא ב־צמד, מפני שב־צמת יש נוסף על המשמעות צמד גם הוראת השמדה, והרי זה מביע את המושג agglutination יפה". אַגְלוֹמֵרַצְיָה אגלומרציה agglomeration בכימיה גִּיּוּשׁ; הִתְגַּיְּשׁוּת גיוש; התגיישות אַגְלוֹמֵרַצְיָה אגלומרציה agglomeration בגאוגרפיה הִתְקַבְּצוּת התקבצות אֵגָלִיטַרְיָאנִיּוּת אגליטריאניות egalitarianism שִׁוְיוֹנָאוּת שוויונאות אַגְרֵגָט אגרגט aggregate תַּלְכִּיד; מִצְרָף; אֶסֶף תלכיד; מצרף; אסף * אגרגט במשמעות חומר גלם לסלילת כבישים, כגון שברי סלעים, חצץ וחול, נותר בלועזיותו. אַגְרֵגָטוֹר אגרגטור aggregator במרשתת אַגְרָן אגרן אַגְרֵסִיבִי אגרסיבי aggressive תּוֹקְפָנִי תוקפני אַגְרֶסְיָה, אַגְרֵסִיבִיּוּת אגרסיה, אגרסיביות aggression; aggressiveness תּוֹקְפָנוּת תוקפנות אַגְרָרִי אגררי agrarian, agricultural חַקְלָאִי חקלאי אָדָג'וֹ אדג'ו adagio אִטִּי איטי אַדְג'וּבַנְט, אַג'וּבַנְט אדג'ובנט, אג'ובנט adjuvant מִמְרָץ ממרץ אַדְהֶזְיָה, אַדְהֶסְיָה אדהזיה, אדהסיה adhesion בפיזיקה תַּאֲחִיזָה תאחיזה * ראו גם לינקג' (בגנטיקה). אַדְוֶרְסָרִי אדוורסרי adversarial במשפט יְרִיבָנִי יריבני * בצירוף: שיטה יריבנית (כנגד: שיטה חקרנית). אָדִיטִיבִי אדיטיבי additive במתמטיקה חִבּוּרִי חיבורי אַדְמִינִיסְטְרָטוֹר אדמיניסטרטור administrator מִנְהֲלָן, אֲמַרְכָּל מנהלן, אמרכל * המילה אמרכל מקורה בלשון חז"ל, ובספרות זו מדובר בבעל תפקיד בכיר בבית המקדש. אַדְמִינִיסְטְרָטִיבִי אדמיניסטרטיבי administrative מִנְהָלִי, אֲמַרְכָּלִי מנהלי, אמרכלי אַדְמִינִיסְטְרַצְיָה אדמיניסטרציה administration מִנְהָל; מִנְהָלָה; אֲמַרְכָּלוּת מנהל; מנהלה; אמרכלות אָדַפְּטוֹר אדפטור adaptor, adapter מַתְאֵם מתאם אָדַפְּטִיבִי אדפטיבי adaptive מִסְתַּגֵּל מסתגל אָדַפְּטַצְיָה אדפטציה adaptation הִסְתַּגְּלוּת הסתגלות אַדְרֵנָל אדרנל adrenal gland יוֹתֶרֶת הַכִּלְיָה, בַּלּוּטַת יוֹתֶרֶת הַכִּלְיָה יותרת הכליה, בלוטת יותרת הכליה אוֹאָזִיס אואזיס oasis נְוֵה מִדְבָּר נווה מדבר אוֹבְּזֶרְוַצְיָה אובזרווציה observation תַּצְפִּית, צְפִיָּה; הִתְבּוֹנְנוּת תצפית, צפייה; התבוננות * יש הקשרים שבהם במקום אובזרווציה אפשר להשתמש במילה 'הבחנה'. אוֹבִּיטֶר אוביטר obiter dictum [Lat.] אִמְרַת אַגַּב אמרת אגב אוֹבְּיֵקְט אובייקט object מֻשָּׂא; עֶצֶם מושא; עצם אוֹבּיֶקְטִיב אובייקטיב objective עַצְמִית עצמית אוֹבְּיֵקְטִיבַצְיָה, אוֹבְּיֵקְטִיבִיזַצְיָה אובייקטיבציה, אובייקטיביזציה objectivation, objectification הַחְפָּצָה החפצה * יש המשתמשים במילה חִפְצוּן, אך אין סיבה להוספת הנו"ן, ולכן העדיפה האקדמיה את המילה הגזורה ישירות מן השורש חפ"ץ. אוֹבָלִי אובלי oval סְגַלְגַּל סגלגל * מקור המילה סגלגל בספרות חז"ל: "מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות" (בבלי שבת לא ע"א), וכיום משתמשים בה למשל בצירוף החדר הסגלגל – חדר העבודה של נשיא ארה"ב בבית הלבן. מקובל לקשור את סגלגל לשורש עג"ל (אולי הסמ"ך מבניין שפעל/ספעל: סעגלגל) או למילה גלגל. לצד סגלגל אפשר לנקוט גם אליפסי או אליפטי מן המילה אליפסה (שאין לה חלופה עברית). אוֹבְּלִיגוֹ אובליגו obbligo [It.] חָבוּת כּוֹלֶלֶת חבות כוללת אוֹבְּלִיגָטוֹרִי אובליגטורי obligatory במשפטים הִתְחַיְּבוּתִי התחייבותי אוֹבְּלִיגָטוֹרִי אובליגטורי obligatory מְחַיֵּב, מְחֻיָּב, שֶׁל חוֹבָה מחייב, מחויב, של חובה אוֹבְּסֵסִיבִי אובססיבי obsessive טִרְדוֹנִי טירדוני * ראו גם אובססיה – טֵרָדוֹן. אוֹבְּסֶסְיָה אובססיה obsession טֵרָדוֹן, דִּבּוּק טירדון, דיבוק אוֹבֶרְדְּרַפְט אוברדרפט overdraft מְשִׁיכַת יֶתֶר משיכת יתר * יתרת החובה או החִסרה היא תוצאה של משיכת יתר. אוֹבֵרוֹל, אוֹבֶרְהוֹל אוברול, אוברהול overhaul שִׁפּוּץ שיפוץ אוֹבֵרוֹל אוברול overall בגד סַרְבָּל סרבל * המילה סרבל מופיעה בארמית של ספר דניאל ובתלמוד, וייתכן שמקורה בפרסית. אוֹבֶרְטוּרָה אוברטורה overture במוזיקה ובתיאטרון פְּתִיחָה פתיחה אוֹבֵרַיְד אוברייד override במחשבים עֲקִיפָה עקיפה אוֹבֶרְלַפּ , אוֹבֶרְלַפִּינְג אוברלפ , אוברלפ overlap, overlapping חֲפִיָּה חפייה אוֹבֶרְקְלוֹקִינְג אוברקלוקינג overclocking הַמְהָרָה המהרה אוֹדְיוֹ אודיו audio באלקטרוניקה שֵׁמַע שמע * כגון קלטת שמע, תדר שמע. אוֹדְיוֹמֵטֶר אודיומטר audiometer מַד שֵׁמַע מד שמע אוֹדִישֶׁן, אוֹדִיצְיָה אודישן, אודיציה audition מִבְחַן בָּמָה מבחן במה * לצד המונח הכללי 'מבחן במה' משמש בתחום הקולנוע מִבְחַן בַּד, וברדיו מִבְחַן קוֹל. בתחום הטלוויזיה אפשר להשתמש במִבְחַן מִרְקָע. אָוָטָר אווטר avatar במציאות מדומה יַצְגָן יצגן אָוַנְטוּרִיסְט אוונטוריסט הַרְפַּתְקָן הרפתקן אֵוַפּוֹטְרַנְסְפִּירַצְיָה אוופוטרנספירציה evapotranspiration אִדּוּי–דִּיּוּת אידוי–דיות אוֹטוֹאִימוּנִיּוּת אוטואימוניות autoimmunity נוֹגְדָנוּת עַצְמִית, חֲסִינוּת עַצְמִית נוגדנות עצמית, חסינות עצמית אוֹטוֹבִּיּוֹגְרַפְיָה אוטוביוגרפיה autobiography סִפּוּר חַיִּים עַצְמִי סיפור חיים עצמי אוֹטוֹנוֹמְיָה אוטונומיה autonomy, self-rule צורת שלטון מִמְשָׁל עַצְמִי ממשל עצמי אוֹטוֹסוּגֶסְטִיָּה אוטוסוגסטייה autosuggestion הַשָּׁאַת עַצְמוֹ, הַשָּׁאָה עַצְמִית השאת עצמו, השאה עצמית אוֹטוֹסְטְרָדָה אוטוסטרדה freeway, motorway דֶּרֶךְ מְהִירָה דרך מהירה אוֹטוֹפּוֹרְטְרֵט אוטופורטרט autoportrait‬‏ דְּיוֹקָן עַצְמִי דיוקן עצמי אוֹטוֹקְלָב אוטוקלב autoclave אַקְטָר אקטר * המילה אקטר נגזרה מן המילה קיטוֹר. אוֹטוֹרִיטַרְיָאנִיזְם אוטוריטריאניזם authoritarianism סַמְכוּתָנוּת סמכותנות אוּלְטְרָה־סָאוּנְד, אוּלְטְרָסָאוּנְד אולטרה־סאונד, אולטרסאונד ultrasound ברפואה דִּמּוּת עַל־שִׁמְעִי דימות על־שמעי אוּלְטְרָה־סָאוּנְד, אוּלְטְרָסָאוּנְד אולטרה־סאונד, אולטרסאונד ultrasound בפיזיקה קוֹל עַל־שִׁמְעִי, עַל־שִׁמְעִי קול על־שמעי, על־שמעי אוּלְטְרָה־סָגֹל אולטרה־סגול ultraviolet עַל־סָגֹל על־סגול אוּלְקוּס אולקוס ulcer כִּיב כיב * מקור המילה כיב בארמית, והיא קרובה ל'כאב'. אוֹמְבּוּדְסְמֶן אומבודסמן ombudsman נְצִיב תְּלוּנוֹת הַצִּבּוּר, נְצִיב תְּלוּנוֹת נציב תלונות הציבור, נציב תלונות * משמש גם נְצִיב קְבִילוֹת. אוֹמְלֵט אומלט omelette, omelet חֲבִיתָה חביתה * את המילה חביתה חידש בן־יהודה תמורת אומלט – ביצה טרופה מטוגנת – על פי המילים המקראיות מַחֲבַת וחֲבִתִּים (מין מאפה שהוכן במחבת). אוֹמְנִיפּוֹטֶנְצִיָּה אומניפוטנצייה omnipotence, omnipotency יְכֹלֶת כֹּל יכולת כול אוֹן-קוֹל און-קול on-call פִּדְיוֹם פדיום * המילה פדיום היא צירוף של 'פדיון' ו'יום' – שכן אפשר לדרוש את הפירעון בכל יום ויום. המילה המקראית 'פדיום' היא צורה אחרת של פדיון. אוֹן דֵּה רֵקוֹרְד און דה רקורד on the record בתקשורת לְצִטּוּט וּלְיִחוּס לציטוט ולייחוס אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה אונומטופאה onomatopoeia תַּצְלִיל תצליל * ראו גם אקורד – תצליל. אוּנִיבֶרְסָלִיזְם אוניברסליזם universalism כְּלַל־אֱנוֹשִׁיּוּת כלל־אנושיות אוֹלִיגַרְכִיָּה אוליגרכייה שִׁלְטוֹן קֹמֶץ שלטון קומץ אוֹנְלַיְן, אוֹן־לַיְן אונליין, און־ליין on-line מְקֻוָּן מקוון אוֹסְטֵאוֹמָלַצְיָה אוסטאומלציה osteomalacia הִתְרַכְּכוּת הָעֶצֶם התרככות העצם * בעבר נקבע רַכֶּכֶת הָעֲצָמוֹת (תש"א); לימים יוחד המונח רַכֶּכֶת ל־rickets (התרככות העצם אצל תינוקות וילדים). אוֹסְטֵאוֹפּוֹרוֹזִיס אוסטאופורוזיס osteoporosis דִּלְדּוּל הָעֶצֶם דלדול העצם אוֹסִילוֹסְקוֹפּ, אוֹסְצִילוֹסְקוֹפּ אוסילוסקופ, אוסצילוסקופ oscilloscope מַשְׁקֵף תְּנוּדוֹת משקף תנודות אוֹסִילָטוֹר אוסילטור oscillator מַתְנֵד מתנד אוֹסִיפִיקַצְיָה אוסיפיקציה ossification הִתְגָּרְמוּת התגרמות אוֹסְמוֹזָה אוסמוזה osmosis פִּעְפּוּעַ פעפוע אוֹף דֵּה רֵקוֹרְד אוף דה רקורד off the record בתקשורת לֹא לְפִרְסוּם לא לפרסום אוֹף דֵּה רֵקוֹרְד אוף דה רקורד off the record בדיפלומטיה לֹא לְרִשּׁוּם, לֹא לַפְּרוֹטוֹקוֹל לא לרישום, לא לפרוטוקול אוֹפּוֹזִיצְיָה אופוזיציה opposition בממשל ובחברה נֶגְדָּה נגדה אוֹפּוֹזִיצְיָה אופוזיציה opposition שלא בתחום הפוליטי־חברתי נִגּוּד ניגוד אוֹפּוֹזִיצְיוֹנִי אופוזיציוני oppositionist נֶגְדָּנִי נגדני אוֹפּוֹזִיצְיוֹנֵר אופוזיציונר oppositionist נֶגְדָּן, חֲבֵר נֶגְדָּה נגדן, חבר נגדה אוֹפּוֹרְטוּנִיזְם אופורטוניזם opportunism הִזְדַּמְנְנוּת הזדמננות אוֹפְּטִימוּם אופטימום optimum מֵיטָב מיטב אוֹפְּטִימִיזַצְיָה אופטימיזציה optimization מִטּוּב מיטוב אוֹפְּטִימָלִי אופטימלי optimal מֵיטָבִי מיטבי אוֹפֶנְסִיבָה אופנסיבה offensive מִתְקָפָה מתקפה אוֹפְסֶט אופסט offset הֶסֵּט היסט אוֹפְסֶט אופסט offset printing בדפוס דְּפוּס צִלּוּם; דֶּפֶס גַּב דפוס צילום; דפס גב אוֹפְסַיְד אופסייד offside בספורט נִבְדָּל נבדל אוֹפְּצִיּוֹנָלִי אופציונלי optional שֶׁל רְשׁוּת; שֶׁל בְּחִירָה; לְפִי דְּרִישָׁה של רשות; של בחירה; לפי דרישה אוֹפְּצִיָּה אופצייה option בשימוש כללי בְּרֵרָה ברירה * למילה אופצייה במובן המשפטי והכלכלי כזכות מימוש לא נקבעה חלופה עברית. אוֹפֵּרָטִיבִי אופרטיבי operative תִּפְעוּלִי; בִּצּוּעִי; מִבְצָעִי תפעולי; ביצועי; מבצעי * אפשר להשתמש גם במילה 'ביצוע' כסומך, כגון 'סעיף ביצוע' (operative clause); בהקשרים מסוימים 'אופרטיבי' = משפיע. אוֹפֵּרַצְיָה אופרציה operation פְּעֻלָּה, מִבְצָע; הַפְעָלָה פעולה, מבצע; הפעלה אוֹקְטָגוֹן אוקטגון octagon מְתֻמָּן מתומן * השם נגזר מן המילה תְּמָנְיָא – המקבילה הארמית למילה 'שמונה'. אוֹקְטָהֶדְרוֹן אוקטהדרון octahedron תְּמָנְיוֹן תמניון אוֹקְלוּזְיָה אוקלוזיה occlusion ברפואת שיניים סֶגֶר סגר אוֹקְלוּזְיָה אוקלוזיה occlusion, occluded front במטאורולוגיה חֲזִית מְלֻכֶּדֶת חזית מלוכדת אוֹקְסִידַצְיָה אוקסידציה oxidation חִמְצוּן חמצון * התהליך ההפוך נקרא חיזור (רדוקצייה). מכיוון ששני התהליכים כרוכים זה בזה נקבע להם מונח אחד: חמזור (רידוקס). אוֹקְסִימוֹרוֹן אוקסימורון oxymoron נִיב נִגּוּדִים ניב ניגודים אוּרֵאָה אוראה urea שֵׁינָן שינן * לצד המונח התקני שינן רווח שִׁתְנָן. אוּרְבָּנִי אורבני urban עִירוֹנִי עירוני * כגון סביבה עירונית. אוּרְבָּנִיזַצְיָה אורבניזציה urbanization עִיּוּר עיור אוֹרְגַּזְמָה אורגזמה orgasm אֲבִיּוֹנָה אביונה אוֹרְגָּן אורגן organ אֵיבָר איבר אוֹרְגָּן אורגן organ עוּגָב עוגב אוֹרֵגָנוֹ אורגנו oregano, wild marjoram, Origanum vulgare [Lat.] אֲזוֹבִית פְּשׁוּטָה, אֲזוֹבִית אזובית פשוטה, אזובית אוֹרְגָּנִיזְם אורגניזם organism יְצוּר יצור אוֹרְגָּנִיזַצְיָה אורגניזציה organization אִרְגּוּן ארגון אוֹרִיגִינָל אוריגינל original שם עצם מָקוֹר מקור אוֹרִיגִינָלִי אוריגינלי original שם תואר מְקוֹרִי מקורי אוֹרִיגִינָלִיּוּת אוריגינליות originality מְקוֹרִיּוּת מקוריות אוֹרְיוֹן אוריון Orion כְּסִיל כסיל * מקור המילה כְּסִיל במקרא, כגון עמוס ה, ח. אוֹרְיֶנְטָלִי אוריינטלי oriental מִזְרָחִי מזרחי אוֹרְיֶנְטָלִיזְם אוריינטליזם Orientalism מִזְרַחְתָּנוּת מזרחתנות אוֹרְיֶנְטַצְיָה אוריינטציה orientation מְכֻוָּנוּת; הִתְמַצְּאוּת מכוונות; התמצאות אוֹרְכִידֵאָה אורכידאה Orchis צמח סַחְלָב סחלב אוֹרָלִי אורלי oral בתרבות עַל פֶּה, בְּעַל פֶּה על פה, בעל פה אוֹרָלִי אורלי oral הגה פֻּמִּי פומי * בהקשרים רפואיים ודומיהם אפשר להשתמש בחלופה '(של) הפה', כגון 'רפואת הפה', 'פתולוגיה של הפה'. אוּרָנוּס אורנוס Uranus אוֹרוֹן אורון אוֹרְנִיתוֹלוֹג אורניתולוג ornithologist חוֹקֵר עוֹפוֹת חוקר עופות אוֹרְנִיתוֹלוֹגְיָה אורניתולוגיה ornithology חֵקֶר הָעוֹפוֹת חקר העופות אוֹרְנָמֵנְט אורנמנט ornament עִטּוּר עיטור * המונח משמש במוזיקה, בשירה ובאומנות פלסטית כגון קדרות. אוֹרְנָמֶנְטִיקָה אורנמנטיקה עִטּוּרִיּוּת עיטוריות אוֹרְתּוֹגוֹנָלִיזַצְיָה אורתוגונליזציה orthogonalization גאומטרייה נִצּוּב ניצוב אוֹרְתּוֹגְרַפְיָה אורתוגרפיה orthography כְּתִיב כתיב אוֹתוֹרִיטָה, אוֹטוֹרִיטָה אותוריטה, אוטוריטה authority סַמְכוּת; רָשׁוּת; בַּר סַמְכָא סמכות; רשות; בר סמכא אוֹתוֹרִיטָטִיבִי, אוֹטוֹרִיטָטִיבִי אותוריטטיבי, אוטוריטטיבי authoritative סַמְכוּתִי סמכותי אוֹתֶנְטִי אותנטי authentic מְקוֹרִי; אָמִין; אֲמִתִּי מקורי; אמין; אמיתי * בהקשרים מסוימים אפשר להשתמש גם ב'לא מזויף' כחלופה לאותנטי. אָז'וּר אז'ור hemstitching, à jour ברקמה מִשְׁלֶפֶת משלפת אָטָבִיזְם אטביזם atavism, reversion תּוֹרֶשֶׁת קְדוּמִים תורשת קדומים אֵטָטִיזְם אטטיזם statism, étatisme מְדִינָתָנוּת מדינתנות אֵטָטִיסְט אטטיסט statist, étatist, étatiste מְדִינָתָנִי מדינתני אֶטְיוֹלוֹגְיָה אטיולוגיה etiology ברפואה ובביולוגיה מַעֲרַךְ הַסִּבּוֹת מערך הסיבות אֵטִימוֹלוֹגִי אטימולוגי etymological גִּזְרוֹנִי גיזרוני אֵטִימוֹלוֹגְיָה אטימולוגיה etymology גִּזָּרוֹן גיזרון אֵטִיקֵט אטיקט etiquette כְּלָלֵי נִימוּסִין; גִּנּוּנֵי טֶקֶס כללי נימוסין; גינוני טקס אֵטִיקֵט, טִיקֶט אטיקט, טיקט label, etiquette [Fr.] תָּוִית תווית אָטֵנוּאַצְיָה אטנואציה attenuation באלקטרוניקה נִחוּת ניחות אָטַצְ'מֵנְט אטצ'מנט attachment צְרוּפָה צרופה * בדואר הרגיל משמש השורש צר"ף בהקשר דומה: 'מצורף בזה' (או בראשי תיבות: מצ"ב) לציון מסמכים המצורפים למכתב. אָטַקְסִיָּה אטקסייה ataxia שִׁגָּשׁוֹן שיגשון * את המונח חידש יוסף אבן־אודם על פי הפועל 'שיגש' המצוי בספרות המדרש ומשמעו 'בלבל', 'המם'. אַטְרוֹפְיָה אטרופיה atrophy חֶסֶר גְּדִילָה; דִּלְדּוּל חסר גדילה; דלדול אַטְרִיבּוּטִיבִי אטריבוטיבי attributive מְתָאֵר; לְוָאִי מתאר; לוואי * המונח לוואִי משמש בתחום התחביר; בצירופים עשוי לשמש במשמעות זו שם העצם לוַואי כסומך, כגון משפט לוַואי. אַטְרַקְטִיבִי אטרקטיבי attractive מוֹשֵׁךְ מושך * אפשר להשתמש במילים נוספות כגון שובה לב, קוסם. אַטְרַקְטַנְט אטרקטנט attractant בביולוגיה מוֹשְׁכָן מושכן אַטְרַקְצִיָּה אטרקצייה attraction מוֹקֵד מְשִׁיכָה מוקד משיכה * בעבר נקבע מִמְשָׁךְ (תאטרון ת"ש), אך בדיון שהיה בוועדה למילים בשימוש כללי (תשס"ז, 2007), הוחלט להסתפק בצירוף 'מוקד משיכה' או כיוצא בו. אַטְרַקְצִיָּה אטרקצייה attraction בבלשנות גְּרֵרָה גררה אִי־לֵגָלִי אי־לגלי illegal לֹא חֻקִּי לא חוקי אִיד איד id בפסיכואנליזה יִצְרָה יצרה אִידְיוֹם אידיום idiom נִיב ניב אִידְיוֹסִינְקְרָטִי אידיוסינקרטי idiosyncratic יִחוּדִי ייחודי אִידְיוֹפָּתִי אידיופתי idiopathic עָלוּם עלום אִידֶנְטִי אידנטי identical זֵהֶה זהה אִידֶנְטִיפִיקַצְיָה אידנטיפיקציה identification זִהוּי זיהוי אִיזוֹטַנְק איזוטנק tank container; ISOTANK [trade name] מְכוּלַת מְכָל מכולת מכל אִיזוֹלִירְבַּנְד איזולירבנד Isolierband [Ger.], electrical tape, insulation tape, insulating tape סֶרֶט בִּדּוּד סרט בידוד אִיזוֹלַצְיָה איזולציה isolation בִּדּוּד בידוד אִיזוֹלַצְיוֹנִיזְם איזולציוניזם isolationism הִתְבַּדְּלוּת התבדלות אִיזוֹלַצְיוֹנִיסְט איזולציוניסט isolationist מִתְבַּדֵּל מתבדל אִיזוֹמוֹרְפִי איזומורפי isomorphic שְׁוֵה צוּרָה שווה צורה אִיזוֹמוֹרְפִיזְם איזומורפיזם isomorphism דִּמְיוֹן צוּרָה דמיון צורה אֵיטְרוֹפִיקַצְיָה איטרופיקציה eutrophication באיכות הסביבה הַעֲתָרָה העתרה * הַעֲתָרָה – מלשון עתיר – קרובה בצליליה למילה הלועזית. אִיטֵרַצְיָה איטרציה iteration חִזְרוּר חזרור אַי־קְיוּ איי־קיו intelligence quotient, IQ מְנַת מִשְׂכָּל מנת משכל אֶיְגִ'יזְם אייג'יזם ageism גִּילָנוּת גילנות אֶיְגִ'ינְג אייג'ינג aging גִּיּוּל גיול * המילה גיול נגזרה מן המילה גִּיל בדומה למילים תיוק, מיון שנגזרו מן