Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (2023)

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (1)

Wouter Van Dooren [Voorzitter sinds 2020] is professor bestuurskunde aan de Universiteit Antwerpen en docent in de Master Publiek Management aan de Antwerp Management School. Hij is hoofdredacteur van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement en coordinator voor de Uantwerpen van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Voorheen was hij onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven), postdoctoraal onderzoeker van het FWO en seconded expert bij de OECD. Zijn onderzoek gaat voornamelijk over prestaties en prestatiemanagement van de overheid. Daarnaast bestudeert hij de interactie tussen burger en overheid met de nadruk op participatieve beleidsvorming. Hij geeft regelmatig advies over de organisatie van de Europese, Vlaamse en lokale overheid.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (2)

Peter Van Humbeeck [Ondervoorzitter sinds 2020]werkt voor de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waar hij o.a. verantwoordelijk is voor de advisering over bestuurskundige beleidsthema’s. Hij werkte voor de Diensten van de Minister President. Hij was deeltijds verbonden aan het Center For Applied Law and Economics (UGent). Hij is tevens wetenschappelijk medewerker aan de Onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen en aan de onderzoeksgroep Public Administration & Management. In 2006 won hij de Prijs Rudi Verheyen (bijzondere verdienste voor de doorwerking ervan in het Vlaams natuur- en milieubeleid). Peter is tevens voorzitter van het Vlaams Evaluatie Platform (VEP) en bestuurslid van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving (ICW).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (3)

Nicolai De Wulf [Secretaris sinds 2020]werkt binnen de vakgroep bestuurskunde en publiek management als assistent (UGent). Als doctorandus voert hij onderzoek naar politiek-ambtelijke verhoudingen op het lokale niveau. Binnen de vakgroep ondersteunt hij mee de vakken inleiding bestuurskunde, beleidsanalyse, seminarie lokale besturen’ en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Nicolai heeft een Master behaald in de Bestuurskunde en het Publiek Management (UGent) en een Master-na-Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie (UAntwerpen).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (4)

Tom Auwers is sinds 2017 voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hiervoor was hij sinds 2003 directeur-generaal Beleidsondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid. Daarvoor was hij kabinetschef van de minister van Ambtenarenzaken en expert op het kabinet van de Vlaamse minister van begroting. Hij startte zijn carrière als onderzoeker aan de Vlerick School voor Management (Universiteit Gent) en aan het Instituut voor de Overheid (KU Leuven). Hij ontwierp en realiseerde diverse grote veranderings-trajecten binnen de federale overheid (Copernicus, NoVo, Optifed) en de Vlaamse overheid (Doelmatigheidsanalyse). Hij publiceert en doceert over performance management in de overheid en over het Nieuwe Werken.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (5)

Ann De Baerdemaeker is afdelingshoofd Algemene Diensten bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Hier leidt ze verschillende teams zoals HR & organisatieontwikkeling, communicatie & externe relaties, IT & business informatie, kwaliteit en kennismanagement. Daarnaast is ze ook projectleider van verschillende organisatie-projecten (o.a. leiderschap, hybride werken). Voorheen werkte ze bij de VLM als afdelingshoofd en was ze opdrachthouder strategische planning en hoofdredacteur van het personeelsblad. Ann is gecertificeerd coach en maakt deel uit van de Coaching pool van de Vlaamse overheid.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (6)

Roeland Beerten is chief statistician van de Nationale Bank van België (NBB), en staat aan het hoofd van het departement statistiek van de NBB. Voorheen was hij hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid, en leidde hij de Vlaamse Statistische Autoriteit en het netwerk Statistiek Vlaanderen. Voordien werkte hij 20 jaar in het Verenigd Koninkrijk, eerst in een aantal verschillende functies bij het Office for National Statistics en nadien bij de Royal Statistical Society, waar hij als directeur verantwoordelijk was voor openbaar statistiekbeleid, communicatie en public relations. Hij is lid van verschillende stuurgroepen waaronder het Statistics Scotland Advisory Committee en de Advisory Board van het tijdschrift Data & Policy (Cambridge University Press).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (7)

Jan Boon (dr.) is Professor Bestuurskunde aan de School Sociale Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Voordien werkte hij aan de Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, Universiteit Aarhus en Universiteit Tilburg. Zijn onderzoek gaat over de percepties die burgers en stakeholders hebben van de overheid, en hoe de overheid zich organiseert om burgers meer inzicht en inspraak in hun beleid en organisatie te geven. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de organisationele effecten van (veelvuldige) veranderingen en hervormingen in de overheid.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (8)

Sara Demuzere is Doctor in de Sociale Wetenschappen (KU Leuven), licentiaat in de Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven). Sinds 2018 is ze verantwoordelijke organisatieontwikkeling bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Daarvoor leidde ze de dienst persoonsvolgende financiering en werkte mee aan verschillende zorgvernieuwingsprojecten.Voorheen werkte ze als onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid, waar ze verschillende opleidingen gaf rond organisatieverandering en -verbetering. Ze startte haar carrière als onderzoeker bij de Faculteit Psychologie (groep Sociale Psychologie).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (9)