המילים תִּיק, מִין. אַיְטֶם אייטם item פְּרִיט פריט אַיְטֶם אייטם news item, item בתקשורת יְדִיעָה ידיעה אַיְקוֹן אייקון icon אִיקוֹן איקון * הצורה בחיריק מלא נקבעה על פי הצורה אִיקונין המתועדת בספרות חז"ל (המילה נשאלה בלשון חז"ל מן היוונית). יש המשתמשים במילה צַלְמִית כחלופה לאייקון. אִיכְתִּיּוֹלוֹג איכתיולוג ichthyologist חוֹקֵר דָּגִים חוקר דגים אִיכְתִּיּוֹלוֹגְיָה איכתיולוגיה ichthyology חֵקֶר הַדָּגִים חקר הדגים אִילוּזְיָה אילוזיה illusion אַשְׁלָיָה; תַּעְתּוּעַ אשליה; תעתוע אִילוּמִינַצְיָה אילומינציה illumination הֶאָרָה הארה אִילוּמִינַצְיָה אילומינציה illumination בספרנות קִשּׁוּט קישוט אִילוּסְטְרַצְיָה אילוסטרציה illustration אִיּוּר איור * איור – מן המילה אור – נבחר כחלופה לאילוסטרציה המציינת ביסודה הארה. בהקשרים אחרים החלופה לאילוסטרציה היא הַדְגָּמָה. אִימֶג' אימג' image בספרות תְּמוּנָה תמונה * המונח משמש גם בתחום האופטיקה. אִימֶג' אימג' image בפסיכולוגיה תַּדְמִית תדמית * המילה תדמית משמשת גם בתחום המופשט, למשל בקשר לאופיו של אדם. אִימֵגִ'ינְג אימג'ינג imaging דִּמּוּת דימות אִימוֹבִּילַיְזֶר אימובילייזר immobilizer מַשְׁבֵּת מָנוֹעַ משבת מנוע אִימוֹגִ'י, אֵמוֹגִ'י אימוג'י, אמוג'י emoji סִמְלוֹן סמלון אִימוּנוֹלוֹגִי אימונולוגי immunological חִסּוּנִי חיסוני אִימוּנוֹלוֹגְיָה אימונולוגיה immunology תּוֹרַת הַחִסּוּן תורת החיסון אִימָז' אימז' image [Fr.] צוּגָה צוגה אִימִיגְרַנְט אימיגרנט immigrant מְהַגֵּר נִכְנָס, מְהַגֵּר מהגר נכנס אִימִיגְרַצְיָה אימיגרציה immigration הֲגִירָה נִכְנֶסֶת, הֲגִירָה הגירה נכנסת אִימִיטַצְיָה אימיטציה imitation חִקּוּי חיקוי אִימֵיְל, מֵיְל אימייל, אימייל electronic mail, e-mail דֹּאַר אֵלֶקְטְרוֹנִי, דוא"ל דואר אלקטרוני, דוא"ל אִימְפֵּדַּנְס אימפדנס impedance בחשמל עַכָּבָה עכבה אִימְפּוֹטֶנְצִיָּה אימפוטנצייה impotence אֵין־אוֹנוּת אין־אונות אִימְפּוּלְס אימפולס impulse במכניקה מִתְקָף מתקף אִימְפּוּלְס אימפולס impulse בפסיכולוגיה פֶּרֶץ פרץ * רווח גם דַּחַף. אימְפּוּלְסִיבִי אימפולסיבי impulsive פַּרְצָנִי פרצני אִימְפּוּלְסִיבִיּוּת אימפולסיביות impulsiveness פַּרְצָנוּת פרצנות אִימְפּוֹרְט אימפורט import יְבוּא יבוא אִימְפֵּטִיגוֹ אימפטיגו impetigo גַּלֶּדֶת גלדת אִימְפְּלֵמֶנְטַצְיָה אימפלמנטציה implementation מִמּוּשׁ מימוש * חלופות נוספות: ביצוע; הוצאה לפועל; הפעלה (של תוכנית). אִימְפַּקְט אימפקט impact הַשְׁפָּעָה השפעה אִימְפַּקְט אימפקט impact במכניקה הֹלֶם הולם אִימְפְּרֶגְנַצְיָה אימפרגנציה impregnation הַסְפָּגָה הספגה אִימְפְּרוֹבִיזַצְיָה אימפרוביזציה improvisation אִלְתּוּר אלתור * המילה אלתור נגזרה מן הביטוי הארמי לְאַלְתַּר שמשמעותו 'מייד'. אִימְפֵּרָטִיב אימפרטיב imperative בבלשנות צִוּוּי ציווי אִימְפְּרֵסָר, אֶמְפְּרֵסַרְיוֹ אימפרסר, אמפרסריו impresario אֲמַרְגָּן אמרגן אִימֶרְסִיבִי אימרסיבי immersive במציאות מדומה אוֹפֵף אופף אִימֶרְסִיָּה אימרסייה immersion במציאות מדומה אֲפִיפוּת אפיפות אִינְאַקְטִיבַצְיָה אינאקטיבציה inactivation אִבְטוּל אבטול אִינְגִ'ינֶר אינג'ינר engineer מְהַנְדֵּס מהנדס אִינְדּוּקְצִיָּה אינדוקצייה induction אִכְלוּל אכלול אִינְדּוּקְצִיָּה אינדוקצייה induction בפיזיקה הַשְׁרָאָה השראה אִינְדִּיוִידוּאָלִי, אִינְדִּיבִידוּאָלִי אינדיווידואלי, אינדיבידואלי individual יְחִידָנִי; יָחִיד; אִישִׁי יחידני; יחיד; אישי אִינְדִּיוִידוּאַצְיָה אינדיווידואציה individuation גִּבּוּשׁ הַיִּחוּדִיּוּת גיבוש הייחודיות אִינְדִּיפֵרֶנְטִי אינדיפרנטי indifferent אָדִישׁ אדיש אִינְדִּיפֵרֶנְטִיּוּת אינדיפרנטיות indifference אֲדִישׁוּת אדישות אִינְדִּיקָטוֹר אינדיקטור indicator מכשיר מַחְוָן מחוון * המילה מחוון נגזרה מן המילה מַחֲוֶה (צורת הווה של הפועל הֶחֱווה = הֶרְאָה, סימֵן) וסיומת ־ָן. אִינְדִּיקָטוֹר אינדיקטור indicator בבנקאות סַמָּן סמן אִינְדִּיקַצְיָה אינדיקציה indication הוֹרָיָה; אוֹת; צִיּוּן; הַתְוָיָה הוריה; אות; ציון; התוויה * אפשר להשתמש גם בחלופות 'סימן', 'עדות'. אִינְדִּיקַצְיָה אינדיקציה indication ברפואה הַתְוָיָה התוויה אִינְדֵּקְס אינדקס index מַדָּד מדד אִינְדֵּקְס אינדקס index בספרנות מַפְתֵּחַ מפתח * ראו גם אינדקס – מדד. אִינְהִיבִּיצְיָה אינהיביציה inhibition עַכָּבָה עכבה * משמש גם עיכוב. אִינְהָלָטוֹר, מַכְשִׁיר אינְהָלַצְיָה אינהלטור, מכשיר אינהלציה inhalator מַשְׁאֵפָה משאפה * לצד משאפה יש מַשְׁאֵף (מכשיר ידני). אִינְהָלַצְיָה אינהלציה inhalation הַשְׁאָפָה השאפה אִינְהֵרֶנְטִי אינהרנטי inherent טָבוּעַ, מַהוּתִי טבוע, מהותי * אפשר גם: שֶׁמִּטֶּבַע, שֶׁבְּטִבְעוֹ (של) אִינְוָזִיבִי אינווזיבי invasive ברפואה פּוֹלְשָׁנִי פולשני * גם: חוֹדְרָנִי. אִינְוָלִיד אינווליד נָכֶה נכה אִינְוֶנְטָר אינוונטר on-hand inventory, stock מְצַאי מצאי * ראו סטוק – מלאי. אִינְוֶרְטֶר אינוורטר inverter בחשמל מְהַפֵּךְ מהפך * רווח גם 'ממיר מתח'. אִינְוַרְיַנְאט אינווריאנט invariant במתמטיקה וכדומה שְׁמוּרָה שמורה אִינְוֶרְסִיָּה אינוורסייה inversion הִפּוּךְ היפוך אִינְוֶרְסִיָּה אינוורסייה inversion במטאורולוגיה הֶפֶךְ מַפָּל הפך מפל אִינוֹקוֹלוּם אינוקולום inoculum מִזְרָע מזרע אִינְטֶגְרָטִיבִי אינטגרטיבי integrative כִּלּוּלִי כילולי אִינְטֶגְרִיטִי אינטגריטי integrity יָשְׁרָה יושרה אִינְטֶגְרָל אינטגרל integral אַסְכֶּמֶת אסכמת * המילה אַסְכֶּמֶת גזורה מן המילה סְכוּם. הפועל הוא אִסְכֵּם, שם התואר הוא מְאֻסְכָּם (integrated). אִינְטֶגְרַצְיָה אינטגרציה integration כִּלּוּל, תִּכְלוּל כילול, תכלול * את המילה כילול קבעה האקדמיה בעבר (תשכ"ה, 1965), ואולם בצבא ובארגונים אחרים החלה לשמש המילה תכלול, והאקדמיה אימצה אותה (בשנת תשס"ט, 2009). אִינְטֶגְרַצְיָה אינטגרציה integration במתמטיקה אִסְכּוּם אסכום * המילה אסכום נגזרה מן המילה אַסְכֶּמֶת (אינטגרל). אִינְטוּאִיצְיָה אינטואיציה intuition בִּינַת הַלֵּב; נְבוּאַת הַלֵּב בינת הלב; נבואת הלב אִינְטוּבַּצְיָה אינטובציה intubation צִנְרוּר צנרור אִינְטוֹנַצְיָה אינטונציה intonation הַנְגָּנָה הנגנה אִינְטֵיְק אינטייק intake appointment, intake פְּגִישַׁת קַבָּלָה פגישת קבלה אִינְטֵלִיגֶנְצִיָּה אינטליגנצייה intelligence מִשְׂכָּל משכל אִינְטֵלֵקְט אינטלקט intellect שֵׂכֶל, שֶׂכֶל שכל אינטלקטואליזציה אינטלקטואליזציה intellectualization שִׂכְלוּן שכלון אִינְטֶנְסִיבִי אינטנסיבי intensive עָצִים עצים אִינְטֶנְסִיבִיּוּת אינטנסיביות intensivity עֲצִימוּת עצימות אִינְטֶר־ אינטר־ inter- בֵּין־ בין־ אִינְטְרָאנֵט אינטראנט intranet מִרְשֶׁתֶת פְּנִים מרשתת פנים אִינְטֶרְאַקְטִיבִי אינטראקטיבי interactive הִדּוּדִי הידודי * המילה הידודי נוצרה בעקבות המילה הֲדָדִי. מקור שתי המילים במילה הארמית הֲדָדֵי שבתלמוד הבבלי, שמשמעה 'ביחד'. הֲדָדֵי היא גלגול מצירוף מעין 'חַד־חַד', כלומר 'אחד מול אחד' (העיצור ח' הפך לה'). אִינְטֶרְאַקְצִיּוֹנִיזְם אינטראקציוניזם interactionism תּוֹרַת הַהִדּוּד תורת ההידוד אִינְטֶרְאַקְצִיָּה אינטראקצייה interaction פְּעֻלַּת גּוֹמְלִין; הִדּוּד פעולת גומלין; הידוד אִינְטֶרְדִּיסְצִיפְּלִינָרִי אינטרדיסציפלינרי interdisciplinary בֵּין־תְּחוּמִי בין־תחומי * המונח המופשט הוא בֵּין־תְּחוּמִיּוּת (אינטרדיסציפלינריות). אִינְטְרוֹבֶרְטִי, אִינְטְרוֹבֵרְט אינטרוברטי, אינטרוברט introverted מֻפְנֶה פְּנִימָה מופנה פנימה אִינְטֶרְוָל אינטרוול interval רֶוַח; הֲפוּגָה רווח; הפוגה אִינְטְרוֹסְפֶּקְצִיָּה אינטרוספקצייה introspection צְפִיָּה פְּנִימָה צפייה פנימה אִינְטְרִיגָה אינטריגה intrigue תְּכָכִים תככים אִינְטְרִינְזִי, אִינְטְרִינְסִי אינטרינזי, אינטרינסי intrinsic עַצְמוּתִי; תּוֹכִי עצמותי; תוכי * בהקשרים מסוימים גם 'פנימי'. אִינְטֶרְמִיטֶנְטִי אינטרמיטנטי intermittent סֵרוּגִי, לְסֵרוּגִין, מְסֹרָג סירוגי, לסירוגין, מסורג אִינְטֶרְמֵצוֹ אינטרמצו intermezzo נְגִינַת בֵּינַיִם נגינת ביניים * לצד הצירוף נגינת ביניים נקבעו גם 'נִגּוּן בֵּינַיִם', 'נְעִימַת בֵּינַיִם'. אִינְטֶרְנֶט אינטרנט internet מִרְשֶׁתֶת מרשתת אִינְטֶרְנַצְיוֹנָלִי אינטרנציונלי international בֵּין־לְאֻמִּי בין־לאומי אִינְטֵרֵס אינטרס interest עִנְיָן עניין אִינְטֵרֵסַנְט אינטרסנט interested party בַּעַל עִנְיָן בעל עניין אִינְטֶרְפּוֹלַצְיָה אינטרפולציה interpolation במתמטיקה בִּיּוּן ביון אִינֶטְרְפּוֹלַצְיָה אינטרפולציה interpolation בטקסט הַבְלָעָה, הַשְׁלָבָה, תְּחִיבָה, שִׁרְבּוּב הבלעה, השלבה, תחיבה, שרבוב אִינְטֶרְפֵיְס אינטרפייס interface מִמְשָׁק, מִנְשָׁק ממשק, מנשק * האקדמיה החליטה לאמץ את המילה המהלכת מִמְשָׁק, שנגזרה מן המילה מַשִּׁיק (ששורשה נש"ק). אִינְטֶרְפְּרֵטַצְיָה אינטרפרטציה interpretation פֵּרוּשׁ; פַּרְשָׁנוּת פירוש; פרשנות אִינְטֶרְפֵרֶנְצִיָּה אינטרפרנצייה interference בפיזיקה הִתְאַבְּכוּת התאבכות * הפועל התאבך נזכר בספר ישעיהו: "כִּי בָעֲרָה כָאֵשׁ רִשְׁעָה... וַיִּתְאַבְּכוּ גֵּאוּת עָשָׁן", ולפי אחד הפירושים הרווחים הוא מציין התערבלות והסתלסלות. המונח התאבכות נקבע במונחי הפיזיקה של ועד הלשון בשנת תר"ץ (1930) בהקשר של גלי קול. אִינְטֶרְקוֹם אינטרקום intercom מַקְשֵׁר פְּנִים מקשר פנים אִינִיצְיָאטִיבָה איניציאטיבה initiative יָזְמָה יוזמה * את המילה יוזמה חידש אליעזר בן־יהודה. אִינְסוֹלַצְיָה אינסולציה insolation מֻקְרָנוּת שֶׁמֶשׁ מוקרנות שמש אִינְסוֹמְנִיָּה אינסומניה insomnia נְדוּדֵי שֵׁנָה נדודי שינה אִינְסְטִיטְוּצְיָה אינסטיטוציה institution מוֹסָד מוסד אִינְסְטִינְקְט אינסטינקט instinct יֵצֶר בְּסִיסִי יצר בסיסי אִינְסְטֵלָטוֹר אינסטלטור plumber שְׁרַבְרַב שרברב * המילה שרברב נוצרה על פי המילה הארמית שרברובי שבתלמוד הירושלמי, שהתפרשה 'צינור'. אִינְסְטֵלַצְיָה אינסטלציה plumbing שְׁרַבְרַבּוּת שרברבות אִינְסְטַנְצִיָּה אינסטנצייה judicial instance עַרְכָּאָה, עַרְכָּה; דֶּרֶג ערכאה, ערכה; דרג אִינְסְטְרוּמֵנְט אינסטרומנט instrument כְּלִי, מַכְשִׁיר כלי, מכשיר אִינְסְטְרוּמֶנְטָלִי אינסטרומנטלי instrumental בפסיכולוגיה אֶמְצָעוּתִי אמצעותי אִינְסְטְרוּמֶנְטָלִי אינסטרומנטלי instrumental במוזיקה כֵּלִי כלי אִינְסְטְרוּמֶנְטָלִיזְם אינסטרומנטליזם instrumentalism אֶמְצָעוּתָנוּת אמצעותנות אִינְסִידֵנְט, אִינְצִידֵנְט אינסידנט, אינצידנט incident [occurrence] תַּקְרִית תקרית אִינְסַיְט אינסייט insight תּוֹבָנָה תובנה אִינְסְפֶּקְטוֹר אינספקטור inspector מְפַקֵּחַ מפקח אִינְסֵרְט אינסרט insert בשידור שִׁבּוּץ שיבוץ אִינְסֵרְט אינסרט insert בפרסום תְּחִיב תחיב * תחיב – על שום שהוא נתחב בין דפי העיתון. אִינְפוּזְיָה אינפוזיה infusion עֵרוּי עירוי * הפועל עֵרָה מצוי במקרא ובספרות חז"ל, ואחד ממשמעיו הוא 'הריק כלי מנוזליו', כמסופר בבראשית על רבקה: "וַתְּמַהֵר וַתְּעַר כַּדָּהּ אֶל הַשֹּׁקֶת וַתָּרָץ עוֹד אֶל הַבְּאֵר לִשְׁאֹב" (כד, כ). אִינְפּוּט אינפוט input במחשבים קֶלֶט קלט אִינְפּוּט אינפוט input בכלכלה תְּשׂוּמָה תשומה אִינְפוֹרְמַנְט אינפורמנט informant מַסְרָן, עֵד מסרן, עד אִינְפוֹרְמַצְיָה אינפורמציה information מֵידָע מידע * יצחק אבינרי הוא שהציע את המילה מידע תמורת אינפורמציה כבר בשנת תש"ו (1946). אִינְפִיל אינפיל infill [urban] בִּנּוּי פְּנִים־עִירוֹנִי בינוי פנים־עירוני אִינְפִימוּם אינפימום greatest lower bound, infimum חֶסֶם תַּחְתּוֹן חסם תחתון אִינְפֶקְצִיָּה אינפקצייה infection זִהוּם; הַדְבָּקָה זיהום; הדבקה אִינְפְרָה־אָדֹם אינפרה־אדום infrared תַּת־אָדֹם תת־אדום אִינְצִידֶנְטָלִי אינצידנטלי incidental אַקְרָאִי, מִזְדַּמֵּן, מִקְרִי אקראי, מזדמן, מקרי * במילוני האקדמיה אפשר למצוא גם צירופי סמיכות, כגון לְמִידַת אקרַאי, מוּסִיקַת אַגַּב. אִינְצֵסְט אינצסט incest גִּלּוּי עֲרָיוֹת, יַחֲסֵי עֲרָיוֹת גילוי עריות, יחסי עריות אִינְקוּבָּטוֹר אינקובטור incubator חֲמָמִית חממית * המילה הלועזית אינקובטור היא גם מַדְגֵּרָה לחימום ביצי עופות או גלמים של דבורים עד בקיעת האפרוחים או המְלָכוֹת. אִינְקוּבַּצְיָה אינקובציה incubation דְּגִירָה דגירה אִינְקוֹגְנִיטוֹ אינקוגניטו incognito בְּעִלּוּם שֵׁם בעילום שם אִינְקְוִיזִיטוֹרִי אינקוויזטורי inquisitorial במשפט חַקְרָנִי חקרני * בצירוף: שיטה חקרנית (כנגד: שיטה יריבנית). אִינְקוּנַבּוּלָה אינקונבולה incunabulum דְּפוּס עֶרֶשׂ דפוס ערש אִינְקוֹרְפּוֹרַצְיָה אינקורפורציה incorporation הַכְלָלָה; הֲכָלָה; הַבְלָעָה הכללה; הכלה; הבלעה אִינְקְלוּסִיבִי אינקלוסיבי inclusive כְּלִילָתִי; כּוֹלֵל כלילתי; כולל אִינְקְלוּסִיבִיּוּת אינקלוסיביות inclusiveness כְּלִילָתִיּוּת כלילתיות אִינְקְרֵמֶנְטָלִי אינקרמנטלי incremental תּוֹסַפְתִי תוספתי אִינֶרְטִי אינרטי inert אָצִיל אציל * רווח בצירוף 'גז אציל' (לפעמים משמש גם שם התואר אָדִישׁ). אִינֶרְצִיָּה אינרצייה inertia הֶתְמֵד התמד אֵיפוֹנְיָה איפוניה euphony בשירה נֹעַם הַצְּלִיל נועם הצליל אֵיפוּרְיָה איפוריה euphoria זְחִיחוּת זחיחות אֵיפֵמִיזְם איפמיזם euphemism לָשׁוֹן נְקִיָּה לשון נקייה אִיקוֹזָהֶדְרוֹן איקוזהדרון icosahedron עֶשְׂרִימוֹן עשרימון אִיקוֹנוֹגְרַפְיָה איקונוגרפיה iconography הַסְמָלָה חָזוּתִית הסמלה חזותית אִישִׁיאָס אישיאס ischialgia, Ischiassyndrom [Ger.], sciatica נָשִׁית נשית אֵיתָנַסְיָה, אֵיתָנַזְיָה איתנסיה, איתנזיה euthanasia הֲמָתַת חֶסֶד המתת חסד אֵכִינָצֵאָה אכינצאה Echinacea צמח קִפּוֹדָנִית קיפודנית אַכְרוֹמָטִי אכרומטי achromatic לֹא־צִבְעִי לא־צבעי אָלֶ"ף פְּרוֹסְתֵּטִית אל"ף פרוסתטית אָלֶ"ף מַקְדִּימָה אל"ף מקדימה אַלְבֵּדוֹ אלבדו albedo לִבְנָה לבנה אֵלַבּוֹרַצְיָה אלבורציה elaboration שִׁפְרוּט שפרוט אַלְבִּינוֹ אלבינו albino לַבְקָן לבקן * לבקן מקורה מן היוונית: leukoion (צמח לבן). תואר זה מצוי בספרות חז"ל גם בכתיב לווקן. אָלַבַּסְטֶר אלבסטר alabaster בַּהַט בהט * מקור המילה במגילת אסתר: "רִצְפַת בַּהַט וָשֵׁשׁ וְדַר וְסֹחָרֶת" (א, ו). אֵלֶגְיָה אלגיה elegy קִינָה קינה אֵלֵגַנְטִי אלגנטי elegant הָדוּר, נָאֶה; נָעִים לְמַרְאֶה הדור, נאה; נעים למראה אָלֶגְרוֹ אלגרו allegro [It.] במוזיקה עֵרָנִי ערני אָלוּזְיָה אלוזיה allusion בספרות הֶרְמֵז הרמז אָלוֹמוֹרְף אלומורף allomorph גּוֹן צוּרָן גון צורן אָלוֹפוֹן אלופון allophone גּוֹן הֶגְיָן גון הגיין אַלְטְרוּאִיזְם אלטרואיזם altruism זוּלָתָנוּת זולתנות אַלְטְרוּאִיסְט אלטרואיסט altruist זוּלָתָנִי זולתני אַלְטֶרְנָטוֹר אלטרנטור alternator מְחוֹלֵל זֶרֶם חִלּוּפִים מחולל זרם חילופים אַלְטֶרְנָטִיבָה אלטרנטיבה alternative חֲלוּפָה חלופה אַלְטֶרְנָטִיבִי אלטרנטיבי alternative חֲלוּפִי חלופי אַלְטֶרְנַצְיָה אלטרנציה alternation חִלּוּפִים; הִתְחַלְּפוּת חילופים; התחלפות אֵלִיטָה אליטה elite עִלִּית עילית אֵלִיטִיזְם אליטיזם elitism עִלִּיתָנוּת עיליתנות אֵלִיטִיסְטִי אליטיסטי elitist עִלִּיתָנִי עיליתני אָלִיטֵרַצְיָה אליטרציה alliteration בשירה הִשָּׁנוּת צְלִילִים הישנות צלילים אֵלִימִינַצְיָה אלימינציה elimination במתמטיקה חִלּוּץ חילוץ * של נעלם אֵלִימִינַצְיָה אלימינציה elimination בשימוש כללי נִכּוּי, פְּסִילָה, בִּעוּר, בְּרִירָה, סִלּוּק ניכוי, פסילה, ביעור, ברירה, סילוק * החלופה המתאימה תיבחר על פי ההקשר. דוגמאות ראו באתר מונחי האקדמיה. אֵלִיפְּסִיס אליפסיס ellipsis הֶשְׁמֵט השמט אַלְכּוֹהוֹל, סְפִּירְט אלכוהול, ספירט alcohol כֹּהַל, כֹּהֶל כוהל אַלְכּוֹהוֹלִי אלכוהולי alcoholic כָּהֳלִי כוהלי אֵלֵמֵנְט אלמנט element יְסוֹד, רְכִיב, אֵיבָר יסוד, רכיב, איבר אֵלֶקְטוֹרָלִי אלקטורלי electoral בְּחִירוֹתִי בחירותי אֵלֶקְטִיבִי אלקטיבי elective ברפואה מְתֻכְנָן מתוכנן * כגון ניתוח מתוכנן (שאינו דחוף); בתחום הביטוח משמשת החלופה 'ניתוח בחירה'. אַלְקָלוֹזִיס אלקלוזיס alkalosis בַּסֶּסֶת בססת אָלֶרְגִּי אלרגי allergic רַגַּשְׁתִּי רגשתי אָלֶרְגִּיָּה אלרגייה allergy רַגֶּשֶׁת רגשת * המילה רַגֶּשֶׁת בנויה במשקל המחלות. אֶמְבּוֹלוּס אמבולוס embolus סְחִיף סחיף אֶמְבּוֹלְיָה, אֶמְבּוֹלִיזְם אמבוליה, אמבוליזם embolism תַּסְחִיף תסחיף אַמְבּוּשׁ אמבוש ambush מַאֲרָב מארב אַמְבִּידֶקְסְטֵרִיּוּת אמבידקסטריות ambidexterity שֹׁוִי יָדַיִם שווי ידיים * בעבר הוצע המונח דו־ידיוּתושם התוארדו־ידי. אַמְבִּיוָלֶנְטִי אמביוולנטי ambivalent דּוּ־עֶרְכִּי דו־ערכי אַמְבִּיצְיָה אמביציה ambition; ambitiousness שְׁאִיפָה; שְׁאַפְתָּנוּת שאיפה; שאפתנות אַמְבִּיצְיוֹנֵר, אַמְבִּיצְיוֹזִי אמביציונר, אמביציוזי ambitious שְׁאַפְתָּן שאפתן אֶמְבַּרְגּוֹ אמברגו embargo הֶחְסֵם החסם אֶמְבְּרִיּוֹלוֹגְיָה אמבריולוגיה embryology חֵקֶר הָעֻבָּר חקר העובר אֵמוֹטִיקוֹן אמוטיקון emoticon פַּרְצוּפוֹן פרצופון * לצד אמוטיקון הלועזית משמשת בציבור המילה רִגְשׁוֹן. ראו גם סִמְלוֹן – אימוג'י. אֵמוּלָטוֹר אמולטור emulator חַקַּאי חקאי אֵמוּלְסִיָּה אמולסייה emulsion תַּחְלִיב תחליב * צבעה של התערובת כעין החלב, ומכאן השם תחליב. אֵמוֹצְיָה אמוציה emotion רִגּוּשׁ ריגוש * רווח גם רֶגֶשׁ. אֵמוֹצְיוֹנָלִי אמוציונלי emotional רִגּוּשִׁי ריגושי אָמוֹרְטִיזַצְיָה אמורטיזציה depreciation בחשבונאות יְרִידַת עֵרֶךְ; פְּחָת ירידת ערך; פחת * המילה פְּחָת מקורה בתלמוד. החלו להשתמש בה תמורת אמורטיזציה כבר בשנות השלושים של המאה העשרים (כך העיד יעקב בניאל במדור לשוננו לעם בעיתון הארץ, תרצ"ט; שפה קמה, קטע 307). אָמוֹרְפִי אמורפי amorphous נְטוּל צוּרָה נטול צורה אָמִיגְדָּלָה אמיגדלה amygdala שָׁקֵד שקד * במוח אֵמִיגְרַנְט אמיגרנט emigrant מְהַגֵּר יוֹצֵא, מְהַגֵּר מהגר יוצא אֵמִיגְרַצְיָה אמיגרציה emigration הֲגִירָה יוֹצֵאת, הֲגִירָה הגירה יוצאת אֵמִיטֶר אמיטר emitter בטרנזיסטור פּוֹלֵט פולט אֵמַיְל אמייל enamel [of teeth] זְגוּגִית הַשֵּׁן זגוגית השן אָמֵנוֹרֵאָה אמנוראה amenorrhea, amenorrhoea אַל־וֶסֶת אל־וסת אַמְנֶזְיָה, אַמְנֶסְיָה אמנזיה, אמנסיה amnesia שִׁכָּחוֹן שיכחון * רווח: מחלת השִכחָה. אָמֵנִיטִיז אמניטיז amenities נוֹחוּיוֹת נוחויות * בעבר נקבע המונח ניעוּמים. אַמְפּוּלָה אמפולה ampoule, ampule בַּקְבּוּקִית בקבוקית אַמְפוֹרָה אמפורה amphora בארכאולוגיה ובקדרות קַנְקַן קנקן אֶמְפָטִי אמפטי emphatic בבלשנות נַחֲצִי נחצי אֶמְפִּירִי אמפירי empirical נְסוּתִי נסותי * בעבר נקבע 'ניסיוני'. אֶמְפִּירִיצִיזְם אמפיריציזם empiricism נְסוּתָנוּת נסותנות אַמְפֵּלוֹגְרַפְיָה אמפלוגרפיה ampelography ביין שִׁיטַת זִהוּי שיטת זיהוי אַמְפְּלִיטוּדָה אמפליטודה amplitude תְּנוּפָה תנופה * רווח מִשְׂרַעַת. אֶמְפְּלִיפָיֶר אמפליפייר amplifier מַגְבֵּר מגבר אַמְפְּלִיפִיקַצְיָה אמפליפיקציה amplification הַגְבָּרָה הגברה אַמְפְּלִיפִיקַצְיָה אמפליפיקציה amplification בגֵנים רִבּוּב ריבוב אַנְגִּיּוֹגֵנֵזָה, אַנְגִּיּוֹגֵנֵזִיס אנגיוגנזה, אנגיוגנזיס angiogenesis הִתְהַוּוּת כְּלֵי דָּם, שִׂגְשׂוּג כְּלֵי דָּם התהוות כלי דם, שגשוג כלי דם אַנְגִּינָה אנגינה angina דַּלֶּקֶת הַלֹּעַ דלקת הלוע אַנְגִּינָה פֶּקְטוֹרִיס אנגינה פקטוריס angina pectoris תְּעוּקַת לֵב תעוקת לב אָנַגְרָמָה אנגרמה anagram טְרִיפַת אוֹתִיּוֹת טריפת אותיות אֶנְדּוֹגַמְיָה אנדוגמיה endogamy נִשּׂוּאֵי פְּנִים נישואי פנים אֶנְדּוֹגֵנִי אנדוגני endogenous תּוֹכִי תוכי אֶנְדּוֹדוֹנְטִיָּה אנדודונטייה endodontics ברפואת שיניים תּוֹרַת הַטִּפּוּל בַּשֹּׁרֶשׁ תורת הטיפול בשורש אֶנְדּוֹסְקוֹפּ אנדוסקופ endoscope ברפואה מַשְׁקֵף משקף אֶנְדּוֹסְקוֹפִּיָּה אנדוסקופייה endoscopy שְׁקִיפַת פְּנִים, שְׁקִיפָה שקיפת פנים, שקיפה אֶנְדוֹתֶרְמִי אנדותרמי endothermic, endothermal קוֹלֵט חֹם קולט חום אֶנְדֵּמִי אנדמי endemic תָּחוּם תחום אַנְדֶּרְדּוֹג אנדרדוג underdog בספורט וכדומה דַּל סִכּוּי דל סיכוי אַנְדֶּרְסְטֶיְטְמֵנְט אנדרסטייטמנט understatement לְשׁוֹן הַמְעָטָה לשון המעטה אֵנוֹלוֹגְיָה אנולוגיה enology יֵינָנוּת ייננות אָנוֹמַלְיָה אנומליה anomaly חֲרִיגָה, חֲרִיגוּת חריגה, חריגות אָנוֹנִימִי אנונימי anonymous עֲלוּם שֵׁם עלום שם אָנוֹנִימִיזַצְיָה אנונימיזציה anonymization עִלּוּם מֻחְלָט עילום מוחלט * ולא הַתְמָמָה. אָנוֹרֶקְטִי, אָנוֹרֶקְסִי אנורקטי, אנורקסי anorectic צַיְמָן ציימן אָנוֹרֶקְסִיָּה אנורקסייה anorexia nervosa, anorexia צַיְמָנוּת ציימנות * צַיְמָנוּת מן השורש צו"ם. המונח נקבע על פי "בתולה ציימנית" (ירושלמי סוטה ג, ד) – אישה שצמה באופן קיצוני מסיבות דתיות. אדם הלוקה בציימנות הוא ציימן. אַנְטָגוֹנִיזְם אנטגוניזם antagonism בהתנהגות נַגְדָנוּת נגדנות אַנְטָגוֹנִיזְם אנטגוניזם antagonism בכימיה נוֹגְדִיּוּת נוגדיות אַנְטָגוֹנִיסְט אנטגוניסט antagonist בספרות יָרִיב יריב אַנְטָגוֹנִיסְטִי אנטגוניסטי antagonistic בהתנהגות נַגְדָנִי נגדני אֶנְטוֹמוֹלוֹג אנטומולוג entomologist חוֹקֵר חֲרָקִים חוקר חרקים אֶנְטוֹמוֹלוֹגְיָה אנטומולוגיה entomology חֵקֶר הַחֲרָקִים חקר החרקים אַנְטוֹנוֹמַסְיָה אנטונומסיה antonomasia שֵׁם טִיפּוּס שם טיפוס אַנְטוֹנִים אנטונים antonym מִלָּה הֲפוּכָה, הֶפֶךְ מילה הפוכה, הפך אַנְטִי־וִירוּס אנטי־וירוס anti-virus software נוֹגֵד נְגִיפִים נוגד נגיפים אַנְטִי־קְלַיְמֵקְס אנטי־קליימקס anti-climax קְרִיסָה קריסה אַנְטִיבּוֹדִי אנטיבודי antibody נוֹגְדָן נוגדן אַנְטִיגֵן אנטיגן antigen אֶנְגָּד אנגד אַנְטִידוֹט אנטידוט antidote סוֹתְרָן סותרן אַנְטִיטוֹקְסִין אנטיטוקסין antitoxin סוֹתֵר רַעֲלָן סותר רעלן * ראו הערך טוקסין – רעלן. אַנְטִיסִיפַּצְיָה, אַנְטִיצִיפַּצְיָה אנטיסיפציה, אנטיציפציה anticipation הֶטְרֵם הטרם אַנְטִיסִיפַּצְיָה, אַנְטִיצִיפַּצְיָה אנטיסיפציה, אנטיציפציה anticipation צִפִּיָּה, צְפִיָּה מֵרֹאשׁ ציפייה, צפייה מראש אַנְטִיסֶפְּטִי אנטיספטי antiseptic נוֹגֵד אֶלַח נוגד אלח אַנְטִיפַּתְיָה אנטיפתיה antipathy צְהִיבָה צהיבה אַנְטִיקְלִינָה אנטיקלינה anticline קֶמֶר קמר אַנְטִיקְלִינוֹרְיוּם אנטיקלינוריום anticlinorium קִמֹּרֶת קימורת אַנְטִיקְלִינָלִי אנטיקלינלי anticlinal קִמְרִי קמרי אַנְטֵנָה אנטנה antenna מְשׁוֹשָׁה משושה * המילה מְשׁוֹשָה גזורה מן השורש מש"ש, והיא דומה למָשׁוֹש, איבר חישה בחסרי חוליות. אֵנִיגְמָטִי אניגמטי enigmatic חִידָתִי חידתי אָנִיהִילַצְיָה אניהילציה annihilation הַכְחָדָה; הַשְׁמָדָה; אִפּוּס; אִיּוּן הכחדה; השמדה; איפוס; איון אָנִימָטוֹר אנימטור animator מַנְפִּישׁ מנפיש אָנִימַטְרוֹנִיקְס, אָנִימַטְרוֹנִיקָה אנימטרוניקס, אנימטרוניקה animatronics הַנְפָּשָׁה מֵכָנִית הנפשה מכנית אָנִימַצְיָה אנימציה animation הַנְפָּשָׁה הנפשה * הנפשה גזורה מן המילה נפש שכן בהנפשה מפיחים חיים בתמונות דוממות. ההגייה התקנית היא הנפָּשה בפ"א דגושה (אחרי שווא נח, כמו הַנְפָּקָה). אָנֵירִיזְמָה אניריזמה aneurysm (ברפואה) מִפְרֶצֶת מפרצת אָנַכְרוֹנִיזְם אנכרוניזם anachronism בספרות מַעְתַּק זְמַן מעתק זמן * מַעְתָּק לֶעָבָר – הופעת אירוע ביצירה אחרי זמנו; מַעְתָּק לֶעָתִיד (וגם הַטְרָמָה) – הופעת אירוע קודם זמנו. אָנָלוֹג אנלוג analogue, analog תַּקְבִּיל תקביל אָנָלוֹגִי אנלוג תַּקְבִּילִי תקבילי אָנָלוֹגְיָה אנלוגיה analogy הֶקֵּשׁ היקש אָנָלִיזָה אנליזה analysis נִתּוּחַ ניתוח אָנֵלַיְזֶר אנלייזר analyzer נַתָּח נתח אָנָלֶפְּסִיס אנלפסיס analepsis מַעְתָּק לֶעָבָר מעתק לעבר אָנֵמִי אנמי anemic מְעוּט דָּם מעוט דם אָנֶמְיָה אנמיה anemia מִעוּט דָּם מיעוט דם אָנַמְנֵזָה אנמנזה anamnesis סִפּוּר הַמְּטֻפָּל סיפור המטופל אַנְסִין אנסין unseen text קֶטַע עָלוּם קטע עלום אַנְסַמְבֶּל אנסמבל ensemble חֶבֶר חבר; הרכב אָנֶסְתֶּזְיָה, נַרְקוֹזָה אנסתזיה, נרקוזה anaesthesia אִלְחוּשׁ אלחוש אָנָפוֹרָה אנפורה anaphora בשירה חֲזָרָה תְּחִלִּית חזרה תחילית * בחקר השיח ובניתוח של טקסט פרוזה או עיון – אנפורה היא שימוש בכינוי לדבר שהופיע קודם לכן בטקסט במפורש. במשמעות זו נוהגים להשתמש במילה אִזְכּוּר. אֶנְקוֹפְּרֵזִיס אנקופרזיס encopresis הִצְטָאוּת הצטאות אֶנְקַפְּסוּלַצְיָה אנקפסולציה encapsulation בהקשרים שונים הִתְקַפְּסוּת; כִּמּוּס; כְּמִיסָה התקפסות; כימוס; כמיסה * המונח התקפסות נקבע במונחי הביולוגיה. המונחים כמיסה וכימוס נקבעו בתחומי הטכנולוגיה. אֶנְקַפְּסוּלַצְיָה אנקפסולציה encapsulation בשימור נייר עִטּוּף עיטוף אָנַרְכִיזְם אנרכיזם anarchism אַל־מִשְׁטְרָנוּת אל־משטרנות אָנַרְכִיָּה אנרכייה anarchy אַל־מִשְׁטָר אל־משטר אַנְשׁוֹבִי אנשובי anchovy דג עַפְיָן עפיין אַנְתּוֹלוֹגְיָה אנתולוגיה anthology יַלְקוּט ילקוט * כחלופה לאנתולוגיה משמשות גם המילים אסופּה וקובץ. אַנְתְּרַקְס אנתרקס anthrax גַּחֶלֶת גחלת * השם אנתרקס מקורו ביוונית, ומשמעו 'פחם'; ומכאן גם גחלת – על שום הצבע השחור של הרקמה הנגועה. גחלת כשם של מחלת עור (אחרת) מופיעה בספרות העברית של ימי הביניים. הרופא ואיש ועד הלשון ד"ר אהרן מזי"א הוא שהציע לקבוע שם זה לאנתרקס. גַּחֶלֶת היא גם צורת היחיד של גֶּחָלִים. אֵס־אוֹ־אֵס אס־או־אס SOS אוֹת מְצוּקָה אות מצוקה אֵס־אֵם־אֵס אס־אם־אס short-message service, SMS מִסְרוֹן מסרון אָסוֹצְיַאצְיָה אסוציאציה association תַּסְמִיךְ, סִמּוּךְ תסמיך, סימוך אֶסְטִיוַצְיָה אסטיווציה estivation בזואולוגיה קִיּוּט קיוט אַסְטְרוֹנָאוּט, קוֹסְמוֹנָאוּט אסטרונאוט, קוסמונאוט astronaut טַיַּס חָלָל טייס חלל אָסִימִילַצְיָה אסימילציה assimilation בבלשנות הִדַּמּוּת, הִתְדַּמּוּת הידמות, התדמות אָסִימִילַצְיָה אסימילציה assimilation בחברה טְמִיעָה, הִטָּמְעוּת; הַטְמָעָה טמיעה, היטמעות; הטמעה אָסִימְפְּטוֹמָטִי אסימפטומטי asymptomatic אִי־תַּסְמִינִי, לְלֹא תַּסְמִינִים אי־תסמיני, ללא תסמינים אָסִיסְטֵנְט אסיסטנט assistant סַיָּע סייע * רווחת צורת הנקבה: סַיַּעַת (בלי ניקוד: סייעת). אֵסֶנְצִיָּאלִיזְם אסנציאליזם essentialism מַהוּתָנוּת מהותנות אַסְפִיקְצִיָּה אספיקצייה תַּשְׁנִיק תשניק אַסְפִּירַצְיָה אספירציה aspiration שְׁאִיפָה שאיפה אַסְפֵּקְט אספקט aspect הֶבֵּט היבט אֶסְקֵלֶיְטוֹר, אֶסְקָלָטוֹר אסקלייטור, אסקלטור escalator דְּרַגְנוֹעַ, מַדְרֵגוֹת נָעוֹת דרגנוע, מדרגות נעות אֶסְקָלַצְיָה אסקלציה escalation הַחְמָרָה, הַסְלָמָה החמרה, הסלמה אֶסְקָלַצְיָה אסקלציה escalation בארגונים עִלוּי סַמְכוּת עילוי סמכות אֶסְקֶפִּיזְם אסקפיזם escapism בּוֹרְחָנוּת בורחנות אֶסְקֶפִּיסְט אסקפיסט escapist בּוֹרְחָן בורחן * אסקפיסטי הוא בּוֹרְחָנִי. אָסֶרְטִיבִי אסרטיבי assertive דַּעְתָּן, דַּעְתָּנִי דעתן, דעתני אָסֶרְטִיבִיּוּת אסרטיביות assertiveness דַּעְתָּנוּת; הֶחְלֵטִיּוּת דעתנות; החלטיות אַסְתְּמָה אסתמה bronchial asthma, asthma קַצֶּרֶת הַסִּמְפּוֹנוֹת, קַצֶּרֶת קצרת הסמפונות, קצרת * משמש גם גַּנַּחַת (הסמפונות). אַסְתְּמָטִי אסתמטי asthmatic קַצַּרְתִּי קצרתי אַפְּגְּרֶיְדִּינְג אפגריידינג upgrading שִׁדְרוּג מַעְלָה, שִׁדְרוּג שדרוג מעלה, שדרוג * המילה 'שדרוג' רווחת במשמעות שיפור ושכלול גם בהקשרים שאין בהם דירוג מחדש. וראו עוד ריגריידינג – שדרוג. אֵפוּזְיָה אפוזיה effusion בכימיה הַפָּעָה הפעה אֵפוּזְיָה אפוזיה effusion ברפואה תַּפְלִיט תפליט אֶפּוֹס אפוס epic (n.) שִׁיר עֲלִילָה שיר עלילה אַפּוֹפְּטוֹזָה, אַפּוֹפְּטוֹזִיס אפופטוזה, אפופטוזיס apoptosis, programmed cell death, PCD מָוֶת תָּאִי מְתֻכְנָת מוות תאי מתוכנת * השוו נקרוזיס – נֶמֶק. אַפּוֹפְּלֶקְסִיָּה אפופלקסייה apoplexy שָׁבָץ שבץ * ראו גם סְטְרוֹק – שָׁבָץ מוֹחִי. אַפּוֹקְרִיפָה, אַפּוֹקְרִיפִים אפוקריפה, אפוקריפים Apocrypha סְפָרִים חִיצוֹנִים ספרים חיצונים אָפוֹרִיזְם אפוריזם aphorism מֵימְרָה מימרה אָפַזְיָה אפזיה aphasia שַׁתֶּקֶת שתקת * בקרב רופאים משמש גם המונח אִימְלוּת (אִי + מֶלֶל, בהשראת 'אילמות') שהוצע במילון הרפואי מאת יוסף אבן־אודם ויעקב רותם. אַפְטֶר אפטר after duty pass חֻפְשׁוֹן חופשון אַפְטֶרְשׁוֹק אפטרשוק aftershock רְעִידַת אֲדָמָה עוֹקֶבֶת רעידת אדמה עוקבת * רעידות אדמה הבאות לפני הרעידה העיקרית הן רעידות אדמה מקדימות. רעידות אדמה עוקבות ומקדימות נקראות גם רעשי משנה. אֶפִּיגְרָמָה, אֶפִּיגְרָם אפיגרמה, אפיגרם epigram מִכְתָּם מכתם * במקרא מכתם הוא אחד מסוגי המזמורים בתהלים. אֶפִּיגְרָף אפיגרף epigraph רְשֹׁמֶת רשומת אֶפִּיגְרַפְיָה אפיגרפיה epigraphy חֵקֶר הַכְּתוֹבוֹת חקר הכתובות אֶפִּידֵמִי אפידמי epidemic מַגֵּפָתִי מגפתי אֶפִּידֶמְיָה אפידמיה epidemic מַגֵּפָה מגפה אֶפִּילוֹג אפילוג epilogue סוֹף דָּבָר, אַחֲרִית דָּבָר, חֲתִימָה סוף דבר, אחרית דבר, חתימה אֶפִּילֶפְּטִי אפילפטי epileptic כִּפְיוֹנִי כפיוני אֶפִּילֶפְּסִיָּה אפילפסייה epilepsy כִּפְיוֹן כפיון * מכונה "מחלת הנפילה". בלשון חז"ל נִכְפֶּה הוא מי שחולה במחלה זו. אֶפִּיסְטֵמוֹלוֹגְיָה אפיסטמולוגיה epistemology תּוֹרַת הַהַכָּרָה תורת ההכרה אֶפִּיפִיט אפיפיט epiphyte צֶמַח־עַל־צֶמַח צמח־על־צמח אַפְּלַזְיָה אפלזיה aplasia ברפואה אִי־יְצִירָה אי־יצירה אַפְּלִיקָטוֹר אפליקטור cotton swab; applicator מָטוֹשׁ; מָשׂוֹם מטוש; משום * המונח מטוש משמש בקרב אנשי רפואה ומעבדה. טָשׁ בתלמוד הבבלי – ובכתבי יד בהיפוך אותיות שָׁט – פירושו 'שפשף', וקשור אליו הפועל טשטש. אַפְּלִיקַצְיָה, וִידְגֶ'ט אפליקציה, וידג'ט application; widget יִשּׂוּמוֹן יישומון * ראו גם יישום. אַפְּלִיקַצְיָה אפליקציה application בשימוש כללי הֶחָלָה, יִשּׂוּם החלה, יישום אַפְּלִיקַצְיָה אפליקציה application במחשבים יִשּׂוּם יישום * ראו גם יישומון. אַפְּלִיקַצְיָה אפליקציה appliqué ברקמה הַטְלָאָה, מַעֲשֵׂה טְלָאִים מעשה טלאים, הטלאה אֵפֵמֵרָה אפמרה ephemerae חוֹלְפוֹת חולפות אַפֶּנְדִּיצִיט אפנדיציט appendix תּוֹסֶפְתָּן תוספתן * גם: תּוֹסַפְתָּן. תנו דעתכם: רבים משתמשים במילה אפנדיציט במשמעות אפנדיציטיס – דלקת התוספתן. אַפֶּנְדִיצִיטִיס אפנדיציטיס appendicitis דַּלֶּקֶת הַתּוֹסֶפְתָּן דלקת התוספתן אֵפֵקְט אפקט effect תּוֹצָא תוצא אֵפֵקְט אפקט effect בסרט וכדומה פַּעֲלוּל פעלול אֵפֶקְטוֹר אפקטור effector בביולוגיה גּוֹרְמָן גורמן אֵפֶקְטִיבִי אפקטיבי effective מוֹעִיל; תּוֹצָאִי מועיל; תוצאי * שם התואר 'תוצאי' נקבע בעקבות החידוש 'תוצא' למילה אפקט. אֵפֶקְטִיבִיּוּת אפקטיביות effectiveness בארגונים מוֹעִילוּת; תַּכְלִיתִיּוּת מועילות; תכליתיות אַפְּרוֹפּוֹ אפרופו apropos, à propos [Fr.] [by the way] אַגַּב, דֶּרֶךְ אַגַּב אגב, דרך אגב אַפַּרְטְהַיְד אפרטהייד apartheid הַפְרָדָה גִּזְעִית הפרדה גזעית אַפְּרִיּוֹרִי אפריורי a priori מֵרֹאשׁ, מִלְּכַתְּחִלָּה, לְכַתְּחִלָּה מראש, מלכתחילה, לכתחילה אַפֵּרִיטִיף אפריטיף apéritif אֶקְדָּם אקדם אַפֶּרְצֶפְּצִיָּה אפרצפצייה apperception בפסיכולוגיה הַתְפָּסָה התפסה אַפָּתִי אפתי apathetic אֶדְשׁוֹנִי אדשוני אַפַּתְיָה אפתיה apathy אִדָּשׁוֹן אידשון אָצִידוֹזִיס אצידוזיס acidosis חַמֶּצֶת חמצת אֵקָ"גֵ, אֵ-קָ-גֵ אק"ג, א-ק-ג ECG, EKG [electrocardiography; electrocardiogram; electrocardiograph] רִשּׁוּם לֵב חַשְׁמַלִּי, רֶלַ"ח רישום לב חשמלי, רל"ח * ראשי התיבות