Filip De Rynckis doctor in de sociale wetenschappen enemeritus hoogleraar bestuurskunde aan de UGent en de Hogeschool Gent. Hij bouwde academisch onderzoek uit op het snijpunt met de bestuurspraktijk rond thema’s zoals lokale besturen, stedenbeleid, binnenlands bestuur, beleidsnetwerken en burgerparticipatie. Hij is actief betrokken bij het Vlaamse stedenbeleid en voerde een reeks opdrachten uit voor de Vlaamse overheid en lokale besturen.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (10)

Annie Hondeghem is Doctor in de Sociale Wetenschappen en gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven). Zij is directeur van het KU Leuven Instituut voor de Overheid en coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Haar onderzoek focust op personeelsmanagement bij de overheid, veranderingsmanagement, gelijke kansen en diversiteit, en integratiebeleid. Zij voerde eerder onderzoek uit naar civil service systems, motivatie van ambtenaren, organisatie van het topmanagement en leiderschap. Zij is docent van het vak bestuurskunde aan de KU Leuven en editor van het Handboek bestuurskunde.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (11)

Karine Moykens is secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sinds 2014.Zij is voorzitster van het managementcomité van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In deze hoedanigheid is zij ook lid van het college van voorzitters, dat de administratie van de Vlaamse overheid als geheel aanstuurt.Karine Moykens is ook de leidend ambtenaar die verantwoordelijk is voor VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden, en is ondervoorzitter van MOVI. Karine ontving de eretitel van Overheidsmanager van het Jaar 2019. Sinds het coronajaar 2020 wordt op haar een beroep gedaan als voorzitter van de Vlaamse Taskforce Covid-19 Zorgvoorzieningen en als voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing en Tracing. Zij is ook lid van het multidisciplinaire adviesorgaan GEMS (voorheen Celeval).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (12)

Bram Opsomer,bestuurskundige van opleiding, is sinds november 2019 adviseur Binnenlands Bestuur op het kabinet van minister Bart Somers. Voorheen was hij hoofd van het team ‘beleidscoördinatie en strategische projecten’ binnen het Agentschap Binnenland Bestuur (ABB) en secretaris van de strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) en de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (HRBB).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (13)

Myriam Parys is gespecialiseerd in overheidsmanagement. Zij is licentiate politieke wetenschappen en behaalde bijkomend een Master in Public Administration aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en een Master in Europees Recht. Myriam Parys startte haar loopbaan bij het Instituut voor de Overheid waar zij onderzoek verrichtte naar hervormingen bij overheden in binnen- en buitenland. Nadien deed zij ervaring op als ambtenaar bij de federale overheid en het lokale niveau, o.a. als organisatie-adviseur in stad Mechelen. Als Senior Consultant bij Idea Consult begeleidde zij steden en gemeenten bij de optimalisatie van hun interne werking. Van 2004-2009 en 2014 tot 2019 was zij raadgever Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken op het kabinet van de Vlaamse viceminister-president. Op dit moment is zij algemeen directeur van stad en OCMW Diest.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (14)

Martin Ruebens is na een doctoraatsonderzoek aan het departement Sociologie (KU Leuven), in 1990 gestart als ambtenaar bij de Vlaamse overheid. Sinds 1994 in een leidinggevende rol werkzaam bij het departement dat de minister-president van de Vlaamse regering ondersteund, afgewisseld met een tewerkstelling op het kabinet van de minister-president tussen 2004 en 2010. Tussen 2010 en 2020 was hij secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Bestuur, lid van het auditcomité en voorzitter van het Voorzitterscollege, het managementorgaan van de Vlaamse administratie. Momenteel is hij door de Vlaamse regering aangesteld als projectleider voor het InnovatieNetwerk Overheid gericht op het versterken van het innovatief potentieel binnen de overheid.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (15)

Peter Samyn is DG Beleidsondersteuning en -Coördinatie in de FOD Sociale Zekerheid en momenteel Voorzitter van het Directiecomité a.i. Voordien was hij Directeur Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij was daar tevens trajectmanager voor de hervorming van de federale gezondheidsadministraties. Dit traject beoogde de versterking van zowel beleidsmatige als beheersmatige coherentie tussen de gezondheids-administraties FOD VVVL, FAGG en RIZIV. In 2009 was hij HR manager van het jaar in België, op basis van het innovatieve HRMO beleid dat hij met zijn equipe in de FOD volksgezondheid invoerde. Voor 2004 was hij HR verantwoordelijke voor het topmanagement in de Federale Overheid en werkte hij als adviseur mee aan de Copernicus hervorming.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (16)

Sandra Schillemansis sinds maart 2017 directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (kortweg BOSA). De FOD BOSA integreert de organisaties FOD Personeel & Organisatie (met het OFO en Selor), FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De voorbij 10 jaar was Sandra directeur-generaal van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (17)

Thomas De Spiegelaere is licentiaat geschiedenis en master in de rechten. Thomas richtte mee Club35 op, waar jonge ambtenaren werkten aan een vernieuw(en)de overheid. Na een eerste periode bij de FOD Mobiliteit en Vervoer als woordvoerder en bezieler van diverse projecten rond dienstverlening en change management (NWOW), was hij tussen 2016 en 2019 partner/zaakvoerder bij Brainmove, een consultancybedrijf gespecialiseerd in strategische werkplekontwikkeling en verandermanagement. De public sector motivation bleef sterk aanwezig en daarom keerde hij in 2020 terug als naaste medewerker (business partner) van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (18)

Trui Steen isDoctor in de Sociale Wetenschappen (KU Leuven), Licentiaat in de Sociologie (UGent) enHandelsingenieur(KU Leuven).Zij isHoogleraar ‘Bestuurlijke Organisatie van de Overheid en Coproductie van Publieke Diensten’ aan KU Leuven, Instituut voor de Overheid. Zij is tevensVice-Decaan Onderzoek aan KU Leuven,Faculteit Sociale Wetenschappen. Eerder werkte zij aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek beslaat diverse thema’s zoals debetrokkenheid van professionals en burgers in co-creatie en coproductie van publieke diensten, burgerparticipatie en innovaties in de lokale democratie, publieke waarden, samenwerkingen innovatie in de publieke sector.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (19)

Nick Thijs is senior advisor “Public Administration Reform and Service Delivery” bij de OESO in Parijs, waar hij actief is in het SIGMA programma (Support for Improvement in Governance and Management), een gemeenschappelijk initiatief van de OESO en de EU. Voordien was hij als senior lecturer verbonden aan het European Institute of Public Administration (EIPA) te Maastricht, waar hij zich specialiseerde in comparative public administration en hij voornamelijk de Europese Commissie adviseerde bij de ontwikkeling en implementatie van administrative capacity building programmes in de structuurfondsen. Voordien was Nick verbonden aan het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) waar hij verantwoordelijk was voor de domeinen kwaliteitsmanagement en organisatie-ontwikkeling.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (20)

Sofie Vandelannoote is van opleiding sociologe en sedert 2016 algemeen directeur van streekontwikkelingsintercommunale Veneco. Sedert 2016 zet ze de strategische lijnen uit voor deze vernieuwde intercommunale en staat ze in voor de dagelijkse leiding van deze groeiende organisatie. Ze heeft ervaring in projectontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke planning, het uitbouwen van dienstverlening voor gemeenten, (leefbaarheids)onderzoeken, beleidsplanning, communicatiestrategieën en publicaties. Tijdens haar carrière heeft Sofie Vandelannoote gewerkt aan een reeks sociale en ruimtelijke projecten voor de K.U. Leuven, de Provincie West-Vlaanderen, CIBE centrum voor overheidscommunicatie, de Vlaamse dienst Stedenbeleid, de Vlaams bouwmeester en intercommunale Veneco.Met een passie voor publiek ondernemerschap, boeken & taal, architectuur & design.

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (21)

Dieter Vanhee is afdelingsverantwoordelijke binnen het Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken van de Vlaamse overheid. Hij is daarnaast gastprofessor aan de KULAK, redactiesecretaris van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement en lid van het coördinatiecomité van het Vlaams Evaluatieplatform. Voorheen was hij onder meer onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (22)

Joris Voets isprofessor bestuurskunde aan de Vakgroep Bestuurskunde & Publiek Management, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op lokaal en regionaal bestuur (vraagstukken zoals bestuurskracht en politiek-ambtelijke verhoudingen) en samenwerking in netwerken, toegepast op verschillende domeinen (zoals omgeving en zorg). Hij schrijft, spreekt, doceert en adviseert regelmatig over deze thema’s. Hij coördineert verder de Gentse bijdrage aan het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Hij is o.m. lid van het intern auditcomité van de VDAB, het verruimd bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) en het bestuur van de International Research Society for Public Management (IRSPM). Verder is hij hoofdredacteur van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) en lid van de redactie van het tijdschrift ‘Impuls’ (Exello.net).

Maak kennis met de Leden van de Raad van Bestuur - VVBB (23)

Mieck Vosissedert 1 februari 2022 organisatiecoach en operations manager bij de groep Vanden Broele. Voorheen was ze kabinetschef van vice minister-president Bart Somers voor binnenlandse aangelegenheden, samenleving en Vlaams HR beleid. Daarvoor was ze algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Mieck Vos was sinds 2012 kabinetschef van de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne. Voordien vervulde ze diverse andere functies in de publieke sector en social-profitsector. Voor stad Kortrijk wasMieck Vos kabinetschef van de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne en eveneens tussen 2000 en 2007adjunct-stadssecretaris van de stad Kortrijk, waar ze verantwoordelijk was voor een intens veranderingsproject waaronder het nieuwe dienstverleningsconcept met het nieuwe stadhuis. Ze was hierdoor HR manager van het jaar in 2005 (ADMB). Ze werd ook genomineerd als overheidsmanager van het jaar.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 07/06/2023

Views: 6452

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.