רל"ח (בדומה לראשי התיבות אק"ג) מציינים גם את התוצאה של הרישום – רִשמת לב חשמלית, וגם את המכשיר – רַשַּׁם לב חשמלי. אק"ג טֵלֵפוֹנִי אק"ג טלפוני cardiac event recorder, transtelephonic event monitor פְּעִימוֹן פעימון אֵקָאוּנְטַבִּילִיטִי אקאונטביליטי accountability אַחְרָיוּת דִּוּוּחַ; אַחְרָיוּתִיּוּת אחריות דיווח, אחריותיות אֵקוֹ לֵב, אֵקוֹקַרְדִּיּוֹגְרַפְיָה אקו לב, אקוקרדיוגרפיה echocardiography דִּמּוּת עַל־שִׁמְעִי שֶׁל הַלֵּב דימות על־שמעי של הלב אַקְוֵדוּקְט אקוודוקט aqueduct אַמַּת מַיִם אמת מים אֶקְוָטוֹר אקווטור equator קַּו הַמַּשְׁוֶה קו המשווה אֶקְוִיוָלֵנְט, אֶקְוִיוָלֶנְטִי אקוויוולנט, אקוויוולנטי equivalent שְׁוֵה עֵרֶךְ, שָׁקִיל שקיל, שווה ערך אֶקְוִיוָלֶנְטִיּוּת אקוויוולנטיות equivalence שְׁקִילוּת שקילות אַקְוִיפֵר אקוויפר aquifer אַקְוָה אקווה אֶקְוִלַיְזֶר אקוולייזר equalizer [in electronics] שַׁוְיָן שוויין * המילה שוויין נקבעה גם כחלופה למונחיםisoline, isogram, isopleth (גאוגרפיה אנושית). אָקוּטִי אקוטי acute חָרִיף, חַד חריף, חד אָקוּלְטוּרַצְיָה אקולטורציה acculturation סִגּוּל תַּרְבּוּת סיגול תרבות אָקוֹמוֹדַצְיָה אקומודציה accommodation [adjustment] הִתָּאֲמוּת היתאמות אָקוּמוּלָטוֹר אקומולטור accumulator [UK] מַצְבֵּר מצבר אָקוּמוּלַצְיָה אקומולציה accumulation הִצְטַבְּרוּת; צְבִירָה; מִצְבָּר הצטברות; צבירה; מצבר אֵקוֹנוֹמִי אקונומי economic כַּלְכָּלִי כלכלי אֵקוֹנוֹמְיָה אקונומיה economics כַּלְכָּלָה כלכלה אֵקוֹנוֹמִיזְם אקונומיזם economism כַּלְכְּלָנוּת כלכלנות אֵקוֹסִיסְטֶם אקוסיסטם ecosystem בממשל וחברה מַעֲרֶכֶת גּוֹמְלִין מערכת גומלין אָקוֹרְד אקורד chord במוזיקה תַּצְלִיל תצליל * ראו גם אונומטופאה – תצליל. אָקוֹרְדִּיּוֹן אקורדיון accordion מַפּוּחוֹן מפוחון אֶקְזִיסְטֶנְצִיָּאלִי אקזיסטנציאלי existential קִיּוּמִי קיומי אֶקְזֵמָה אקזמה eczema גָּרָב גרב * מקור השם באחד הנגעים הנזכרים בתורה: "יַכְּכָה ה' בִּשְׁחִין מִצְרַיִם... וּבַגָּרָב וּבֶחָרֶס אֲשֶׁר לֹא תוּכַל לְהֵרָפֵא" (דברים כח, כז). אֶקְזֶמְפְּלָר, אֶקְסֶמְפְּלָר אקזמפלר, אקסמפלר copy, Exemplar [Ger.] עֹתֶק עותק אַקְט אקט act, action פְּעֻלָּה פעולה אַקְטוּאָלִיזַצְיָה אקטואליזציה actualisation [Fr.] עִכְשׁוּו עכשוו אַקְטוֹר אקטור actor בסוציולוגיה פַּעֲלָן, פּוֹעֵל פעלן, פועל אַקְטִיבִי אקטיבי active פָּעִיל פעיל אַקְטִיבִיּוּת אקטיביות activity פְּעִילוּת פעילות אַקְטִיבִיזְם אקטיביזם activism פְּעִילָנוּת פעילנות אַקְטִיבִיסְט אקטיביסט activist פְּעִילָן, פָּעִיל פעילן, פעיל אַקְטִיבַצְיָה אקטיבציה activation שִׁפְעוּל שפעול אֶקְלֶקְטִי אקלקטי eclectic לַקְטָנִי לקטני אֶקְלְֶקְטִיצִיזְם, אֶקְלֶקְטִיזְם אקלקטיציזם, אקלקטיזם eclecticism לַקְטָנוּת לקטנות אַקְנֶה אקנה acne חַטֶּטֶת חטטת * החטטת אופיינית לגיל ההתבגרות, ולכן רווח הצירוף "פצעי בגרות" לציון תופעה זו. אֵקְס אקס ex לְשֶׁעָבַר לשעבר אֵקְס לִיבְּרִיס אקס ליבריס ex-libris תַּו סֵפֶר תו ספר אֵקְס־גְּרַצְיָה אקס־גרציה ex gratia לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין לפנים משורת הדין אֵקְס־פּוֹסְט־פַקְטוֹ אקס־פוסט־פקטו ex post facto בְּדִיעֲבַד בדיעבד אֶקְסְהִיבִּיצְיוֹנִיזְם אקסהיביציוניזם exhibitionism עַרְטִילָנוּת; הִתְרָאֲווּת ערטילנות; התראוות אֶקְסוֹגַמְיָה אקסוגמיה exogamy נִשּׂוּאֵי חוּץ נישואי חוץ אֶקְסוֹגֵנִי אקסוגני exogenous חוּצִי חוצי אַקְסוֹן אקסון axon יְצִיאוֹן עֲצַבִּי, יְצִיאוֹן יציאון עצבי, יציאון אֶקְסוֹתֶרְמִי אקסותרמי exothermic, exothermal פּוֹלֵט חֹם פולט חום אֶקְסְטֶנְסִיבִי אקסטנסיבי extensive פָּשִׁיט פשיט אֶקְסְטְרוֹבֶרְטִי, אֶקְסְטְרוֹבֵרְט אקסטרוברטי, אקסטרוברט extroverted מֻפְנֶה חוּצָה מופנה חוצה אֶקְסְטְרוּזְיָה אקסטרוזיה extrusion שִׁחוּל שיחול אֶקְסְטֵרִיטוֹרְיָאלִיּוּת אקסטריטוריאליות extraterritoriality, exterritoriality חוּצָנִיּוּת חוצניות אֶקְסְטְרִינְזִי, אֶקְסְטְרִינְסִי אקסטרינזי, אקסטרינסי extrinsic לֹא עַצְמוּתִי; חוּצִי לא עצמותי; חוצי אֶקְסְטְרֵמִיסְט אקסטרמיסט extremist קִיצוֹנִי קיצוני אֶקְסְטֶרְנָלִיזַצְיָה אקסטרנליזציה externalization הַחְצָנָה החצנה אֶקְסְטְרַפּוֹלַצְיָה אקסטרפולציה extrapolation במתמטיקה חִיּוּץ חיוץ אֶקְסְטְרַקְט אקסטרקט extract נֶסַח נסח אֶקְסְטְרַקְט אקסטרקט extract תַּמְצִית תמצית אַקְסִיּוֹמָה אקסיומה axiom מֻשְׂכָּל רִאשׁוֹן מושכל ראשון * מקובלות גם החלופות 'אמיתה', 'הנחת יסוד'. אֶקְסִיטַצְיָה אקסיטציה excitation עִירוּר עירור אֶקְסִינָה אקסינה exine דָּפְנַת הָאַבְקָה דופנת האבקה אַקְסֵלֵרָטוֹר אקסלרטור accelerator מֵאִיץ מאיץ * לדוגמה מאיץ חלקיקים. אַקְסֵסוֹרִיז אקססוריז accessories, fashion accessories באופנה אֲבִיזְרֵי אָפְנָה אביזרי אופנה אַקְסֵסוֹרִיז אקססוריז accessories במחשבים עֲזָרִים עזרים * צורת היחיד של עזרים היא עֵזֶר. אֶקְסְפּוֹזִיצְיָה אקספוזיציה exposition מִקְדָּם, הֶצֵּג מקדם, היצג אֶקְסְפּוֹנֶנְצִיָּאלִי אקספוננציאלי exponential מַעֲרִיכִי מעריכי אֶקְסְפּוֹרְט אקספורט export יְצוּא יצוא אֶקְסְפְּלִיקַצְיָה אקספליקציה explication הַנְהָרָה הנהרה אֶקְסֶפְּצְיוֹנָלִיזְם אקספציונליזם exceptionalism חֲרִיגָנוּת חריגנות אֶקְסְפֵּרִימֵנְט אקספרימנט experiment נִסּוּי ניסוי אֶקְסְפֵּרִימֶנְטָלִי אקספרימנטלי experimental נִסּוּיִי, נִסְיוֹנִי ניסויי, ניסיוני אֶקְסְפְּרֵס אקספרס express דָּחוּף דחוף אֶקְסְפְּרֵסִיבִי אקספרסיבי expressive הַבָּעָתִי; רַב מַבָּע הבעתי; רב מבע אֶקְסְקוּרְסוּס אקסקורסוס excursus תַּרְחִיב תרחיב אֶקְסְקְלוּסִיבִי אקסקלוסיבי exclusive בִּלְעָדִי, בִּלְבַדִּי בלעדי, בלבדי אַקְצֵנְט אקצנט accent מִבְטָא מבטא אַקְרֵדִיטַצְיָה אקרדיטציה accreditation אִשּׁוּר; הַסְמָכָה אישור; הסמכה * בהקשר של לימודים במוסדות אקדמיים החלופה למילה אקרדיטציה היא 'הכרה', כגון הכרה בלימודים קודמים, ולעיתים גם 'הכרה אקדמית'. אַקְרֵדִיטַצְיָה אקרדיטציה accreditation בדיפלומטיה הַאֲמָנָה האמנה אַקְרוֹבָּט אקרובט acrobat לֻלְיָן לוליין * לצד לוליין יש שַׁוָּר – מילה ארמית מן התלמוד הבבלי. הפועל שְׁוַר בארמית משמעו קפץ, דילג. אַקְרוֹבָּטִי אקרובטי acrobatic לֻלְיָנִי לולייני אַקְרוֹבָּטִיקָה אקרובטיקה acrobatics לֻלְיָנוּת לוליינות * בעבר נקבע מַעֲשֵׂה שַׁוָּרִים. אֶקְרָן אקרן screen מִרְקָע מרקע * מִרְקָע – מן רֶקַע. המילה 'אקרן' היא מילה מצרפתית. אַרְבִּיטְרַצְיָה ארביטרציה arbitration בּוֹרְרוּת בוררות אֶרְגּוֹמֶטְרִיָּה ארגומטרייה exercise test, exercise stress test מִבְחַן מַאֲמָץ מבחן מאמץ * השימוש במונח הלועזי 'ארגומטרייה' למשמעות זו אינו מדויק. אַרְגּוּמֵנְט ארגומנט argument טַעֲנָה, טִעוּן; נִמּוּק, טַעַם טענה, טיעון; נימוק, טעם אַרְגּוּמֵנְט ארגומנט argument, independent variable במתמטיקה מִשְׁתַּנֶּה לֹא תָּלוּי משתנה לא תלוי אַרְגּוּמֶנְטַצְיָה ארגומנטציה argumentation הַנְמָקָה הנמקה אֶרְגּוֹנוֹמְיָה ארגונומיה ergonomics הַנְדָּסַת אֱנוֹשׁ הנדסת אנוש אֵרוֹבִּי ארובי aerobic אֲוִירָנִי אווירני אָרוֹגַנְטִי ארוגנטי arrogant יָהִיר יהיר אֵרוֹזְיָה ארוזיה erosion סְחִיפָה סחיפה אָרוֹמָה ארומה aroma בְּשֹׂמֶת בשומת * בייננות – ריחו הטבעי של זן העֵינב; היֵיננים מבחינים בין בשומת לניחוח: ניחוח מציין ריחות נעימים בלבד, ואילו בשומת מציינת את כל סוגי הריחות, ובהם חומרי ריח מלאכותיים. המילה בְּשׂמֶת שקולה במשקל המילה קְטֹרֶת. אָרוֹמָטִי ארומטי aromatic בְּשָׂמְתִּי בשומתי אֵרוֹסוֹל ארוסול aerosol אֶרְסָס ארסס * הפעולה היא אִרְסוּס (ארוסוליזציה). אַרְטִיקוּלָטוֹרִי ארטיקולטורי articulatory בבלשנות חִתּוּכִי חיתוכי אַרְטִיקוּלַצְיָה ארטיקולציה articulation בתורת ההגה חִתּוּךְ, חִתּוּךְ דִּבּוּר חיתוך, חיתוך דיבור * המונח ארטיקולציה משמש בתחומים נוספים, כגון במוזיקה ובאדריכלות לציון מידת ההפרדה או הרצף בין תווים או בין רכיבים במבנה; ברפואה משלימה משתמשים במונח לפעולה של שחרור מפרקים. אַרְטִישׁוֹק ארטישוק artichoke צמח קִנְרָס, חֻרְשָׁף קנרס, חורשף * השם קנרס (גם בכתיב קינרס) מופיע במשנה. השם חורשף – על פי הערבית. אַרְטֶרְיוֹסְקְלֵרוֹסִיס ארטריוסקלרוסיס arteriosclerosis טָרֶשֶׁת עוֹרְקִים טרשת עורקים אָרִיתְמִיָּה אריתמייה arrhythmia הַפְרָעַת מִקְצָב הפרעת מקצב * רווח הפרעת קצב. אֵרִיתְרוֹצִיט אריתרוציט erythrocyte, red blood cell תָּא־דָּם אָדֹם תא־דם אדום * הצירוף 'תאי־דם אדומים' מחליף את הצירוף הרווח 'כדוריות אדומות'. אַרְכָאִי ארכאי archaic יָשָׁן, נוֹשָׁן ישן, נושן אַרְכִיב ארכיב archives אַרְכִיּוֹן, גַּנְזַךְ ארכיון, גנזך אַרְכִיבָר ארכיבר archivist אַרְכִיּוֹנַאי ארכיונאי * משמש גם גַּנָּז – מי שאחראי על גנזך. אַרְכִיטֵקְט ארכיטקט architect אַדְרִיכָל אדריכל * המילה אדריכל מקורה באכדית והיא התגלגלה אל העברית באמצעות הארמית. צורתה המקורית היא ארדיכל (מילולית 'עבד ההיכל'), אך כבר בתקופות עתיקות מוצאים לעיתים את הכתיב אדריכל (החילוף בין ד ל־ר מוסבר בדמיון הגרפי של האותיות). בספרות חז"ל הארדיכל או האדריכל הוא בנאי מומחה. אַרְכִיטֶקְטוּרָה ארכיטקטורה architecture אַדְרִיכָלוּת אדריכלות אַרְכִיפוֹנֵמָה ארכיפונמה archiphoneme הֶגְיַן־עָל הגיין־על אֶרְלֶנְמָיֶר ארלנמייר Erlenmeyer flask, conical flask חֲרוּטִית חרוטית אָרֵנָה ארנה arena זִירָה זירה * כיום ארנה היא בעיקר אולם ספורט או היכל ספורט. אַרְסֵנָל ארסנל arsenal מַחְסַן נֶשֶׁק, מַאֲגַר נֶשֶׁק מחסן נשק, מאגר נשק אַרְקָדָה ארקדה arcade מִקְשָׁת, מִקְמֶרֶת מקשת, מקמרת אֵתוֹלוֹגְיָה אתולוגיה ethology חֵקֶר הִתְנַהֲגוּת הַחַי חקר התנהגות החי אָתֵטוֹזִיס אתטוזיס athetosis קַרְטַעַת קרטעת אֵתִי אתי ethical מוּסָרִי מוסרי אֵתִיקָה אתיקה ethics תּוֹרַת הַמּוּסָר, מוּסָר, תּוֹרַת הַמִּדּוֹת תורת המוסר, מוסר, תורת המידות אֶתְנוֹצֶנְטְרִיּוּת אתנוצנטריות ethnocentrism עֲדָתָנוּת עדתנות אֶתְנִי אתני ethnic עֲדָתִי עדתי אֶתְנִיּוּת אתניות ethnicity עֲדָתִיּוּת עדתיות בָּאג באג bug תֶּקֶל תקל בָּאוּלִינְג באולינג bowling כַּדֹּרֶת כדורת בָּאנֶר באנר banner במרשתת מוֹדָעָה גְּרָפִית מודעה גרפית בָּגָז' בגז' trunk, boot תָּא מִטְעָן תא מטען * baggage באנגלית ו־bagage בצרפתית פירושם כְּבֻדָּה (בלי ניקוד: כבודה) – המזוודות והמטען שהנוסע לוקח עימו, על פי "וַיָּשִׂימוּ אֶת הַטַּף וְאֶת הַמִּקְנֶה וְאֶת הַכְּבוּדָּה לִפְנֵיהֶם" (שופטים יח, כא). בַּדְמִינְטוֹן בדמינטון badminton נוֹצִית נוצית בּוֹדִי בודי body ברכב מֶרְכָּב מרכב בּוּטְקֶה, בודקה בוטקה, בּוּדְקֶה שׁוֹמֵרָה שומרה בּוֹיְדֶם, אִינְטֶרְסוֹל בוידם, אינטרסול entresol [Fr.] עֲלִיַּת תִּקְרָה עליית תקרה בּוֹיְלֶר בוילר boiler, water heater דּוּד חִמּוּם דוד חימום * לצד דוד חימום נקבעו תמורת boiler גם דּוּד קִיטוֹר ומַרְתֵּחַ. בּוּכְהַלְטֶרְיָה בוכהלטריה חֶשְׁבּוֹנָאוּת חשבונאות בּוּלְבָר בולבר boulevard שְׂדֵרָה שדרה בּוּלְדּוֹזֶר בולדוזר bulldozer דַּחְפּוֹר דחפור בּוּלֶט bullet תַּבְלִיט תבליט בּוּלֵטִין בולטין bulletin יְדִיעוֹן ידיעון בּוּלִימְיָה בולימיה bulimia זַלֶּלֶת זללת בּוֹמְבַּסְטִי בומבסטי bombastic מְנֻפָּח מנופח בּוֹנְדְּס, בּוֹנְד בונדס, בונד State of Israel bond אִגֶּרֶת חוֹב איגרת חוב בּוֹנָה פִידֶה בונה פידה bona fide בְּתֹם לֵב בתום לב בּוֹנוּס בונוס bonus הֲטָבָה; שְׂכַר עִידוּד הטבה; שכר עידוד בּוּנְקֶר בונקר bunker מִבְצוֹר מבצור בּוּסְטֶר בוסטר booster seat מוֹשָׁב מַגְבִּיהַּ מושב מגביה בּוּפֶה, בּוּפֵט בופה, בופט buffet מִזְנוֹן מזנון בּוּפֶר בופר buffer [in biology] יַצָּב יצב בּוּק בוק Buxus אֶשְׁכְּרוֹעַ אשכרוע בּוּקֶה בוקה bouquet ביין בְּשֹׂמֶת מְאֻחֶרֶת בשומת מאוחרת בּוֹקְס בוקס box [fist-blow] אֶגְרוֹף; מַכַּת אֶגְרוֹף אגרוף; מכת אגרוף * בעבר גם במשמעות התאגרפות, אגרוף. בּוֹקְסָה בוקסה text box, box בעיתון מִשְׁבֶּצֶת טֵקְסְט, מִשְׁבֶּצֶת משבצת טקסט, משבצת * משמשת גם החלופה מִסְגֶּרֶת. בּוּרְגּוּל בורגול bulgur רִיפוֹת ריפות * המילה ריפות מופיעה פעמיים במקרא, אחת מהן בספר משלי: "אִם תִּכְתּוֹשׁ אֶת הָאֱוִיל בַּמַּכְתֵּשׁ בְּתוֹךְ הָרִיפוֹת בַּעֱלִי, לֹא תָסוּר מֵעָלָיו אִוַּלְתּוֹ" (כז, כב), ומקובל לפרשה גרעיני תבואה. השם בורגול הוא מערבית. בּוֹרְד בורד board מוֹעָצָה; מִנְהָלָה; וַעַד מְנַהֵל מועצה; מנהלה; ועד מנהל בּוֹרְדֶּר בורדר border בטקסטיל גִּמְרָה גמרה * המילה שקולה במשקל המילה אִמְרָה. בּוֹרְדְּרוֹ בורדרו bordereau בביטוח מִפְרַט סִכּוּנִים מפרט סיכונים בּוּרִי בורי mullet קִיפוֹן קיפון * שם הדג קיפון נזכר בספרות חז"ל: "אין לי אלא המרבה בקשקשים ובסנפירים כגון קיפונות" (ספרא שמיני פרשה ג; בנוסחים אחרים: כפונית). מקובל למדי לראות בשם זה גלגול של kephalos (שם דג ביוונית). בורי הוא שמו הערבי של הדג. בּוֹרְשְׁט בורשט, בארשט borsht חֲמִיצָה חמיצה בָּזוּקָה בזוקה bazooka מְטוֹל רִמּוֹנִים נֶגֶד טַנְקִים, מַרְנָ"ט מטול רימונים נגד טנקים, מרנ"ט בָּזִילִיקוּם, בָּזִיל בזיליקום, בזיל basil צמח רֵיחָן ריחן * בספרות המדרשית ריחנים הם צמחים הנותנים ריח. בָּזָר בזר bazaar שׁוּק שוק בַּטְלְדְּרֶס בטלדרס battle-dress מָתְנִית מותנית בָּטֵרִיָּה, בָּטֶרְיָה בטרייה, בטריה battery סוֹלְלָה סוללה בָּיָאס ביאס bias נְטַאי; הַטָּיָה נטאי; הטיה בִּיבְּלִיּוֹגְרַפְיָה ביבליוגרפיה bibliography רְשִׁימַת מְקוֹרוֹת רשימת מקורות בִּיבְּלִיּוֹלוֹגְיָה ביבליולוגיה bibliology מַדַּע הַסֵּפֶר מדע הספר בִּיג דָּאטָה ביג דאטה big data נְתוּנֵי עָתֵק נתוני עתק בִּיגַמְיָה ביגמיה bigamy נִשּׂוּאֵי כֶּפֶל נישואי כפל בִּיהֶוְיוֹרִיזְם, בִּיהֶבְיוֹרִיזְם ביהוויוריזם, ביהביוריזם behaviorism הִתְנַהֲגוּתָנוּת התנהגותנות בִּיּוֹגְרַפְיָה ביוגרפיה biography סִפּוּר חַיִּים סיפור חיים בִּיּוֹדֶגְרָדַצְיָה ביודגרדציה biodegradation הִתְכַּלּוּת בִּיּוֹלוֹגִית, פֵּרוּק בִּיּוֹלוֹגִי התכלות ביולוגית, פירוק ביולוגי בִּיּוֹטָה ביוטה biota בביולוגיה יְצוּרָה יצורה בִּיּוֹלוּמִינֵסֶנְצִיָּה, בִּיּוֹלוּמִינֶסְצֶנְצִיָּה ביולומינסנצייה, ביולומינסצנצייה bioluminescence אוֹרוּת בִּיּוֹלוֹגִית אורות ביולוגית בִּיּוֹם, בִּיּוֹמָה ביום, ביומה biome נוֹפָה נופה * המילהנופה חודשה על בסיס המילה נוֹף. בִּיּוֹפִידְבֶּק ביופידבק biofeedback מָשׁוֹב בִּיּוֹלוֹגִי משוב ביולוגי בִּיּוֹפְּסִיָּה ביופסייה biopsy דְּגִימַת רִקְמָה דגימת רקמה בִּיזְנֶס ביזנס business עֵסֶק עסק בִּיט ביט bit סִבִּית, סִפְרָה בִּינָרִית סיבית, ספרה בינרית * המילה הלועזית ביט (bit) היא קיצור של binary digit – ובעברית ספרה בינרית ובקיצור סיבית. בֶּיְבִּיגְרוֹ בייביגרו baby-grow, infant bodysuit מִגְמֶשֶׁת מגמשת בֶּיְבִּיסִיטֶר בייביסיטר baby-sitter שְׁמַרְטַף שמרטף בֶּיְגֶּל, בֵּיְגָלֶה בייגל, בייגלה bagel כַּעַךְ כעך * משמעות זו היא על פי המקבילה בערבית. בספרות חז"ל מצויה צורת רבים כעכין, ומשמעה מין מאפה. למאפה דומה שצורתו קלועה, פּרעצל, נקבע המונח שְׁלוֹבִית. בַּיְט בייט byte במחשבים בַּיִת בית בֶּיְסְבּוֹל בייסבול baseball כַּדּוּר בָּסִיס כדור בסיס בַּיְסֵפְּס בייספס biceps שריר דּוּ־רָאשִׁי דו־ראשי בַּיְפָּס בייפס bypass ברפואה מַעֲקָף מעקף בַּיְץ בייץ stain צָרָב צרב בִּילְט־אִין בילט־אין built-in מֻבְנֶה מובנה בִּילָטֵרָלִי בילטרלי bilateral דּוּ־צְדָדִי דו־צדדי בִּינוֹם בינום binomial במתמטיקה דּוּ־אֵיבָר דו־איבר בִּינוֹמִי בינומי binomial במתמטיקה דּוּ־אֵיבָרִי דו־איברי בִּינוֹמִי בינומי binomial בשמות מדעיים דּוּ־שֵׁמִי דו־שמי בִּינוֹקוּלָרִי בינוקולרי binocular דּוּ־עֵינִי דו־עיני בִּיס ביס נְגִיסָה נגיסה בִּיסְקְוִיט ביסקוויט biscuit מַרְקוֹעַ מרקוע * השם מרקוע נגזר מן השורש רק"ע המציין שיטוח, כגון במילה רָקִיעַ – המִשטח המבדיל בין מים למים בסיפור הבריאה, ובמילה ריקוע (של נחושת וכדומה). בִּיסֶקְסוּאָלִיּוּת ביסקסואליות bisexuality בביולוגיה דּוּ־מִינִיּוּת דו־מיניות בִּיפֶּר, פֶּיְגֶ'ר ביפר, פייג'ר pager; beeper זִמּוּנִית זימונית * השם המסחרי: איתורית. בִּישׁוֹף בישוף bishop הֶגְמוֹן הגמון * המונח 'הגמון' נשאל מן היוונית בלשון חז"ל. בְּלָאשׁ בלאש blush wine יין יַיִן וְרַדְרַד יין ורדרד * שם התואר ורדרד מחליף את שם התואר הרווח סָמוּק. בְּלוּ־פְּרִינְט בלו־פרינט blueprint הֶעְתֵּק אוֹר; הֶעְתֵּק שֶׁמֶשׁ העתק אור; העתק שמש בְּלוֹג בלוג blog יוֹמַן רֶשֶׁת יומן רשת * המילה בלוג היא הלחם של web (רשת) ו-log (יומן). בְּלוֹק בלוק block גּוּשׁ גוש בְּלוֹק בלוק paper block, letter pad למכתבים דַּפְדַּף דפדף בְּלוֹק בלוק roadblock בדרך מַחְסוֹם מחסום בְּלוֹקָדָה בלוקדה blockade הֶסְגֵּר הסגר בָּלָטָה בלטה floor tile, flooring tile אֲרִיחַ רִצְפָּה, מַרְצֵפָה אריח רצפה, מרצפה * המילה מרצפה שונה מן מַרְצֶפֶת או מִרְצֶפֶת – שטח מרוצף. בֵּלֶטְרִיסְטִיקָה בלטריסטיקה belles-lettres סִפְרוּת יָפָה ספרות יפה בְּלֶיְזֶר בלייזר blazer זִיג זיג בְּלִינְצֶ'ס, בְּלִינְצֶס בלינצ'ס, בלינצס blintzes חֲבִיתִיּוֹת חביתיות בְּלִיסְטֶר בליסטר blister pack בתרופות לוּחִית תְּרוּפוֹת לוחית תרופות בְּלִיץ בליץ blitz; Blitzkrieg [Gr.] מִלְחֶמֶת בָּזָק מלחמת בזק בְּלֵנְד בלנד blend יֵין מִמְסָךְ יין ממסך * המילה מִמְסָךְ קשורה לפועל המקראי מָסַךְ, אחיו של הפועל מָזַג (מלשון חכמים), המציין כמותו ערבוב ומהילה. בְּלֶנְדֶּר בלנדר blender מַמְחֶה ממחה בְּלֶנְדֶּר מוֹט בלנדר מוט handblender מַמְחֵה יָד ממחה יד בָּלַנְס בלנס balance אִזּוּן, שִׁוּוּי מִשְׁקָל איזון, שיווי משקל * בהקשרים מסוימים מחליפים את "בלנס" גם מַאֲזָן, כִּיּוּל. בְּלַנְקוֹ בלנקו blank פָּתוּחַ; עַל הֶחָלָק פתוח; על החלק * הצירוף 'על החלק' משמש בעיקר בעגה החשבונאית. בְּלֶקְאָאוּט בלקאאוט blackout חִשָּׁכוֹן חישכון * המילה חישכון נוצרה על פי מילים אחרות שמשמען פגע ומחלה, כמו עִוָּרוֹן, שִׁגָּעוֹן. בַּלְקוֹן בלקון balcony גְּזֻזְטְרָה גזוזטרה בַּמְבּוּק במבוק bamboo, Bambusa [Lat.] צמח חִזְרָן חזרן * החלופה נקבעהעל פי מילה מןהארמית שבתלמוד הבבלי: "וקני דחיזרא" (בבא מציעא קג ע"ב). בְּמוֹל במול flat במוזיקה נָחֵת נחת בַּמְפֶּר במפר speed bump, road hump פַּס הֶאָטָה פס האטה בָּנָלִי בנלי banal נָדוֹשׁ נדוש בֶּנְצְ'מַרְק בנצ'מרק bench-mark, benchmark נְקֻדַּת מִדּוּד נקודת מידוד בֶּנְצְ'מַרְקִינְג בנצ'מרקינג benchmarking מִדּוּד מידוד בַּנְקְרוֹט בנקרוט bankruptcy פְּשִׁיטַת רֶגֶל פשיטת רגל בֵּסְט סֵלֶר בסט סלר bestseller רַב־מֶכֶר רב־מכר בָּצִילוּס בצילוס bacillus מֶתֶג מתג בַּקְטֶרְיָאלִי בקטריאלי bacterial חַיְדַּקִּי חיידקי בַּקְטֶרְיָה, מִיקְרוֹבּ בקטריה, מיקרוב bacterium חַיְדַּק חיידק בָּקָלָה בקלה hake, cod דג זְאֵב־יָם זאב־ים בֵּקָר בקר Bécarre [Fr.] סַלְקָה סלקה בַּר מַיִם בר מים hot-and-cold water dispenser מַרְוָן מרוון * המתקן מרווה את הצמאים ומכאן שמו; אל צורת הבינוני מַרְוֶה נוספה הסיומת ־ן המציינת בין השאר כלים, כגון מַחְוָן. נבחין בין מרוון ובין מֵקַר (קוּלֶר) למים קרים ומֵחַם למים חמים. בְּרָאוּזֶר בראוזר browser דַּפְדְּפָן דפדפן בְּרָאוּנִיז בראוניז brownies, brownie [sing.] חוּמִיּוֹת חומיות בַּרְבּוּנְיָה ברבוניה red mullet דג מוּלִית פַּסִּים מולית פסים * ברבוניה הוא השם הטורקי של הדג. יש הטועים וסבורים שברבוניה היא מולית אדומה. בְּרָדִיפְּנֵאָה ברדיפנאה bradypnea אֹט נְשִׁימָה אוט נשימה בְּרָדִיקַרְדִּיָּה ברדיקרדייה bradycardia אֹט לֵב אוט לב בְּרוּט ברוט brut יין יָבֵשׁ בֶּן יָבֵשׁ יבש בן יבש * שם תואר זה משמש לתיאור יינות מבעבעים. בְּרוֹנְזָה ברונזה bronze אָרָד ארד בְּרוֹנְכִיטִיס ברונכיטיס bronchitis דַּלֶּקֶת הַסִּמְפּוֹנוֹת דלקת הסמפונות בְּרוֹקֶר ברוקר broker עֲמִיל בּוּרְסָה; עֲמִיל נְיָרוֹת עֵרֶךְ עמיל בורסה; עמיל ניירות ערך * המילה עָמִיל מקורה בערבית, ומשמעה סוכן, מתווך. היא מוּכֶּרת בעיקר בצירוף 'עמיל מכס'. בְּרוֹשׁוּר ברושור brochure חוֹבֶרֶת; עֲלוֹן מֵידָע; עֲלוֹן פִּרְסוּם חוברת; עלון מידע; עלון פרסום בְּרֵזֵנְט ברזנט tarpaulin אַבַּרְזִין אברזין בֵּרֵט ברט beret כֻּמְתָּה כומתה * מקור המילה כומתה בארמית של לשון חז"ל. בַּרְטֶר ברטר barter סַחַר חֲלִיפִין סחר חליפין בְּרִיגָדָה בריגדה brigade [Fr.] חֲטִיבָה חטיבה בְּרִיזָה בריזה sea breeze רוּחַ יָם רוח ים * המונח הלועזי breeze משמעו 'רוח'. בעברית התקבע השימוש במילה 'בריזה' במשמעות רוח הבאה מן הים, וחלופתו העברית היא אפוא 'רוח ים'. בְּרִיף בריף marketing brief; advertising brief תַּדְרִיךְ תדריך * המילה תדריך משמשת גם לאירוע שבו מוצג מידע לכלי התקשורת מטעם מוסד כלשהו בנושא שעל סדר היום הציבור (באנגלית briefing). במונחי הדיפלומטיה נקבע 'הוראות משימה'. בָּרִיקָדָה בריקדה barricade מִתְרָס מתרס בַּרְמֶן ברמן bartender, barman מוֹזֵג מוזג בְּרֶנְדִּי ברנדי distilled wine יֵין שָׂרָף יין שרף * מוכר גם בראשי התיבות יָי"שׁ. בְּרַנְץ' ברנץ' brunch בֹּצֶר, בָּהֳרַיִם בוצר, בוהריים * בשתי המילים יש הלחמה של 'בוקר' ו'צוהריים' בדומה למילה האנגלית brunch שנוצרה מן breakfast + lunch. המילים 'בוהריים' ו'בוצר' נוצרו בלשון הדיבור ואינן מונחים רשמיים. בְּרֵנֶר ברנר burner מַבְעֵר מבער בַּרְקוֹד ברקוד bar code קוֹד קַוִּים קוד קווים בְּרֵקְס ברקס brake בֶּלֶם, בְּלָמִים בלם, בלמים גַ'אגְלֶר ג'אגלר juggler לַהֲטוּטָן להטוטן * את המילה לַהֲטוּט חידש אברהם שלונסקי. הפעולה של הלהטוטן (ג'גלינג) היא לִהֲטוּט. גַ'אנְט ג'אנט jante [Fr.], rim [of wheel] גַּב הָאוֹפַן, גַּב הַגַּלְגַּל גב האופן, גב הגלגל * בקרב בעלי המקצוע רווח: חישוק. גַ'אנְק ג'אנק junk זִבּוּרִי זיבורי * שם התואר 'זיבורי' נגזר מן המילה 'זיבורית' מלשון חז"ל שמשמעה אדמה גרועה, ניגודה של 'עידית'. המילה ג'אנק בהקשרים אחרים מתורגמת במילה 'זבל' כגון 'דואר זבל'. גַ'אנְק פוּד ג'אנק פוד junk food זְלֹלֶת זלולת * המילה זלולת שקולה במשקל המילה פְּסֹלֶת ומשלבת זלילה וזוֹל (נחות, חסר ערך). ג'וֹבּ ג'וב job תַּפְקִיד; מִשְׂרָה; מְשִׂימָה תפקיד; משרה; משימה ג'וֹבּ טוֹק ג'וב טוק job talk הַרְצָאַת מִשְׂרָה הרצאת משרה ג'וּנְגֶּל ג'ונגל jungle יַעַר עַד יער עד ג'וּק ג'וק cockroach בע"ח תִּיקָן תיקן * משמש גם מַקָּק. גֵ'ט לֵג ג'ט לג jet lag יַעֶפֶת יעפת * המילה יעפת שקולה במשקל מחלות, כמו חצבת, אדמת. השורש יע"ף קשור הן לעייפות הן לתעופה: לצד עָיֵף יש יָעֵף (בשינוי סדר האותיות), ולצד מילים כמו לָעוּף, הֵעִיף, עוֹפֵף (מן השורש עו"ף) יש הביטוי בִּיעָף כלומר בְּ + יְעָף. גִ'י־פִּי־אֵס ג'י־פי־אס global positioning system navigator, GPS navigator נַוְטָן נווטן * המילה נווטן דומה במבנה שלה למילים מזגן וגלשן. לצד נווטן נקבע המונח עַדְכָּן - גם הוא יישום של מערכת האיכון העולמית: מערכת שילוט המציגה מידע בזמן אמת על זמני הגעה של אוטובוסים וכדומה לנוסעי תחבורה ציבורית. גִ'יבְּרִישׁ ג'יבריש gibberish קַשְׁקֶשֶׁת קשקשת גִ'יג ג'יג jig מַקְבֵּעַ מקבע גִ'ימְבּוֹרִי ג'ימבורי Gymboree [trade name] פְּעַלְתּוֹן פעלתון * Gymboree הוא שם מותג למתקן משחקים ופעילויות נוספות לילדים רכים. גִ'ינְגֶּל ג'ינגל jingle זַמְרִיר זמריר * המילה זמריר היא מעין 'זמר קטן' – כפי שחֶלְקִיק הוא חלק קטן וסַמְלִיל (לוגו) הוא סמל קטן. גֵ'ל ג'ל gel תַּקְרִישׁ תקריש גֵ'לָטִין ג'לטין gelatine גְּלָדִין גלדין גֵ'לִי ג'לי jelly, Jell-O, gelatin dessert מִקְפָּא מקפא גָ'מוּס, בּוּפָלוֹ ג'מוס, בופלו Bubalis bubalis בעל חיים תְּאוֹ תאו * גָ'מוּס – מערבית. גֶ'נְדֶּר ג'נדר gender מִגְדָּר מגדר * המילה מגדר קשורה להגדרה ולגדר, ומזכירה בצליליה את המילה הלועזית ג'נדר. גֵ'נוֹסַיְד ג'נוסייד genocide הַשְׁמָדַת עַם השמדת עם גֶ'נְטְרִיפִיקַצְיָה ג'נטריפיקציה gentrification עִלּוּת עילות * המילה עִלּוּת היא שם פעולה מן השורש על"ת, שנגזר מן המילה עִלִּית (אליטה). גֶ'סְטָה ג'סטה gesture מֶחְוָה מחווה גֵ'ק ג'ק jack מַגְבֵּהַּ מגבה גָ'קוּזִי ג'קוזי Jacuzzi אַמְבַּט עִסּוּי אמבט עיסוי * יש המשתמשים לעניין זה בצירופים 'אמבט זרמים' או 'בריכת זרמים'. גָּאגֶ'ט, גַּדְגֶ'ט גאג'ט, גדג'ט gadget חֲפִיץ חפיץ * במילה חפיץ רמז למילה חֵפֶץ הן במשמעות עצם מוחשי הן במשמעות רצון או חשק. גָּאג גאג gag בקולנוע צַחְקִיק צחקיק גֵּאוֹפִיט גאופיט geophyte טְמִיר נִצָּן טמיר ניצן גָּאפָה גאפה gaffer tape גֶּפֶף גפף גּוֹל גול goal במשחק כדור שַׁעַר שער גּוֹנוֹרֵאָה גונוראה Gonorrhoea זִיבָה זיבה גָּזִיבּוֹ גזיבו pop-up canopy, pop-up gazebo, gazebo tent, portable gazebo סוֹכֵכָה סוככה גֵּזֶלְשַׁאפְט גזלשאפט Gesellschaft [Ger.] חֶבְרָה הֶסְדֵּרִית חברה הסדרית גֶּיְמִינְג גיימינג gaming מִשְׂחֲקָנוּת משחקנות גֶּיְמִיפִיקַצְיָה גיימיפיקציה gamification מִשְׂחוּק משחוק גֶּיְמֶר גיימר gamer מִשְׂחֲקָן משחקן * השם המופשט: מִשְׂחֲקָנוּת. גִּילְיוֹטִינָה גיליוטינה guillotine מַעֲרֶפֶת מערפת * לגיליוטינה במשמעות כלי לחיתוך ניירות נקבע המונחמַחְתֵּכָה. גִּינֵקוֹלוֹג גינקולוג gynecologist רוֹפֵא נָשִׁים רופא נשים גִּינֵקוֹלוֹגְיָה גינקולוגיה gynecology רְפוּאַת נָשִׁים רפואת נשים גִיר גיר gear במכונית הִלּוּךְ, הִלּוּכִים הילוך, הילוכים גִירוֹסְקוֹפּ, גִ'ירוֹסְקוֹפּ גירוסקופ, ג'ירוסקופ gyroscope סְבִיבוֹן סביבון גְּלָאוּקוֹמָה, גְּלוֹקוֹמָה גלאוקומה, גלוקומה glaucoma בַּרְקִית ברקית * מקור המילה ברקית בספרות חז"ל (למשל בבלי שבת עח ע"א). לפי ההקשרים שהמילה נזכרת בהם מדובר בחולי של העיניים, אך זיהויו של חולי זה שנוי במחלוקת. הרופא אהרן מאיר מזי"א, מראשי ועד הלשון העברית, הציע לזהות את הברקית עם הגלאוקומה כי "בחולי זה החולה רואה כעין ברקים בעיניים". גַּלְגַּל סְפֵּר, גַּלְגַּל רֵזֶרְבִי גלגל ספר , גלגל רזרבי spare wheel, spare tire גַּלְגַּל חִלּוּף גלגל חילוף גְּלַדְיָאטוֹר גלדיאטור gladiator לוּדָר לודר * המילה לודר מתועדת בספרות חז"ל ומקורה בלטינית. גְּלַדְיוֹלָה גלדיולה Gladiolus, gladiola צמח סַיְפָן סייפן * השם סייפן, בדומה לשם הלטיני Gladiolus, ניתן לו על שם העלים שצורתם כשל סיף. ברשימה הראשונה של שמות הצמחים של ועד הלשון משנת תרע"ג (1913) נקבע השם בצורה סֵיפוֹן. גְלוֹבָּלִי גלובלי global עוֹלָמִי; כְּלָלִי; כּוֹלֵל עולמי; כללי; כולל גְּלוּטֵן גלוטן gluten דִּבְקָן דבקן גְּלוֹקֶנְשְׁפִּיל גלוקנשפיל Glockenspiel [Ger.] פַּעֲמוֹנָה פעמונה גְּלָזוּרָה גלזורה glazing; glaze; icing, frosting זִגּוּג; הֲזָגָה זיגוג; הזגה גֵּמַיְנְשַׁאפְט גמיינשאפט Gemeinschaft [Ger.] חֶבְרָה קְהִלָּתִית חברה קהילתית גֵּנֵאָלוֹגְיָה גנאלוגיה genealogy חֵקֶר יֻחֲסִין חקר יוחסין גַּנְגְּלִיּוֹן גנגליון ganglion מַעֲצָב מעצב * נקרא גם חַרְצוֹב. גַּנְגְּרֵנָה גנגרנה gangrene ברפואה מַק מק * המילה מַק (מן השורש מק"ק המציין ריקבון) מקורה במקרא: "שָׁרְשָׁם כַּמָּק יִהְיֶה" (ישעיהו ה, כד). גֵּנוֹטִיפּ גנוטיפ genotype מַעֲרָךְ גֵּנֵטִי מערך גנטי גֵּנוֹם גנום genome מִכְלוֹל הַגֵּנִים מכלול הגנים גֵּנֵרָטוֹר גנרטור generator מְחוֹלֵל מחולל גֵּנֵרִי גנרי generic סוּגָנִי סוגני * כגון תְּרוּפָה סוּגָנִית. גֵּנֵרָלִי, אוּנִיבֶרְסָלִי גנרלי, אוניברסלי general כְּלָלִי כללי גַּסְטְרוֹסְקוֹפִּיָּה גסטרוסקופייה gastroscopy שְׁקִיפַת קֵבָה שקיפת קיבה גֶּסְקָה גסקה yoke אֻכָּפִית אוכפית גָּרָאז', גָּרָז' גראז', גרז' garage מוּסָךְ מוסך גְּרַדְיֵנְט גרדיינט gradient שִׁפּוּעַ; מַפָּל שיפוע; מפל גַּרְדֵּרוֹבָּה גרדרובה wardrobe מֶלְתָּחָה מלתחה * המילה מלתחה נזכרת פעם אחת במקרא: "וַיֹּאמֶר לַאֲשֶׁר עַל הַמֶּלְתָּחָה הוֹצֵא לְבוּשׁ לְכֹל עֹבְדֵי הַבַּעַל" (מלכים ב י, כב). מקובל לפרשה 'מחסן בגדים', ויש הקושרים אותה למילה קרובה באכדית שהוראתה 'חדר קטן'. בעברית החדשה למילה מלתחה משמעויות נוספות. גְּרָוִיטַצְיָה, גְּרָבִיטַצְיָה גרוויטציה, גרביטציה gravitation כְּבִידָה כבידה גֵּרוֹנְטוֹלוֹג גרונטולוג gerontologist, geriatrician חוֹקֵר הִזְדַּקְּנוּת חוקר הזדקנות גֵּרוֹנְטוֹלוֹגְיָה גרונטולוגיה gerontology חֵקֶר הַהִזְדַּקְּנוּת חקר ההזדקנות גָּרִיגָה גריגה garigue, garrigue שִׂיחִיָּה שיחייה גְּרִיד גריד grid מִתְוֵה עִצּוּב מתווה עיצוב גְּרִיז גריז grease דֹּהַן דוהן * המילה דוהן מקורה בארמית של התלמוד. גְּרִיפּ גריפ grip תַּמְכָן תמכן גְרִיפָּה גריפה grippe שַׁפַּעַת שפעת גְּרָמָטִיקָה גרמטיקה grammar דִּקְדּוּק דקדוק גְּרָמָטִיקָלִיזַצְיָה גרמטיקליזציה grammaticalization, grammaticization הִדַּקְדְּקוּת הידקדקות גְּרָנוּלָרִי גרנולרי granular גַּרְגִּירִי גרגירי גְּרַנְט גרנט grant מַעֲנָק מענק גְּרָנִיט גרניט granite שַׁחַם שחם * השם הלועזי גרניט מקורו במילה הלטינית granum = גרגיר. ניסיונות אחרים לעברות המילה הם גַּרְעָנִית, גְּרָנִית. גְּרָף, דִּיאַגְרָמָה גרף, דיאגרמה graph, diagram תַּרְשִׁים תרשים * במילוני האקדמיה לרוב גרף נשאר בלועזיותו. בכמה מקרים בא תמורתו המונח תרשים ואף המונחים עקומה ועקום (מונחים אלו מתרגמים בדרך כלל את curve). תרשים הוא גם חלופה למונח דיאגרמה. גְּרַפָּה גרפה grappa גַּפְתָּה גפתה גְּרֵפְּס גרפס belch, eructation, burp גִּהוּק גיהוק דַּאבֶּל דאבל double כָּפוּל כפול דַּאבֶּל בְּלַיְנְד דאבל בליינד double-blind דּוּ־עָלוּם דו־עלום * רוֹוח הצירוף סַמְיוּת כְּפוּלָה. דַּאבֶּל קָאסֵט דאבל קאסט double cassette player, double cassette recorder רְשַׁמְקוֹל כְּפוּל קַלֶּטֶת, כְּפוּל קַלֶּטֶת רשמקול כפול קלטת, כפול קלטת דֵּאוֹדוֹרַנְט דאודורנט deodorant תַּכְשִׁיר אַל־רֵיחַ, אַל־רֵיחַ תכשיר אל־ריח, אל־ריח * הצירוף אל־ריח הוא בבואה של המילה הלטינית: de – שלילה; odor – ריח. דָּאוּנְגְּרֶיְדִּינְג דאונגריידינג downgrading שִׁדְרוּג מַטָּה שדרוג מטה * רווח שִׁנְמוּךְ. דָּאטָה דאטה data נְתוּנִים נתונים דֵּאִיקְטִי דאיקטי deictic בבלשנות מַצְבִּיעַ מצביע * המונח נקבע בצירוף כִּנּוּי מַצְבִּיעַ (deictic pronoun). המונח המופשט הוא הַצְבָּעָה (deixis). דֵּגֵנֵרָטִיבִי דגנרטיבי degenerative נִוּוּנִי, מִתְנַוֵּן ניווני, מתנוון דֵּגֵנֵרַצְיָה דגנרציה degeneration נִוּוּן, הִתְנַוְּנוּת ניוון, התנוונות דֶּגְרָדַצְיָה דגרדציה degradation הַגְרָעָה הגרעה דֵּדוּקְצִיָּה דדוקצייה deduction אִפְרוּט אפרוט דֶּדְלַיְן דדליין deadline, closing time מוֹעֵד אַחֲרוֹן; שְׁעַת נְעִילָה מועד אחרון; שעת נעילה דֵּה־יוּרֶה דה־יורה de jure לַהֲלָכָה להלכה דֵּה־לֵגִיטִימַצְיָה דה־לגיטימציה delegitimization, delegitimation הַפְסָלָה הפסלה דֵּה־פַקְטוֹ דה־פקטו de facto לְמַעֲשֶׂה למעשה דֵּה־צֶנְטְרָלִיזַצְיָה, דֵּצֶנְטְרָלִיזַצְיָה דה־צנטרליזציה, דצנטרליזציה decentralization במנהל ציבורי בִּזּוּר ביזור * השורש בז"ר קרוב אל השורש פז"ר. דֵּהִידְרַצְיָה דהידרציה dehydration צְחִיחוּת, הִתְיַבְּשׁוּת צחיחות, התייבשות * בקרב הרופאים משמש גם ציחָיון. דּוּאֵט דואט duet דּוּאִית דואית * דואית היא צורה עברית של המילה הלועזית דואט. דּוּאָלִיּוּת, דּוּאָלִיזְם דואליות, דואליזם duality, dualism שְׁנִיּוּת שניות * במילוני האקדמיה בתחוםהמתמטיקה והפיזיקה נותרה המילה דואליות בלועזיותה. דּוּבְּלֵטָה דובלטה doublet בתורת הצורות כְּפֵלָה כפלה דּוּבְּלִיקָט, דּוּפְּלִיקָט דובליקט, דופליקט duplicate כְּפָל, עֹתֶק עוֹדֵף כפל, עותק עודף דּוֹדֵקָהֶדְרוֹן דודקהדרון dodecahedron תְּרֵיסָרוֹן תריסרון דֵּוָלוּאַצְיָה דוולואציה devaluation פִּחוּת פיחות דּוֹזָה דוזה dose מָנָה מנה דּוּלָה דולה doula תּוֹמֶכֶת לֵדָה תומכת לידה דּוֹלִי דולי dolly צְלַמְנוֹעַ צלמנוע * יש המשתמשים במילה עֲגָלָה. דּוֹלִינָה דולינה sinkhole בּולְעָן בולען דּוֹמֵיְן דומיין domain תְּחוּם תחום * משמש גם מִתְחָם דּוֹמִינַנְטִי דומיננטי dominant גָּבֵר; שַׁלְטָנִי גבר; שלטני דּוֹנְגֶּל דונגל dongle תְּקִיעַ תקיע * רוֹוח השימוש במילה הלועזית פלאג. דּוּפְּלִיקַצְיָה דופליקציה duplication בביולוגיה הַכְפָּלָה הכפלה דּוּפְּלֵקְס דופלקס duplex בבניין בֵּית דּוּ־קוֹמָה, דּוּ־קוֹמָה בית דו־קומה, דו־קומה דּוּפְּלֵקְס דופלקס duplex באלקטרוניקה דּוּ־מְגַמִּי דו־מגמי דּוֹקוּדְרָמָה דוקודרמה docudrama דְּרָמָה תִּעוּדִית דרמה תיעודית דּוֹקוּמֵנְט דוקומנט document מִסְמָךְ; תְּעוּדָה מסמך; תעודה דּוֹקוּמֶנְטַצְיָה דוקומנטציה documentation תִּעוּד תיעוד דּוֹקוּמֶנְטָרִי דוקומנטרי documentary תִּעוּדִי תיעודי דּוֹקְטְרִינָה דוקטרינה doctrine מִשְׁנָה משנה דֵּזִינְפֶקְצִיָּה דזינפקצייה disinfection חִטּוּי חיטוי דֵּטוֹנָטוֹר דטונטור detonator נַפָּץ נפץ דֵטֶקְטוֹר דטקטור detector גַּלַּאי גלאי דֵּטֶרְגֵּנְט דטרגנט detergent בֹּרִיתָן בוריתן * המילה בוריתן גזורה מהמילה המקראית בֹּרִית מן השורש בר"ר – חומר לניקוי ולכביסה: "כִּי אִם תְּכַבְּסִי בַּנֶּתֶר וְתַרְבִּי לָךְ בֹּרִית נִכְתָּם עֲוֹנֵךְ לְפָנַי" (ירמיהו ב, כב). דֵּטֶרְמִינִיזְם דטרמיניזם determinism כָּרְחָנוּת כורחנות דֵּטֶרְמִינִיסְטִי דטרמיניסטי כָּרְחָנִי כורחני דֵּטֶרְמִינַנְטָה, דֵּטֶרְמִינַנְט דטרמיננטה, דטרמיננט determinant קוֹבֵעַ; מַגְדִּיר; מְיַעֵד קובע; מגדיר; מייעד דִּי־גֵ'י, דִּיסְק ג'וֹקִי די־ג'י, דיסק ג'וקי disc jockey, deejay, DJ תַּקְלִיטָן תקליטן דִּיאַבֵּטֶס דיאבטס diabetes סֻכֶּרֶת סוכרת דִּיאַגְנוֹזָה דיאגנוזה diagnosis אַבְחָנָה, אִבְחוּן אבחנה, אבחון * אבחנה שונה מן המילה הכללית הבחנה המציינת הבדלה בין דבר לדבר. דִּיאַגְנוֹסְטִי דיאגנוסטי diagnostic אַבְחָנָתִי, אִבְחוּנִי אבחנתי, אבחוני דִּיאָדָה דיאדה dyad טַנְדּוּ טנדו דִּיאֵז דיאז sharp במוזיקה נָסֵק נסק דִּיאֵטָה דיאטה diet תַּפְרִיט תְּזוּנָה תפריט תזונה דִּיאֵטָן דיאטן dietitian, dietician תְּזוּנַאי תזונאי דִּיאָלוֹג דיאלוג dialogue, dialog דּוּ־שִׂיחַ; שִׂיחַ דו־שיח; שיח דִּיאָלֵקְט דיאלקט dialect לַהַג להג * בשימוש הכללי להג הוא גם פטפוט חסר משמעות. דִּיאַסְטָזִיס רֶקְטִי דיאסטזיס רקטי diastasis recti הִפָּרְדוּת הַשְּׁרִיר הַיָּשָׁר היפרדות השריר הישר * רווח: הִפָּרְדוּת בִּטְנִית. דִּיאַסְפּוֹרָה דיאספורה diaspora פְּזוּרָה פזורה דִּיאַסְפּוֹרִי דיאספורי diasporic פְּזוּרָתִי פזורתי דִּיאַסְפּוֹרִיזַצְיָה דיאספוריזציה diasporization גִּבּוּשׁ תְּפוּצָה; הִתְגַּבְּשׁוּת תְּפוּצָה גיבוש תפוצה; התגבשות תפוצה דִּיאַפָּזוֹן דיאפזון range, diapason מִנְעָד מנעד * המילה מנעד בנויה מצירוף של שתי מילות יחס: מן + עד. המונח הקודם שקבעה האקדמיה במילון למונחי המוזיקה משנת תשט"ו הוא מִגְבּוֹל. דִּיאַפְרַגְמָה דיאפרגמה diaphragm אמצעי מניעה חֲצִיץ חציץ דִּיאַפְרַגְמָה דיאפרגמה diaphragm באנטומיה סַרְעֶפֶת סרעפת דִּיאַפְרַגְמָה דיאפרגמה diaphragm בהתקנים אופטיים צַמְצַם צמצם דִּיבָּגִינְג דיבגינג debugging נִפּוּי תְּקָלִים, נִפּוּי ניפוי תקלים, ניפוי דִּיבֵּיְט, דִּיבֶּיְטִינְג דיבייט, דיבייטינג debate מַעֲמָת מעמת * המילה מַעֲמָת נוצרה בזיקה למילה 'עימות' המשמשת בין השאר לוויכוח מונחה בין מועמדים המשודר בטלוויזיה לפני בחירות. את המשתתפים ב'מעמת' אפשר לכנות מתעמתים. דִּיבֶּל דיבל screw anchor, anchor, dowel, wall plug מֵיתָד מיתד * המיתד דומה ליָתֵד הן בצורתו הן בתפקידו: קיבוע וחיזוק אחיזתו של דבר. המילה מֵיתָד נבנתה בתבנית המילה מֵיתָר – שתיהן משורש שתחילתו באות יו"ד. דִּיגִיטָלִי דיגיטלי digital סִפְרָתִי ספרתי דִּיגִיטַצְיָה, דִּיגִיטִיזַצְיָה דיגיטציה, דיגיטיזציה digitization, digitizing סִפְרוּת ספרות דִּיגְנִיטִי דיגניטי dignity הַדְרָה הדרה * הדרה מובחנת מכבוד (באנגלית honour) באי־תלותה במעמד או במשרה רשמיים. דִּיגְרֶסְיָה דיגרסיה digression סְטִיָּה (מֵהַנּוֹשֵׂא) סטייה (מהנושא) דִּיגְרָף דיגרף digraph דּוּ־אוֹת דו־אות דְּיוּ דִּילִיגֵ'נְס דיו דיליג'נס due diligence בְּדִיקַת נְאוֹתוּת בדיקת נאותות דְּיוּנָה דיונה dune חוֹלִית חולית דִּיזֶ'סְטִיף דיז'סטיף digestif אֶפְטָר אפטר * אפטר נגזר מן השורש פט"ר שאחת ממשמעויותיו היא סיום. דִּיזַיְנֶר דיזיינר designer מְעַצֵּב מעצב דִּיזֵרְט דיזרט dessert פַּרְפֶּרֶת פרפרת * כיום רווחת לעניין דיזרט המילה קינוח. דִּיל דיל deal עִסְקָה עסקה דִּילָטוֹר, דִּילָטָטוֹר דילטור, דילטטור dilator, dilatator מַרְחֵב מרחב דִּילֵטַנְט דילטנט dilettante חוֹבְבָן חובבן דִּילֵטַנְטִיּוּת דילטנטיות dilettantism, amateurism חוֹבְבָנוּת חובבנות * יש שהמילה חובבנות מקבלת גוון שלילי ומציינת ביצוע מרושל. דִּימֶר דימר dimmer עַמְעַם עמעם * המונח שנקבע בעבר הוא עַמָּם. דִּיסְאִינְפוֹרְמַצְיָה דיסאינפורמציה disinformation סִלּוּף מֵידָע; מֵידָע מְסַלֵּף סילוף מידע; מידע מסלף * החלופה העברית שונתה. קודם: מידע כוזב, מידע מטעה. דִּיסְהַרְמוֹנְיָה דיסהרמוניה disharmony אִי־תֹּאַם, חֹסֶר תֹּאַם אי־תואם, חוסר תואם דִּיסוֹנַנְס דיסוננס dissonance צְרִימָה צרימה דִּיסוֹנַנְס קוֹגְנִיטִיבִי דיסוננס קוגניטיבי cognitive dissonance צְרִיר הַכָּרָנִי צריר הכרני דִּיסְטוֹנְיָה דיסטוניה dystonia פֶּרַע מֶתַח שְׁרִירִים, פֶּרַע מֶתַח פרע מתח שרירים, פרע מתח דִּיסְטְרִיבְּיוּטוֹר דיסטריביוטור distributor מַפְלֵג מפלג דִּיסִידֵנְט דיסידנט dissident פָּלִיג פליג דִּיסְיוּנְקְצִיָּה דיסיונקצייה disjunction בתורת ההיגיון פְּעֻלַּת "אוֹ", אִחוּד לוֹגִי פעולת "או", איחוד לוגי דִּיסִימִילַצְיָה דיסימילציה dissimilation בבלשנות הִבָּדְלוּת היבדלות דִּיסְלֶקְסִיָּה, דִּיסְלֶקְצִיָּה דיסלקסייה, דיסלקצייה dyslexia הַפְרָעַת קְרִיאָה הפרעת קריאה דִּיסְפּוֹזִיצְיָה דיספוזיציה disposition במשפט הוֹצָאָה מֵרְשׁוּת־, הַקְנָיָה הוצאה מרשות־, הקניה דִּיסְפּוֹזִיצְיָה דיספוזיציה disposition בפסיכולוגיה נְטִיָּה נטייה דִּיסְפְּלַזְיָה דיספלזיה dysplasia ברפואה פֶּרַע הִתְפַּתְּחוּת פרע התפתחות דִּיסְפֶּנְסֶר דיספנסר dispenser מַנְפֵּק מנפק דִּיסְפֶּפְּסִיָּה דיספפסייה dyspepsia פֶּרַע עִכּוּל פרע עיכול דִּיסְצִיפְּלִינָה דיסציפלינה discipline תְּחוּם דַּעַת, תְּחוּם חֵקֶר תחום דעת, תחום חקר דִּיסְצִיפְּלִינָה דיסציפלינה discipline בהתנהגות מִשְׁמַעַת משמעת דִּיסְק אוֹן קִי דיסק און קי USB flash drive, memory stick, DiskOnKey הֶחְסֵן נַיָּד החסן נייד דִּיסְקוֹרְס דיסקורס discourse שִׂיחַ שיח דִּיסְקֵט דיסקט diskette תַּקְלִיטוֹן תקליטון דִּיסֶקְצִיָּה דיסקצייה dissection בְּתִירָה בתירה דִּיסְקְרִימִינַצְיָה דיסקרימינציה discrimination הַבְחָנָה; אַפְלָיָה, הַפְלָיָה הבחנה; אפליה, הפליה דִּיסֶרְטַצְיָה דיסרטציה dissertation עֲבוֹדַת דּוֹקְטוֹר; עֲבוֹדַת מֶחְקָר עבודת דוקטור; עבודת מחקר דִּיפּ דיפ dip מִטְבָּל מטבל דִּיפּ־סְטֵיְט דיפ־סטייט deep state מְדִינַת צְלָלִים מדינת צללים דִּיפּוֹ דיפו depot קַרְפִּיף קרפיף דִּיפוּזְיָה דיפוזיה diffusion פִּעְפּוּעַ פעפוע * ראו עוד אוסמוזה. דִּיפוֹלְט דיפולט default בְּרֵרַת מֶחְדָּל ברירת מחדל דִּיפוֹן דיפון diphone דּוּ־הֶגֶה דו־הגה דִּיפְיוּזֶר דיפיוזר diffuser [of light] פַּזַּר אוֹר פזר אור * רוֹוח מְפַזֵּר אוֹר. דִּיפְּלֶגְיָה דיפלגיה diplegia ברפואה שִׁתּוּק דּוּ־צִדִּי שיתוק דו־צידי דִּיפְּלוֹאִידִי דיפלואידי diploid בביולוגיה דּוּ־סִדְרָתִי דו־סדרתי דִּיפְרֶנְצִיָּאלִי דיפרנציאלי differential הֶפְרֵשִׁי, הֶבְדֵּלִי, מַבְדִּיל הפרשי, הבדלי, מבדיל * בתחום המתמטיקה נותר המונח הלועזי; החלופה העברית של differential diagnosis היא אַבְחָנָה מְבַדֶּלֶת. דִּיפְרֶנְצִיַּאצְיָה דיפרנציאציה differentiation בִּדּוּל בידול דִּיפְרֶנְצִיַּאצְיָה דיפרנציאציה differentiation בהתפתחות העובר הִתְמַיְּנוּת התמיינות דִּיפְרַקְצִיָּה דיפרקצייה diffraction בפיזיקה עֲקִיפָה עקיפה דִּיפְתּוֹנְג דיפתונג diphthong בבלשנות דּוּ־תְּנוּעָה דו־תנועה דִּיפְתֶּרְיָה דיפתריה diphtheria קָרֶמֶת קרמת * רווחת גם החלופה אַסְכָּרָה; במונחי האקדמיה אסכרה היא croup – מחלה שתסמינה העיקרי שיעול נבחני, והיא יכולה להיגרם גם מקרמת. דִּיקְט דיקט plywood לָבִיד לביד דִּיקְטָטוֹר דיקטטור dictator רוֹדָן רודן * המילה רודן גזורה מן הפועל רָדָה, שפירושו שלט, שעבד. ראו גם עריץ, טירן. דִּיקְטָטוּרָה דיקטטורה dictatorship רוֹדָנוּת רודנות דִּיקְצִיָּה דיקצייה diction חִתּוּךְ דִּבּוּר חיתוך דיבור דִּירֶקְטוֹר דירקטור director חֲבֵר מוֹעֶצֶת מְנַהֲלִים חבר מועצת מנהלים דִּירֶקְטוֹרְיוֹן דירקטוריון directorate, board of directors מוֹעֶצֶת מְנַהֲלִים מועצת מנהלים דִּירֶקְטִיבָה דירקטיבה directive הַנְחָיָה מְחַיֶּבֶת, הַנְחָיָה הנחיה מחייבת, הנחיה * המונח הלועזי משמש באיחוד האירופי לציון נורמה המחייבת את המדינות החברות באיחוד להגיע ליעד מסוים בתוך זמן מסוים, אך מותירה בידי הרשויות המוסמכות של המדינה את הבחירה באשר לאמצעים ולדרך שבה יגיעו למטרה זו. דֵּלֵגַצְיָה דלגציה delegation of authority הַאֲצָלַת סַמְכוּיוֹת, הַאֲצָלָה האצלת סמכויות, האצלה * אפשר גם: אֲצִילַת סַמְכוּיוֹת, אֲצִילָה. דֵּלֵגַצְיָה דלגציה delegation מִשְׁלַחַת משלחת דֵּלוּזְיָה דלוזיה delusion רַעְיוֹן שָׁוְא, מַחְשֶׁבֶת שָׁוְא רעיון שווא, מחשבת שווא דַּלְטוֹנִיזְם דלטוניזם daltonism עִוְרוֹן צְבָעִים עיוורון צבעים דֵּלִיקָטֵס דליקטס delicacy מַעֲדָן מעדן דֵּלִירְיוּם דליריום delirium הֲזָיָה הזיה דֶּלְפִינְיוּם דלפיניום delphinium צמח דָּרְבָּנִית דורבנית דֶּלֶק פוֹסִילִי דלק פוסילי fossil fuel דֶּלֶק מַחְצַבִּים דלק מחצבים * משמש גם דלק מחצבי, דלק מאובנים. דֵּמָגוֹג דמגוג demagogue מַלְהִיג מלהיג דֵּמָגוֹגְיָה דמגוגיה demagoguery, demagogy מַלְהִיגוּת מלהיגות דֵּמוֹנְסְטְרַצְיָה דמונסטרציה demonstration הַפְגָּנָה הפגנה דֵּמֶנְטִי דמנטי demented קַהֲיוֹנִי קהיוני דֵּמֶנְסִיָּה, דֵּמֶנְצִיָּה דמנסייה, דמנצייה dementia קִהָיוֹן קיהיון דַּמְפֶּר דמפר damper מַנְחֵת מנחת דֶּנְדְּרוֹכְּרוֹנוֹלוֹגְיָה דנדרוכרונולוגיה dendrochronology גִּילָאוּת הָעֵץ גילאות העץ דֶּנְדְּרוֹלוֹגְיָה דנדרולוגיה dendrology חֵקֶר הָעֵץ חקר העץ דֶּנְדְּרִיט דנדריט dendrite כְּנִיסוֹן עֲצַבִּי, כְּנִיסוֹן כניסון עצבי, כניסון דֵּנָטוּרַצְיָה דנטורציה denaturation של חלבון צְמִיתָה צמיתה * במילה צמיתה חוברות יחד שתי משמעויות של השורש צמ"ת: כריתה וכליה; התכווצות. דֶּנְטִין דנטין dentine, dentin שֶׁנְהָב שנהב דֵּסוֹרְפְּצִיָּה דסורפצייה desorption אִפְרוּשׁ אפרוש דֶּסְטְרוּקְטִיבִי דסטרוקטיבי destructive הַרְסָנִי הרסני דֶּסְטְרוּקְטִיבִיּוּת דסטרוקטיביות destructiveness הַרְסָנוּת הרסנות דֵּסֶנְסִיטִיזַצְיָה דסנסיטיזציה desensitization קִהוּי רְגִישׁוּת, נְטִילַת רְגִישׁוּת קיהוי רגישות, נטילת רגישות דֵּסְק דסק desk מָדוֹר מדור דֶּסְקְרִיפְּטִיבִי דסקריפטיבי descriptive תֵּאוּרִי תיאורי דֶּפּוֹזִיצְיָה דפוזיציה deposition רִבּוּץ; שִׁקּוּעַ ריבוץ; שיקוע דֶּפּוֹרְטַצְיָה דפורטציה deportation עֲקִירָה עקירה דֵּפוֹרְמַצְיָה דפורמציה deformation עִוּוּי עיווי * הפועל המקראי עִוָּה מציין עיקום ופיתול, כגון "נְתִיבֹתַי עִוָּה" (איכה ג, ט). דֵּפִיבְּרִילָטוֹר דפיברילטור defibrillator מַפְעֵם מפעם דֵּפִיבְּרִילַצְיָה דפיברילציה defibrillation הַפְעָמָה הפעמה דֵּפִיטִיסְט דפיטיסט defeatist תְּבוּסְתָן תבוסתן דֵּפִינִיטִיבִי דפיניטיבי definitive סוֹפִי, מֻחְלָט סופי, מוחלט * בהקשריםמסוימים גם 'שלם', 'מקיף' וכדומה. דֵּפִיצִיט דפיציט deficit גֵּרָעוֹן; הֶפְסֵד; חֶסֶר גירעון; הפסד; חסר דֶּפְלֶקְצִיָּה דפלקצייה deflection הֶסֵּט, סְטִיָּה, כֶּפֶף, נְסִיטָה, הַטָּיָה, הַסָּחָה היסט, סטייה, כפף, נסיטה, הטיה, הסחה דֵּפֶנְסִיבָה דפנסיבה defense מִגְנָנָה מגננה דֵּפֶנְסִיבִי דפנסיבי defensive מִתְגּוֹנֵן מתגונן דֵּפֵקְט דפקט defect פְּגָם; לִקּוּי; מוּם פגם; ליקוי; מום דֵּפֶקְטִיבִי דפקטיבי defective פָּגוּם; לָקוּי פגום; לקוי דֶּפְּרֶסְיָה דפרסיה depression דִּכָּאוֹן דיכאון דֵּצִימָלִי דצימלי decimal עֶשְׂרוֹנִי עשרוני דֵּק דק deck סֶפֶן ספן דִּקְדּוּק נוֹרְמָטִיבִי דקדוק נורמטיבי normative grammar דִּקְדּוּק פּוֹסֵק דקדוק פוסק דֵּקוֹנְסְטְרוּקְצִיָּה דקונסטרוקצייה deconstruction פֵּרוּק פירוק דֵּקוֹרָטוֹר דקורטור decorator תַּפְאוּרָן; מְעַצֵּב תפאורן; מעצב דֵּקוֹרָטִיבִי דקורטיבי decorative קִשּׁוּטִי קישוטי דֵּקוֹרַצְיָה דקורציה decoration קִשּׁוּט, עִטּוּר קישוט, עיטור דֶּקְלֵרָטִיבִי דקלרטיבי declarative הַכְרָזָתִי, הַצְהָרָתִי הכרזתי, הצהרתי דֶּקְלָרַצְיָה דקלרציה declaration הַכְרָזָה, הַצְהָרָה הכרזה, הצהרה דֵּקַנְטֶר דקנטר decanter מַשְׁפֶּה משפה * המילה מַשְׁפֶּה קשורה אל הפועל שָׁפָה שפירושו 'הריק נוזל מכלי אל כלי כדי להפרידו מן המשקעים'. מקור הפועל בלשון חז"ל, כגון "השופה יין לחברו הרי זה לא יערב של אמש בשל יום" (בבלי בבא מציעא ס ע"ב). דְּרַאפְט דראפט draft טְיוּטָה טיוטה * בארמית של התלמוד הבבלי טיוטא היא דבר שלוכלך בכתמים או בנקודות של דיו (בבא בתרא קסג ע"א). דְּרִיזֶל דריזל drizzle רֶסֶס רסס דְּרַיְב דרייב drive בפסיכולוגיה דַּחַף דחף דְּרַיְב־אִין דרייב־אין drive-in cinema קוֹלְנוֹעַ־רֶכֶב קולנוע־רכב דְּרַיְבֶר דרייבר driver, device driver במחשבים הֶנֵּעַ הֶתְקֵן, מְנַהֵל הֶתְקֵן הינע התקן, מנהל התקן דְּרָמָטוּרְג דרמטורג dramaturge מַחֲזַאי מחזאי דַּשְׁבּוֹרְד דשבורד dashboard לוּחַ מַחְוָנִים לוח מחוונים הֲבָרָה פְּרֵטוֹנִית הֲברה פרטונית pretonic syllable הֲבָרַת קְדַם־טַעַם הברת קדם־טעם הַאבּ האב hub מֶרְכַּז שֵׁרוּת מרכז שירות הָאקֶר האקר hacker פַּצְחָן פצחן הַארְד קוֹפִּי הארד קופי hard copy עֹתֶק מֻדְפָּס עותק מודפס הַאשְׁטָאג האשטאג hashtag תַּג הַקְבָּצָה תג הקבצה * המילה הלועזית מציינת את תג ההקבצה המקובל שסימנו סולמית (#, המכונה hash באנגלית בריטית). הָאשִׁינְג האשינג hashing במחשבים גִּבּוּב גיבוב הַבֵּאָס קוֹרְפּוּס הביאס קורפוס habeas corpus צַו הֲבָאָה צו הבאה הַגְיוֹגְרַפְיָה הגיוגרפיה hagiography קוֹרוֹת קְדוֹשִׁים קורות קדושים הֵדוֹנִיזְם הדוניזם hedonism נֶהֶנְתָנוּת נהנתנות הֵדוֹנִיסְט, הֵדוֹנִיסְטִי הדוניסט, הדוניסטי hedonistic, hedonic נֶהֶנְתָן, נֶהֶנְתָנִי נהנתן, נהנתני הוֹבִּי הובי hobby תַּחְבִּיב תחביב הוֹט סְפּוֹט הוט ספוט hotspot באיכות הסביבה מוֹקֵדָה מוקדה * המילה מוקדה מן השורש יק"ד – המציין שרפה וחום, והיא מתקשרת גם למשמעות החדשה של המילה מוקד – מרכז. הוֹלִיזְם הוליזם holism כֻּלִּיּוּת כוליות הוֹלִיסְטִי הוליסטי holistic כֻּלִּי, כּוֹלְלָנִי כולי, כוללני הוֹמֵאוֹסְטָזִיס, הוֹמֵאוֹסְטָזָה הומאוסטזיס, הומאוסטזה homeostasis מַצַּב אִזּוּן מצב איזון הוֹמוֹגֵנִי הומוגני homogeneous אָחִיד אחיד הומוגניות הומוגניות אֲחִידוּת אחידות הוֹמְלֶס הומלס homeless person דַּר רְחוֹב דר רחוב * משמשים גם הצירופים חֲסַר בַּיִת, מחוסר דיור וכדומה. הוֹנוֹרַרְיוּם, הוֹנוֹרָר הונורריום, הונורר honorarium שְׂכַר סוֹפְרִים שכר סופרים הוֹסְטֶל הוסטל hostel מְעוֹנִית מעונית הוֹסְפִּיס הוספיס hospice מֶרְכָּז לְטִפּוּל תּוֹמֵךְ מרכז לטיפול תומך הוֹרְטִיקוּלְטוּרָה הורטיקולטורה horticulture בֻּסְתְּנָאוּת בוסתנאות הוֹרִיזוֹנְטָלִי הוריזונטלי horizontal אָפְקִי אופקי הֵטֵרוֹגֵנִי הטרוגני heterogeneous לֹא אָחִיד לא אחיד הִיבְּרִידִי היברידי hybrid כִּלְאַיִם, מֻכְלָא כלאיים, מוכלא * למשל 'רכב כלאיים'. בהקשרים מסוימים אפשר להשתמש בשם התואר 'משולב'. הִיבְּרִידִיּוּת היברידיות hybridity בסוציולוגיה נִמּוּר נימור הִיבְּרִידִיזַצְיָה, הִיבְּרִידַצְיָה היברידיזציה, היברידציה hybridization הַכְלָאָה הכלאה הִיגְיֵנָה היגיינה hygiene גֵּהוּת גהות * המילה גהות חודשה בעקבות המילה גֵּהָה והפועל גָּהָה שבמקרא, שמקובל לפרשם ריפוי: "וְהוּא לֹא יוּכַל לִרְפֹּא לָכֶם וְלֹא יִגְהֶה מִכֶּם מָזוֹר" (הושע ה, יג). הִיגְיֵנִי היגייני hygienic גֵּהוּתִי גהותי הִידְרוֹגֵנַצְיָה הידרוגנציה hydrogenation מִמְנוּן ממנון הִידְרוֹמֵטֶר הידרומטר hydrometer מַד צְפִיפוּת מד צפיפות הִידְרוֹפוֹבְּיָה הידרופוביה hydrophobia בַּעַת מַיִם בעת מים הִידְרוֹפִיט הידרופיט hydrophyte צֶמַח מַיִם צמח מים הִידְרוֹקַרְבּוֹן הידרוקרבון hydrocarbon פַּחְמֵימָן פחמימן הִידְרָט הידרט hydrate מֵימָה מימה הִידְרַצְיָה הידרציה hydration מִיּוּם מיום הַי־טֵק היי־טק high technology, high-tech טֶכְנוֹלוֹגְיָה עִלִּית, תַּעֲשִׂיָּה עִלִּית טכנולוגיה עילית, תעשייה עילית הִיֵּרוֹגְלִיפִים היירוגליפים hieroglyphs כְּתַב חַרְטֻמִּים כתב חרטומים הִיֵּרַרְכִיָּה הייררכייה hierarchy מִדְרָג מדרג * המילה מדרג משמשת גם בהקשרים אחרים במשמעות דומה. הִיסְטוֹלוֹג היסטולוג histologist חוֹקֵר רְקָמוֹת חוֹקֵר רקמות הִיסְטוֹלוֹגְיָה היסטולוגיה histology תּוֹרַת הָרְקָמוֹת, חֵקֶר הָרְקָמוֹת תורת הרקמות, חקר הרקמות הִיסְטֵרוֹסְקוֹפִּיָּה היסטרוסקופייה hysteroscopy שְׁקִיפַת רֶחֶם שקיפת רחם הִיסְטֵרֵזִיס, הִיסְטֵרֵזָה היסטרזיס, היסטרזה hysteresis חֶשֶׁל חשל הִיפּוֹגַמְיָה היפוגמיה hypogamy נִשּׂוּאֵי מַטָּה נישואי מטה הִיפּוֹטְרוֹפְיָה היפוטרופיה hypotrophy ברפואה תַּת־גְּדִילָה תת־גדילה הִיפּוֹנִימְיָה היפונימיה hyponymy יַחַס הַהִכָּלְלוּת יחס ההיכללות הִיפּוֹפּוֹטָם היפופוטם hippopotamus בעל חיים סוּס יְאוֹר סוס יאור * היפופוטם הוא גם בְּהֵמוֹת (על פי הבנת המילה באיוב מ, טו: "הִנֵּה נָא בְהֵמוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי עִמָּךְ, חָצִיר כַּבָּקָר יֹאכֵל". הִיפּוֹפִיזָה היפופיזה hypophysis, pituitary gland יוֹתֶרֶת הַמּוֹחַ יותרת המוח הִיפּוֹפְּלַזְיָה היפופלזיה hypoplasia ברפואה תַּת־הִתְפַּתְּחוּת תת־התפתחות הִיפּוֹקְרִיטִי היפוקריטי hypocritical צָבוּעַ צבוע הִיפּוֹתֵזָה היפותזה hypothesis הַשְׁעָרָה; הַנָּחָה השערה; הנחה הִיפּוֹתֶרְמִיָּה היפותרמייה hypothermia חֹם נָמוּךְ, תַּת־חֹם חום נמוך, תת־חום הִיפֶּרְבּוֹלָה היפרבולה hyperbole בספרות לְשׁוֹן הַגְזָמָה, לְשׁוֹן הַפְלָגָה לשון הגזמה, לשון הפלגה * למילה היפרבולה בתחום המתמטיקה לא נקבעה חלופה עברית. הִיפֶּרְגַּמְיָה היפרגמיה hypergamy נִשּׂוּאֵי מַעְלָה נישואי מעלה הִיפֶּרְטְרוֹפְיָה היפרטרופיה hypertrophy גְּדִילַת יֶתֶר, הַגְדָּלַת יֶתֶר גדילת יתר, הגדלת יתר הִיפֶּרְפְּלַזְיָה היפרפלזיה hyperplasia ברפואה יְצִירַת יֶתֶר יצירת יתר הִירְסוּטִיזְם הירסוטיזם hirsutism שַׂעֲרָנוּת שערנות * משמש גם שׂיעור יתר. הַכִּיאַזְמָה הָאוֹפְּטִית הכיאזמה האופטית optic chiasma תִּצְלֹבֶת הָרְאִיָּה תצלובת הראייה הָלוּצִינַצְיָה, הָלוּסִינַצְיָה הלוצינציה, הלוסינציה hallucination חֶזְיוֹן שָׁוְא חזיון שווא הֵלִיקוֹפְּטֶר הליקופטר helicopter מַסּוֹק מסוק * המילה מסוק גזורה מן השורש נס"ק, שמשמעו 'עלה', 'המריא': "אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה" (תהלים קלט, ח). הֵמוֹפִילְיָה המופיליה hemophilia דַּמֶּמֶת דממת הֵמִיפְּלֶגְיָה המיפלגיה hemiplegia ברפואה שִׁתּוּק פֶּלֶג שיתוק פלג הֶנְגְּאוֹבֶר הנגאובר hangover חֲמַרְמֹרֶת חמרמורת * המילה נוצרה בהשראת הביטוי "מֵעַי חֳמַרְמָרוּ" (איכה א, כ; ומפרשים 'מעיי תססו'), ויש בה רמז למילה חֶמֶר שפירושה יין, כגון "וְדַם עֵנָב תִּשְׁתֶּה חָמֶר" (דברים לב, יד). צורת המילה חמרמורת כשל המילים צמרמורת וסחרחורת. הַנְדְּבְּרֵקְס הנדברקס hand brake בֶּלֶם יָד בלם יד הֶנְדִּימֶן הנדימן handyman תִּקּוּנַאי תיקונאי * רווחת מילת העגה תיקונצ'יק. הֶפְּטָגוֹן הפטגון heptagon מְשֻׁבָּע משובע הַפְּלוֹאִידִי הפלואידי haploid בביולוגיה חַד־סִדְרָתִי חד־סדרתי הֶפֵּנִינְג הפנינג happening, event, celebration אֵרוּעַ, הִלּוּלָה, חִנְגָּה, הִתְרַחֲשׁוּת אירוע, הילולה, חנגה, התרחשות * האקדמיה דנה במונח בעבר (תשמ"ב) והוחלט שלא לחדש מונח אלא להציע להשתמש במילים קיימות. המילים הילולה וחנגה מקורן בארמית התלמוד. הֶקְסָגוֹן הקסגון hexagon מְשֻׁשֶּׁה משושה הֶרְבַּרְיוּם הרבריום herbarium עִשְׂבִּיָּה עשבייה הֵרִינְג הרינג herring דג מָלִיחַ מליח * בדיבור רוֹוח דָּג מָלוּחַ. הַרְמוֹנְיָה הרמוניה harmony תֹּאַם תואם הַרְמוֹנִיקָה הרמוניקה mouth harmonica מַפּוּחִית פֶּה, מַפּוּחִית מפוחית פה, מפוחית הֶרְמֵטִי הרמטי hermetic אָטוּם, אָטִים אטום, אטים הֶרְנִיָּה, קִילֶה הרנייה, קילה hernia בֶּקַע בקע * רוֹוח בשם שֶׁבֶר. וָאוּצֶ'ר ואוצ'ר voucher שׁוֹבֵר, שׁוֹבָר שובר * המילה שובר מקורה בלשון חז"ל, והיא משמשת שם במשמעות דומה. וָאזָה, וָזָה ואזה, וזה vase אֲגַרְטָל אגרטל וָאן ואן passenger van סָעוֹן סעון וָאקוּם ואקום vacuum רִיק ריק וֶבְּמַסְטֶר ובמסטר webmaster, website administrator מְנַהֵל אֲתָר מנהל אתר וֵגֵטָטִיבִי וגטטיבי vegetative צִמְחִי צמחי * כגון ריבוי צמחי. וָגִינָה וגינה vagina באנטומיה נַרְתִּיק נרתיק ווֹיְסְאוֹבֶר וויסאובר voice-over בשידור דִּבּוּר רוֹכֵב; קַרְיָנוּת רוֹכֶבֶת דיבור רוכב; קריינות רוכבת ווֹיְסְאוֹבֶר וויסאובר voice-over בקולנוע קוֹל חָבוּי קול חבוי ווּלְגָּרִי וולגרי vulgar הֲמוֹנִי, גַּס המוני, גס ווֹלוּנְטָרִי וולונטרי voluntary רְצוֹנִי; מֵרָצוֹן; הִתְנַדְּבוּתִי רצוני; מרצון; התנדבותי ווֹלוּנְטָרִיזְם וולונטריזם voluntarism רְצוֹנָאוּת רצונאות ווֹלְיוּם ווליום volume במערכת שמע עָצְמָה עוצמה ווֹלָן וולן flounce נַפְנֶפֶת נפנפת ווּלְקָנִי וולקני volcanic גַּעֲשִׁי געשי * המילה געשי נולדה מן הצירוף המקראי הַר גַּעַשׁ המציין שם מקום בארץ ישראל (יהושע כד, ל). סופרי העת החדשה החלו להשתמש בצירוף זה במשמעות 'הר אש' – volcano, ווּלקן. ווּלְקָנִיזַצְיָה וולקניזציה vulcanization גִּפּוּר גיפור ווֹקָלִי ווקלי vocal במוזיקה קוֹלִי קולי ווֹקָלִי ווקלי vocalic בבלשנות תְּנוּעִי תנועי ווֹקָלִיזַצְיָה ווקליזציה vocalization בדקדוק תּוֹרַת הַנִּקּוּד; נִקּוּד תורת הניקוד; ניקוד וֵטוֹ וטו veto הַחְלָטָה חוֹסֶמֶת; קוֹל חוֹסֵם החלטה חוסמת; קול חוסם * הפועל: חָסַם בְּהַצְבָּעָה (=הִטִּיל וֵטוֹ). וִיָּאדוּקְט ויאדוקט viaduct אוּבָל אובל * המילה אובל מן השורש יב"ל, כמו בפועל הוביל. וִיבְּרָטוֹ ויברטו vibrato [It.] במוזיקה תַּרְטִיט תרטיט וִיבְּרָטוֹר ויברטור vibrator רַטָּט; מַרְטֵט רטט; מרטט וִיבְּרַצְיָה ויברציה vibration רִטּוּט; תְּנוּדָה ריטוט; תנודה * עוד חלופות: רֶטֶט, רטיטה, רעד, רעידה. וִידֵאוֹ וידאו video חֹזִי חוזי * המילה חֹזִי מקבילה למילה שֵׁמַע, למשל: קלטת חוזי לעומת קלטת שמע. וִידֵאוֹ אַרְט וידאו ארט video art אָמָּנוּת חֹזִי אומנות חוזי וִידֵאוֹ קוֹנְפֵרֵנְס וידאו קונפרנס videoconference וְעִידַת חֹזִי ועידת חוזי וִידֵאוֹ קְלִיפּ, קְלִיפּ וידאו קליפ, קליפ video clip קְלִיט חֹזִי, קְלִיט קליט חוזי, קליט וִיּוֹלָה ויולה viola כּוֹנֶרֶת כונרת וִיזָה ויזה visa אַשְׁרָה אשרה * מקור המילה בתלמוד הירושלמי. וִיזוּאָלִי ויזואלי visual חָזוּתִי חזותי וִיזוּאָלִיזַצְיָה ויזואליזציה visualization הַחְזָיָה החזיה וִיזִיבִּילִיּוּת ויזיביליות visibility נִרְאוּת נראות וִיטִילִיגוֹ ויטיליגו vitiligo בַּהֶקֶת בהקת וִיטָלִיּוּת ויטליות vitality חִיּוּת, חִיּוּנִיּוּת חיות, חיוניות וִיטְרָז' ויטרז' vitrage חַלּוֹן מַסְכִּית חלון מסכית * המילה מַסְכִּית – על פי מַשְׂכִּית שבמקרא, שפירשוהָ 'ציור', 'קישוט'. וִיטְרִינָה ויטרינה vitrine [Fr.] חַלּוֹן רַאֲוָה חלון ראווה וִילוֹן וֶרְטִיקָלִי וילון ורטיקלי vertical blind, slat curtain וִילוֹן רְפָפוֹת וילון רפפות * מקורה של המילה רְפָפָה בספרות חז"ל, ושם משמעה סבכה. בלשון ימינו רפפה היא לוח דק וצר. וִין־וִין וין־וין win-win situation רֶוַח לַכֹּל רווח לכול וִינְיֵטָה וינייטה vignette בספרות רִשּׁוּם רישום וִינְיֵטָה וינייטה vignette בדפוס תַּקְשִׁיט תקשיט וִינְקֶר וינקר direction indicator, turn indicator מַחְוַן כִּוּוּן מחוון כיוון וִיסְקוֹזָה, רָיוֹן ויסקוזה, ריון rayon, viscose זְהוֹרִית זהורית וִיסְקוֹזָה ויסקוזה viscose fiber סִיב זְהוֹרִית סיב זהורית וִירוֹאִיד וירואיד viroid נְגִיפוֹן נגיפון וִירוֹלוֹג וירולוג virologist חוֹקֵר נְגִיפִים חוקר נגיפים וִירוֹלוֹגְיָה וירולוגיה virology חֵקֶר הַנְּגִיפִים חקר הנגיפים וִירוּס וירוס virus נְגִיף נגיף וִירְטוּאָלִי וירטואלי virtual מְדֻמֶּה מדומה וִירָלִי וירלי viral נְגִיפִי נגיפי וִישֶׁר וישר windshield wiper, windscreen wiper מַגֵּב שִׁמְשָׁה, מַגֵּב מגב שמשה וָלִידַצְיָה ולידציה validation תִּקּוּף תיקוף וֶלְקְרוֹ, סקוֹץ' ולקרו, סקוץ' Velcro, hook-and-loop fastener שמות מסחריים צַמְדָן זִיפִים, צַמְדָן צמדן זיפים, צמדן וַמְפִּיר ומפיר vampire עַרְפָּד ערפד וַנְדָּלִי ונדלי vandalistic מַשְׁחִיתָנִי משחיתני וַנְדָּלִיּוּת, וַנְדָּלִיזְם ונדליות, ונדליזם vandalism מַשְׁחִיתָנוּת משחיתנות * מילים דומות למשחיתנות בדרך היווצרותן הן מצליחנות, מתירנות, מציצנות. וַנְדָּלִיסְט, וַנְדָּל ונדליסט, ונדל vandal מַשְׁחִיתָן משחיתן וֵנוּס ונוס Venus נֹגַהּ נוגה וֶנְטִילָטוֹר ונטילטור ventilator מְאַוְרֵר מאוורר וֶנְטִילַצְיָה ונטילציה ventilation אִוְרוּר אוורור וָנִיל וניל vanilla צמח שֶׁנֶף שנף * המילה שנף חודשה על פי הערבית. וֵסְט וסט vest, waistcoat לְסוּטָה לסוטה * מקור המילה לסוטה בלשון חז"ל. וָסָל וסל vassal צָמִית צמית וֶסְפָּה וספה motor scooter קַטְנוֹעַ קטנוע וַעֲדָה פָּרִיטֵטִית ועדה פריטטית comité paritaire [Fr.] וַעֲדָה שְׁקוּלָה ועדה שקולה וַעֲדַת אַד־הוֹק ועדת אד־הוק ad-hoc committee וַעֲדַת שָׁעָה ועדת שעה וָפֶל ופל wafer אֲפִיפִית אפיפית * המילה אפיפית גזורה מן השורש אפ"י; הכפלת האות פ"א מציינת הקטנה, כלומר 'מין מאפה קטן'. המילה מופיעה לראשונה במילון למונחי המטבח משנת תרצ"ח (1938). וֶקְטוֹר וקטור vector בביולוגיה נַשָּׂא; מַעֲבִירָן נשא; מעבירן וֶרְבָּלִי ורבלי verbal מִלּוּלִי מילולי וֶרְטִיגוֹ ורטיגו vertigo סְחַרְחֹרֶת סחרחורת וֶרְטִיקָלִי ורטיקלי vertical אֲנָכִי אנכי וַרְיַאנְט וריאנט variant בביולוגיה זַן זן * מחוץ לתחום הביולוגיה אפשר לנקוט את הצירופים 'נוסח אחר', 'שינוי גרסה'. וַרְיַאצְיָה וריאציה variation הֶגְוֵן הגוון * המילה הֶגוון דומה בצורתה למילה הֶבְדֵּל, והיא גזורה מן המילה גָּוֶן. וֵרִיפִיקַצְיָה וריפיקציה verification אִמּוּת אימות וֵרַנְדָּה ורנדה veranda, verandah אַכְסַדְרָה אכסדרה * המילה נשאלה ללשון חז"ל מן היוונית. וֶרְנָלִיזַצְיָה ורנליזציה vernalization בבוטניקה קִיּוּט קיוט וֶרְסָטִילִי ורסטילי versatile רַב־תַּכְלִיתִי; רַבְגּוֹנִי, מְגֻוָּן, רַב־צְדָדִי רב־תכליתי; רבגוני, מגוון, רב־צדדי וֶרְסִיָּה ורסייה version גִּרְסָה גרסה ז'וּרְנָל ז'ורנל journal כְּתַב עֵת כתב עת זֵ'טוֹן, זִ'יטוֹן ז'טון, ז'יטון jeton (Fr.) אֲסִימוֹן אסימון זָ'נֶר ז'נר genre סוּגָה סוגה זָ'קֵט ז'קט jacket, coat מִקְטֹרֶן מקטורן * המילה מקטורן נשאלה מן הלטינית ללשון חז"ל. זָ'קָרַנְדָּה, יָקָרַנְדָּה ז'קרנדה, יקרנדה jacaranda סִגָּלוֹן סיגלון זֵאוּגְמָה זאוגמה zeugma (Lat.) בספרות הֶצְמֵד הצמד זוֹאוֹלוֹגְיָה זואולוגיה zoology תּוֹרַת בַּעֲלֵי הַחַיִּים תורת בעלי החיים זוּג מִינִימָלִי זוג מינימלי minimal pair בבלשנות זוּג מִזְעָרִי זוג מזערי * גם: נוֹגְדוֹת. זוּם אָאוּט זום אאוט zooming out, zoom-out בצילום הַרְחָבָה הרחבה זוּם אִין זום אין zooming in, zoom-in בצילום הֲצָרָה הצרה זוֹנְדָּה זונדה sonde מַחְדֵּר מחדר זִיגְזָג זיגזג zigzag סִכְסָךְ סכסך * המילה קרובה בצלילה למילה הלועזית זיגזג, ונקבעה בהשראתסִכְסֵךְ, סכסוך, שאפשר לראות בהם הפך של ישר ופשוט. זַעְתַר זעתר Syrian marjoram, Majorana syriaca, Origanum syriacum [Lat.] צמח אֵזוֹב מָצוּי אזוב מצוי זִפְּזוּפּ זפזופ zapping שִׁלְטוּט שלטוט * במילה שלטוט יש רמז הן לשלט הן לשיטוט. חַ'אפֶּר ח'אפר חאפר חַטְפָנִית חטפנית חובייזה חובייזה Malva צמח חֶלְמִית חלמית * השם העברי המלא חֶלְמִית גְּדוֹלָה. מקור השם חלמית במשנה כלאיים א, ח, ובכתבי היד הניקוד שם חַלָּמִית. יש הקושרים את השם למילה חַלָּמוּת באיוב ו, ו. רווח גם השם העממי 'לחם ערבי'. חוּט דֶּנְטָלִי חוט דנטלי dental floss חוּט לְשִׁנַּיִם חוט לשיניים חוּלִיגָנִיזְם, חוּלִיגָנִיּוּת חוליגניזם, חוליגניות hooliganism בִּרְיוֹנוּת בריונות * ראו גם ונדליזם, משחיתנות. חוּמוּס חומוס צמח חִמְצָה חמצה * הצורה חִמְצָה היא על פי הארמית. חמצה וחומוס חולקים את אותו השורש: חמ"ץ, حمص. חֲזָרָה גֵּנֵרָלִית חזרה גנרלית final rehearsal, dress rehearsal חֲזָרָה כְּלָלִית חזרה כללית חַמְסִין חמסין שָׁרָב שרב * מקור המילה שרב בתנ"ך: "וְלֹא יַכֵּם שָׁרָב וָשָׁמֶשׁ" (ישעיהו מט, י). חֵנָה חנה Lawsonia צמח כֹּפֶר כופר חֲצָאִית פְּלִיסֶה חצאית פליסה pleated skirt חֲצָאִית קְפָלִים חצאית קפלים טַאבּ טאב tab לְשׁוֹנִית לשונית טַאבּ , טַבּוּלָטוֹר טאב , טבולטור tab, tabulator במקלדת טַבְלָר טבלר טַאבּוּ, קָדַסְטֶר טאבו, קדסטר land registry, cadastre מִרְשַׁם מְקַרְקְעִין מרשם מקרקעין טַאבְּלֶט טאבלט tablet computer, tablet מַחְשֵׁב לוּחַ מחשב לוח טָאץ' טאץ' touch מַגָּע, נְגִיעָה מגע, נגיעה טַבּוּלָה רָסָה טבולה רסה tabula rasa (lat.) לוּחַ חָלָק לוח חלק טַבְּלוֹאִיד טבלואיד tabloid עִתּוֹן הָמוֹן; צְהֻבּוֹן עיתון המון; צהובון טוּבֶּרְקוּלוֹזִיס טוברקולוזיס tuberculosis שַׁחֶפֶת שחפת טְוִיסְט טוויסט twist פִּתּוּל; מִפְתָּל פיתול; מפתל טוֹטָל לוֹס טוטל לוס total loss אָבְדָן גָּמוּר אובדן גמור טוֹטָלִי טוטלי total כּוֹלֵל, שָׁלֵם, גָּמוּר, מֻחְלָט, מַקִּיף כולל, שלם, גמור, מוחלט, מקיף טוֹטָלִיּוּת טוטליות totality כּוֹלְלוּת כוללות טוֹטָלִיטָרִי טוטליטרי totalitarian לוֹפְתָנִי לופתני טוֹטָלִיטָרִיזְם, טוֹטָלִיטָרִיּוּת טוטליטריזם, טוטליטריות totalitarianism לוֹפְתָנוּת לופתנות טוּלְטִיפּ טולטיפ tooltip רֶמֶז צָץ רמז צץ טוֹלֵרַנְטִי טולרנטי tolerant סוֹבְלָן, סוֹבְלָנִי סובלן, סובלני טוֹלֵרַנְטִיּוּת טולרנטיות tolerance בביולוגיה סְבִילוּת, סְבֹלֶת סבילות, סבולת טוֹלֵרַנְטִיּוּת טולרנטיות tolerance, toleration בתחום החברתי סוֹבְלָנוּת סובלנות טוֹן טון tone בבלשנות נֶגֶן נגן טוֹנוּס טונוס tonus מֶתַח שְׁרִירִים מתח שרירים טוּנִיקָה טוניקה tunic יַרְכִּית ירכית טוֹנֶסִילִיטִיס טונסיליטיס tonsillitis דַּלֶּקֶת שְׁקֵדַיִם דלקת שקדיים טוֹנֶר טונר print cartridge, ink cartridge, toner cartridge מַחְסָנִית דְּיוֹ מחסנית דיו טוֹסְט טוסט toast לֶחֶם קָלוּי לחם קלוי * לעומת זאת צְנִים הוא פרוסת לחם דקה שנאפתה עד שנעשתה מיובשת כולה. טוֹסְטֶר טוסטר toaster מַצְנֵם מצנם טוֹסְטֶר אוֹבֶן טוסטר אובן toaster oven תַּנּוּרוֹן תנורון טוֹק שׁוֹאוּ טוק שואו talk show תָּכְנִית שִׂיחַ, תָּכְנִית אֵרוּחַ תוכנית שיח, משדר שיח; תוכנית אירוח * גם: מִשְׁדַּר שִׂיחַ. טוֹקְבֶּק טוקבק talkback תְּגוּבִית תגובית * תגובית היא צורת הקטנה של תְּגוּבָה. טוֹקְבֵּקִיסְט טוקבקיסט תְּגוּבָן תגובן טוֹקְסִין טוקסין toxin רַעֲלָן רעלן טוֹקְסִיקוֹלוֹגְיָה טוקסיקולוגיה toxicology תּוֹרַת הָרְעָלִים תורת הרעלים סוּפֶּרְצַ'רְגֶ'ר סופרצ'רגר supercharger מַגְדֵּשׁ מגדש טוּרְבָּן טורבן turban צָנִיף צניף * המילה צניף מקורה במקרא, למשל: "וַיָּשִׂימוּ הַצָּנִיף הַטָּהוֹר עַל רֹאשׁוֹ" (זכריה ג, ה). טוּרְנִיר טורניר בספורט סִדְרַת תַּחֲרוּיוֹת סדרת תחרויות טוֹרְסוֹ טורסו torso, trunk גֵּו גו * המילה נקבעה במשמעות זו ברשימה הראשונה של מונחי ההתעמלות של ועד הלשון משנת תרע"ג (1913). מקורה בתנ"ך, וככל הנראה היא צורה אחרת של המילה גְּוִיָּה שמשמעה גוף. טוֹרְף טורף peat; Torf [Ger.] כָּבוּל כבול טוּשׁ, לוֹרְד טוש, לורד marking pen, marker pen, marker מַצְבֵּעַ מצבע * השורש צב"ע נבחר לכלי זה משום שהצביעה היא השימוש הנפוץ בו, בעיקר בקרב ילדים. טוּשׁ, דּוּשׁ טוש, דוש shower head, shower rose מַקְלֵחַ מקלח טֵטָנוּס טטנוס tetanus צַפֶּדֶת צפדת * הפועל צָפַד פירושו בין השאר התכווץ. טֶטְרָהֶדְרוֹן טטרהדרון tetrahedron אַרְבָּעוֹן ארבעון טְיוּטוֹר טיוטור tutor חוֹנֵךְ חונך טְיוּנֶר טיונר tuner אדם כַּוְנָן כוונן טְיוּנֶר טיונר tuner התקן מַכְוֵן מכוון טִיזֶר טיזר teaser גַּרְיָן גריין * נקרא גם חלון או לִיד. טִיטוּלָרִי טיטולרי titular עַל פִּי שְׁמוֹ על פי שמו * לדוגמה: מדינה על פי שמה. טַיְמִינְג טיימינג timing תִּזְמוּן תזמון * בהקשרים אחרים תזמון הוא קביעת הזמן הנכון. טַיְמֶר טיימר timer קוֹצֵב זְמַן קוצב זמן טֵיְפּ, טֶיְפְּרֵקוֹרְדֶּר טייפ, טייפרקורדר tape-recorder רְשַׁמְקוֹל רשמקול טַיְץ, טַיְטְס טייץ, טייטס leggings צְמוּדוֹנִים צמודונים טֵיְק טייק take בצילום וקולנוע גִּרְסָה גרסה טֵיְק אֵוֵי טייק אוויי take-away קַח וָלֵךְ קח ולך * רווח: לָקַחַת (כנגד לָשֶׁבֶת) טַיְקוּן טייקון tycoon אֵיל הוֹן איל הון טִילְדֶּה טילדה tilde במקלדת גַּל גל * שם הסימן 'גל' נקבע על פי צורת הסימן: ~. טִימְפָּנִי טימפני תֻּנְפָּן תונפן * מכונה גם תוֹף דוּד. טִינִיטוּס טיניטוס tinnitus טִנְטוּן טנטון * השם טנטון – בתבנית של משקל עברי – הוא על פי המונח הלטיני שמשמעו היסודי הוא צלצול. טִיפּ טיפ tip, gratuity תֶּשֶׁר תשר * המילה תשר נלקחה מלשון הפיוט, והיא מקבילה למילה תְּשׁוּרָה (מתנה). היו שהציעו להסביר את 'תשר' במשמעות 'טיפ' כמעין נוטריקון של 'תשלום שירות'. היום רווח במסעדות גם הצירוף 'דמי שירות'. טִיפּ טיפ tip בבנקאות רֶמֶז רמז טִפּוּל אַמְבּוּלָטוֹרִי טיפול אמבולטורי ambulatory care טִפּוּל בְּאִשְׁפּוּז יוֹם, טִפּוּל יוֹם טיפול באשפוז יום, טיפול יום טִיפּוֹלוֹגְיָה טיפולוגיה typology סִוּוּג לְפִי טִיפּוּסִים סיווג לפי טיפוסים טִפּוּס אַלְפִּינִי טיפוס אלפיני טִפּוּס הָרִים טיפוס הרים טִיפֵּקס טיפקס correction fluid מְחִיקוֹן מחיקון טִיק טיק tic פִּרְכּוּס פרכוס טִיקֶר טיקר ticker; news ticker חַלּוֹן מִבְזָקִים; פַּסְנוֹעַ חלון מבזקים; פסנוע טִירָן, דֶּסְפּוֹט טירן, דספוט despot, tyrant עָרִיץ עריץ * ראו גם רודן – דיקטטור. טִישׁוּ טישו facial tissue מַגְּבוֹן מגבון * השם מגבון גזור מן מַגֵּב (ולא מַגָּב). טִישׁוּ טישו tissue paper מַלְמָלִית מלמלית טָכִיפְּנֵאָה טכיפנאה tachypnea אוּץ נְשִׁימָה אוץ נשימה טָכִיקַרְדִּיָּה טכיקרדייה tachycardia אוּץ לֵב אוץ לב טֵלֵאוֹלוֹגְי טלאולוגי תַּכְלִיתָנִי תכליתני טֵלֵאוֹלוֹגְיָה טלאולוגיה teleology תַּכְלִיתָנוּת תכליתנות טֵלֶגְרָמָה טלגרמה telegram מִבְרָק מברק טֵלֵמַרְקֵטִינְג טלמרקטינג telemarketing שִׁוּוּק בַּטֵּלֵפוֹן שיווק בטלפון טֵלֶסְקוֹפִּי טלסקופי telescopic לתיאור מבנה של דבר שָׁחִיל שחיל טֵלֶפּוֹרְטַצְיָה טלפורטציה teleportation במציאות מדומה ובמדע בדיוני הִתְעַתְּקוּת; תַּעֲתוּקָה התעתקות; תעתוקה * המילה תעתוקה שקולה במשקל המילים תחבורה, תעבורה. הפעלים הם עיתק או התעתק. טֵלֶפְּרוֹמְפְּטֶר טלפרומפטר teleprompter מַקְרֵאַת עֵזֶר, מַקְרֵאָה מקראת עזר, מקראה * המונח מַקראה משמש בהקשרים נוספים כחלופה ל־reader, כגון מַקראת סרטי זיעור. טֵלֶפְּרִינְטֶר טלפרינטר teleprinter, teletypewriter מַדְפֶּסֶת רַחַק מדפסת רחק טֵלֵקוֹמוּנִיקַצְיָה טלקומוניקציה telecommunication בֶּזֶק בזק * אמצעי תקשורת אלו מהירים כבָזָק (=ברק), ומכאן שמה של תקשורת זו. טֵלֶר טלר teller כַּסְפָּר כספר טַמְבּוֹן טמבון bumper פָּגוֹשׁ פגוש טֶמְפּוֹ טמפו tempo מִפְעָם מפעם טֶמְפּוֹרָלִיּוּת טמפורליות temporality הֶקְשֵׁר זְמַן הקשר זמן טֶמְפּוֹרָלִיזַצְיָה טמפורליזציה temporalization אִזְמוּן אזמון טֶמְפֵּרָמֵנְט טמפרמנט temperament מֶזֶג מזג טֶנְדֶּר טנדר pickup, pickup truck מִטְעָנִית מטענית * המילה מטענית חודשה על פי שמות כלי רכב רבים בסיומת ־ִית, ובראשם מְכוֹנִית. טָנִין טנין tannin עַפְצָן עפצן טַנְק טנק tank כלי קיבול מְכָל מכל * כגון מכל דלק, מכל מים. טַנְקֶר טנקר tanker מְכָלִית מכלית טֵסְט טסט vehicle licensing test ברכב מִבְחַן רִשּׁוּי רֶכֶב מבחן רישוי רכב טֶסְטוֹלוֹגְיָה טסטולוגיה testology תּוֹרַת הַמִּבְחָנִים תורת המבחנים טֶסְטֶר טסטר tester אדם בּוֹחֵן, בּוֹדֵק בודק, בוחן * למשל בוחן נהיגה, בוחן תנועה, בודק תוכנה. טֶסְטֶר טסטר tester מכשיר מַבְחֵן מבחן * המילה הלועזית 'טסטר' רווחת לציון מברג שבידית שלו קבועה נורית לבדיקת זרם חשמלי. גם מכשיר זה הוא מַבְחֵן. טַקְסוֹן טקסון taxon יְחִידַת מִיּוּן יחידת מיון טַקְסוֹנוֹמְיָה טקסונומיה taxonomy תּוֹרַת הַמִּיּוּן; סִוּוּג לְפִי מְאַפְיְנִים תורת המיון; סיווג לפי מאפיינים טֶקְסְטוּרָה טקסטורה texture מִרְקָם מרקם * המילה מִרְקָם קשורה למילה רִקְמָה (כמו שהמילה טקסטורה קשורה בטקסטיל). טַקְסִי טקסי taxi מוֹנִית מונית * המילה מונית על שם המונה שמותקן ברכב לקביעת מחיר הנסיעה. טְרָאוּמָה טראומה trauma חוֹבְלָה חובלה * טראומה ביוונית היא פציעה, חַבָּלָה.המונח חובלה מחליף את המונח שנקבע בעבר – חֲבָלָה. טְרָאוּמָטִי טראומטי traumatic חוֹבְלָנִי חובלני טְרָאפֶל שׁוֹקוֹלָד טראפל שוקולד chocolate truffle כְּמֵהוֹן שׁוֹקוֹלָד כמהון שוקולד * במילה כְּמֵהוֹן חוברות המילה כְּמֵהָה (פטרייה) המציינת את צורת המאכל (זו גם משמעות המילה truffle שמקורה בצרפתית) והכמיהה למאכל המתוק. טְרָבֵלֵרְס צֵ'ק טרבלרס צ'ק traveler's cheque הַמְחָאַת נוֹסְעִים המחאת נוסעים טְרַבֵּקוּלָה טרבקולה trabecula קוֹרִית הָעֶצֶם, קוֹרִית קורית העצם, קורית * בעבר נקבע כַּפְסִיס. טְרָדִיצְיָה טרדיציה tradition מָסֹרֶת מסורת טְרָדִיצְיוֹנָלִיזְם טרדיציונליזם traditionalism מָסָרְתִּיּוּת מסורתיות טְרוֹפּוֹס טרופוס trope בספרות הֶסֵּט היסט טַרְטְלֶט טרטלט tartlet קַלְתִּית קלתית * המילה קלתית נגזרה מן קֶלֶת, מילה מלשון חז"ל שמשמעה סל, כאמור במשנת ביכורים: "העשירים מביאים את ביכוריהם בקְלָתוֹת של כסף ושל זהב, והעניים מביאין אותן בסלי נצרים". טְרִיאַנְגּוּלַצְיָה טריאנגולציה triangulation תִּלּוּת תילות * תילות – מן המילה הארמית תְּלָת (=שלוש). טְרִיבּוּנָל טריבונל tribunal בֵּית דִּין בית דין * גם: בית דין בין־לאומי טְרִיגֶר טריגר trigger מַזְנֵק מזנק * המונח מזנק נקבע בביולוגיה ובטכנולוגיה. בהקשרים רבים במקום טריגר אפשר להשתמש בפעלים כגון הצית, חולל, עורר (כגון 'מה שהצית את העניין'). טְרִיּוֹ טריו trio שַׁלְשִׁית שלשית טֵרִיטוֹרְיָאלִי טריטוריאלי territorial תְּחוּמָתִי תחומתי טֵרִיטוֹרְיָאלִיּוּת טריטוריאליות territoriality תְּחוּמָתִיּוּת תחומתיות טֵרִיטוֹרְיָאלִיזַצְיָה טריטוריאליזציה territorialization הַתְחָמָה התחמה טֵרִיטוֹרְיָה טריטוריה territory תְּחוּמָה תחומה טֵרִיטוֹרְיָה טריטוריה territory בזואולוגיה נַחֲלָה נחלה טְרֵיְד אוֹף טרייד אוף trade-off שִׁקְלוּל תְּמוּרוֹת שקלול תמורות טְרֵיְד אִין טרייד אין trade-in מְכִירָה בַּהֲמָרָה; קְנִיָּה בַּהֲמָרָה מכירה בהמרה; קנייה בהמרה טְרֵיְדֶּר טריידר trader סַחְרָן סחרן טְרֶיְלֶר טריילר trailer בתחבורה גָּרוּר גרור טְרֶיְלֶר , פְּרוֹמוֹ טריילר , פרומו trailer; promo בקולנוע קְדִימוֹן קדימון טְרַיְסֵפְּס טרייספס triceps שריר תְּלַת־רָאשִׁי תלת־ראשי טְרִימֶר , גִּילְיוֹטִינָה טרימר, גיליוטינה paper trimmer, paper guillotine מכשיר משרדי מַחְתֵּכָה מחתכה טְרִיפְתּוֹנְג טריפתונג triphthong תְּלַת־תְּנוּעָה תלת־תנועה טְרָכֵאוֹסְטוֹמְיָה טרכאוסטומיה tracheostomy פִּיּוּם קָנֶה פיום קנה טְרָכוֹמָה טרכומה trachoma גַּרְעֶנֶת גרענת טְרַמְוֵי, טְרָאם טרמווי, טראם tram, tramcar, streetcar, trolley חַשְׁמַלִּית חשמלית טְרֵמוֹלוֹ טרמולו tremolo רַעֲדוּד רעדוד טֶרְמִינוֹלוֹגְיָה טרמינולוגיה terminology מִנּוּחַ מינוח טֶרְמִינָטוֹר טרמינטור terminator [of transcription, in biochemistry] סַיָּם סיים טֶרְמִינָל טרמינל terminal מָסוֹף מסוף * המילה מסוף נגזרה מן סוֹף בעקבות המילה הלועזית (טרמינלי = סופי). טֶרְמִינָל טרמינל terminal בשדה תעופה בֵּית נְתִיבוֹת בית נתיבות טֶרְמִינָלִי טרמינלי terminal סוֹפִי; סוֹפָנִי סופי; סופני טְרַמְפּוֹלִינָה טרמפולינה trampoline קַפֶּצֶת קפצת טְרֵנְד טרנד trend מְגַמָּה, נְטִיָּה, זֶרֶם מגמה, נטייה, זרם * יש הקשרים שבהם אפשר להחליף את המילה טרנד במילה אופנה. טְרַנְזִיטִיבִיּוּת טרנזיטיביות transitivity עוֹבְרָנִיּוּת עוברניות * שם התואר הוא עוֹבְרָנִי (טרנזיטיבי). טְרֵנִינְג טרנינג track suit, training suit אִמּוּנִית אימונית טְרַנְס טרנס trance בפסיכולוגיה חֵרָגוֹן חירגון טְרַנְסְאַקְצִיָּה , טְרַנְזַקְצִיָּה טרנסאקצייה , טרנזקצייה transaction בכלכלה עִסְקָה עסקה טְרַנְסְאַקְצִיָּה , טְרַנְזַקְצִיָּה טרנסאקצייה , טרנזקצייה transaction בטכנולוגיית המידע תְּנוּעָה תנועה טְרַנְסְדֶּרְמָלִי טרנסדרמלי percutaneous; transdermal מִלְּעוֹרִי מלעורי טְרַנְסְלִיטֵרַצְיָה טרנסליטרציה transliteration תַּעְתִּיק אוֹתִיּוֹת תעתיק אותיות טְרַנְסְלַצְיָה טרנסלציה translation בגאומטרייה ובמדעי הטבע הַעֲתָקָה העתקה * רווח גם מעתק והזזה. טְרַנְסְפוּזְיָה טרנספוזיה transfusion עֵרוּי דָּם עירוי דם טְרַנְסְפּוֹזִיצְיָה טרנספוזיציה transposition במוזיקה הַשָּׂאָה השאה טְרַנְסְפּוֹזִיצְיָה טרנספוזיציה transposition במתמטיקה וכד' שִׁחְלוּף שחלוף * בביולוגיה שחלוף נקבע תמורת exchange; בכימיה שחלוף נקבע תמורת rearrangement. טְרַנְסְפּוֹנְדֶּר טרנספונדר transponder מֵשִׁיב מַכָּ"ם; מַעֲנָן משיב מכ"ם; מענן טְרַנְסְפּוֹרְט טרנספורט transport תּוֹבָלָה תובלה טְרַנְסְפּוֹרְטֶר טרנספורטר transporter בתחבורה מוֹבִיל מוביל * כגון מוביל טנקים. טְרַנְסְפוֹרְמָטוֹר טרנספורמטור transformer שַׁנַּאי שנאי טְרַנְסְפוֹרְמַצְיָה טרנספורמציה transformation הַתְמָרָה התמרה טְרַנְסְפִּירַצְיָה טרנספירציה transpiration דִּיּוּת דיות * המילה דיות נוצרה בעברית של ימי הביניים מן הפועל הארמי דַּיֵּת שפירושו הזיע. טְרַנְסְפְּלַנְטַצְיָה טרנספלנטציה transplantation הַשְׁתָּלָה השתלה טְרַנְסְפֵרֵנְס טרנספרנס transference בפסיכולוגיה הֶעֱבֵר העבר * יש הֶעֱבֵר הָפוּךְ (counter-transference), ויש הֶעֱבֵר שְׁלִילִי (negative transference). בקרב אנשי מקצוע רוֹוח הַעֲבָרָה. טְרַנְסְקְרִיפְּצִיָּה טרנסקריפצייה transcription תַּעְתִּיק תעתיק טֵרָסָה טרסה terrace בהרים מַדְרֵגָה מדרגה טְרַקְבּוֹל טרקבול trackball כַּדּוּר עִקּוּב כדור עיקוב טְשׁוֹלְנְט, צ'וֹלְנְט טשולנט, צ'ולנט cholent חַמִּין חמין * המילה חַמִּין ביסודה היא צורת רבים של חַם, והיא משמשת בספרות חז"ל במשמעות מים חמים או תבשיל חם: "אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת" (משנה ביצה ב, ו). יוּ טֵרְן יו טרן U-turn פְּנִיַּת פַּרְסָה פניית פרסה יוֹדְל יודל yodel יִדְלוּל ידלול יוּטִילִיטַרְיָאנִיזְם, אוטיליטריאניזם יוטיליטריאניזם, אוּטִילִיטַרְיָאנִיזְם utilitarianism בפילוסופיה תּוֹעַלְתָּנוּת תועלתנות יוּפִּיטֶר יופיטר Jupiter צֶדֶק צדק יוּרִידִי יורידי juridical מִשְׁפָּטִי משפטי יַטְרוֹגֵנִי יטרוגני iatrogenic טִפּוּלָנִי טיפולני יַיִן גֵּנֵרִי יין גנרי generic wine יֵין מוּתָג יין מותג * משמש גם יַיִן מְעֹרָב. כְּאֵב פַנְטוֹם כאב פנטום phantom pain, phantom-limb pain כְּאֵב רְפָאִים כאב רפאים כָּאוֹטִי כאוטי chaotic ברפואת הלב פָּרוּעַ פרוע * בהקשרים אחרים אפשר להשתמש בצירופים כגון 'חסר סדר', 'באי־סדר'. כָּאוֹס , כָאוֹס כאוס chaos בשימוש מושאל תֹּהוּ וָבֹהוּ תוהו ובוהו * במיתולוגיה היוונית כאוס הוא המצב הראשוני של היקום, חומר חסר צורה שהיה לפני התהוות העולם. בכך דומה כאוס ל'תוהו ובוהו' שבתיאור הבריאהבספר בראשית.עוד מושג לציון אי-סדר מוחלט הוא אנדרלמוסיה. מילה זו לקוחה מספרות חז"ל,ולפי צורתה מדובר במילה שאולה – אולי מיוונית. כַּבֶּל כבל cable כֶּבֶל כבל * בתנ"ך כֶּבֶל הוא שרשרת ברזל לקשירת האסיר: "לֶאְסֹר מַלְכֵיהֶם בְּזִקִּים וְנִכְבְּדֵיהֶם בְּכַבְלֵי בַרְזֶל" (תהלים קמט, ח). המילה נבחרה לתרגום cable בגלל הקרבה בצליל ובמשמעות. כּוּסְבָּרָה כוסברה coriander צמח גַּד גד * כּוּסבָּרָה הוא השם הערבי. כוֹרֵאָה כוראה chorea מְחוֹלִית מחולית כוֹרֵאוֹ־אָתֵטוֹזִיס כוראו-אתטוזיס choreoathetosis מְחוֹלִית קַרְטַעַת מחולית קרטעת כּוֹרֵאוֹגְרָף כוראוגרף choreographer יוֹצֵר מְחוֹלוֹת יוצר מחולות כּוֹרֵאוֹגְרַפְיָה כוראוגרפיה choreography יְצִירַת מְחוֹלוֹת יצירת מחולות כִּיאַזְם כיאזם chiasmus תִּקְבֹּלֶת מְשֻׂכֶּלֶת; תִּקְבֹּלֶת מֻצְלֶבֶת תקבולת משוכלת; תקבולת מוצלבת כִּירוּרְג כירורג surgeon רוֹפֵא מְנַתֵּחַ, מְנַתֵּחַ רופא מנתח, מנתח כִּירוּרְגִּי כירורגי נִתּוּחִי ניתוחי כְּלוֹרוֹזִיס כלורוזיס chlorosis חַוֶּרֶת חוורת כְּלוֹרוֹפְּלַסְט כלורופלסט chloroplast פְּלַסְטִידָה יְרֻקָּה פלסטידה ירוקה כְּרוֹמָטִי כרומטי chromatic צִבְעִי צבעי כְּרוֹמָטִיּוּת, כְרוֹמָטִיּוּת כרומטיות chromaticity צִבְעִיּוּת צבעיות כְּרוֹנִי , כְרוֹנִי כרוני chronic ברפואה מִתְמַשֵּׁךְ מתמשך * בהקשרים אחרים אפשר להשתמש בשמות התואר 'קבוע', 'תמידי' וכדומה. כַּרְטִיס דֶּבִּיט כרטיס דביט debit card כַּרְטִיס חִיּוּב כרטיס חיוב כַּרְטִיס פְּרִיפֵּיְד כרטיס פריפייד prepaid card כַּרְטִיס מְשֻׁלָּם (מֵרֹאשׁ) כרטיס משולם (מראש) כָּרִיזְמָה כריזמה charisma קִסְמָה קסמה כָּרִיזְמָטִי, כָרִיזְמָטִי כריזמטי charismatic קִסְמָתִי קסמתי כְּרִיזַנְטֵמָה כריזנטמה Chrysanthemum חַרְצִית חרצית כְּרֶסְתּוֹמַטְיָה כרסתומטיה chrestomathy מִקְרָאָה מקראה כָּרַקְטֵרִיסְטִיקָה כרקטריסטיקה characterization אִפְיוּן אפיון לַאנְג' לאנג' lunge מִכְרָע מכרע לָבָה, לָוָה לבה, לווה lava לַבָּה לבה * המונח נקבע על פי הצירוף המקראי "לַבַּת אֵשׁ" ועל פי דמיון הצליל למילה הלועזית. ההגייה התקנית של המילה היא במלרע (הטעם בהברה האחרונה). לַבּוֹרָטוֹרְיָה לבורטוריה laboratory מַעְבָּדָה מעבדה לַבּוֹרַנְט לבורנט laboratorian מַעְבְּדָן מעבדן לַבִּילִיּוּת לביליות lability רְפִיפוּת; אִי־יַצִּיבוּת רפיפות; אי־יציבות לַבִּירִינְת לבירינת labyrinth מָבוֹךְ מבוך לֵגִיטִימִי לגיטימי legitimate כָּשֵׁר, כַּדִּין, מֻתָּר כשר, כדין, מותר לֵגִיטִימִיּוּת לגיטימיות legitimacy כַּשְׁרוּת כשרות לֵגִיטִימַצְיָה לגיטימציה legitimation כִּשְׁרוּר, הַקְנָיַת כַּשְׁרוּת, מַתַּן הֶכְשֵׁר כשרור, הקניית כשרות, מתן הכשר לֵגָלִי לגלי legal